UiTPAS als middel voor je participatiebeleid

UiTPAS is dé spaar- en voordeelkaart voor vrije tijd voor iedereen. Door punten te sparen en om te ruilen bij vrijetijdsactiviteiten, biedt UiTPAS voordelen in heel Vlaanderen en Brussel.

Bovendien krijgen mensen met een beperkt budget op niet-stigmatiserende manier tot 80% korting op vrijetijdsactiviteiten door middel van een 'solidaire kostendeling': een gedeelde financiële inbreng van de organisator, lokale overheid en de deelnemer.

UiTPAS streeft ernaar om mensen met een beperkt budget volledig te laten deelnemen aan een breed scala aan vrijetijdsactiviteiten, waaronder cultuur-, sport- en jeugdwerkactiviteiten in de buurt. Dankzij bovenlokale samenwerkingen wordt het aanbod nog verder uitgebreid, waardoor een inclusief en rijk vrijetijdsaanbod voor je burgers wordt gerealiseerd.

Kortingen op vrije tijd met UiTPAS

UiTPAS speelt rechtstreeks in op de financiële drempel. UiTPAS is immers niet alleen een spaar- en voordelenkaart voor iedereen, UiTPAS geeft ook recht op structurele kortingen voor mensen met een beperkt budget.

Het belang van dialoog en toeleiding

Ga in dialoog met de doelgroep want enkel en alleen het UiTPAS kansentarief beschikbaar stellen is echter niet genoeg. Een groot deel van het publiek met financiële kwetsbaarheid heeft actieve toeleiding naar het aanbod nodig op verschillende manieren, met behulp van verschillende partners.

Dialoog en toeleiding is slechts één van de zaken die je kunt gebruiken om participatie te bevorderen. Het participatiecontinuüm, zoals voorgesteld door Demos, biedt zeven strategieën om effectief om te gaan met diverse drempels.

7 drempels van toegankelijkheid kunnen ervoor zorgen dat mensen in kwetsbare situaties minder snel deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten:

Betaalbaarheid, begrijpbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid, bruikbaarheid, bekendheid en betrouwbaarheid.

Samen sta je sterk

Niet alleen UiTPAS maar ook andere partnerinitiatieven dragen bij aan zowel het lokaal als bovenlokaal participatiebeleid.

Je kunt samenwerken met verschillende organisaties om vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede te bevorderen, waaronder armoedeverenigingen, vrijetijdspartners, lokale overheden, welzijnsorganisaties, OCMW's, en diensten voor communicatie. Daarnaast kan je ook buurtwerkingen, organisaties waar armen het woord nemen, en andere relevante maatschappelijke organisaties betrekken bij het streven naar toegankelijke vrijetijdsactiviteiten voor iedereen.

Werkgroep toeleiding

In elke regio is er een werkgroep toeleiding actief die dient als de lokale motor en klankbord voor de participatiewerking van UiTPAS. De werkgroep toeleiding is verweven met het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie

Deze werkgroep formuleert voorstellen en adviezen voor de implementatie van UiTPAS met kansentarief voor mensen in armoede, en geeft feedback op voorgestelde initiatieven van andere werkgroepen, zoals de communicatiewerkgroep en stuurgroep.

Lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie

Het lokaal of bovenlokaal netwerk vrijetijdsparticipatie is een goede basis voor de werkgroep toeleiding. Het lokale netwerk vrijetijdsparticipatie bestaat uit vrijetijdsorganisatoren, welzijnsdiensten, ervaringsdeskundigen, en de vrijetijdsdiensten van de lokale overheid en richt zich op het verminderen van participatiedrempels via dialoog en het organiseren van toeleidingsinitiatieven. Meer informatie over Lokale Netwerken Vrijetijdsparticipatie vind je op de website van demos.

Aan de slag

De doelgroep mensen in armoede afbakenen

Wie kan je met UiTPAS tot deze doelgroep rekenen?

Meer lezen

Expo 'Er op UiT'

Welke drempels voor cultuur en vrije tijd ervaren mensen in armoede? Deze gratis uit te lenen expo doet het hele team concreet nadenken over hoe je die drempels kan verlagen.

Meer lezen
Tips & tricks

Vóór alles: vraag het de gebruiker!

27 feb. 2023

Concrete tips voor inclusieve UiTPAS-communicatie

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld

Hoe het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie en de UiTPASwerkgroep toeleiding op elkaar afstemmen?

Demos & publiq — 14 dec. 2020

In deze blogreeks van 5 interviews onderzoeken Demos en publiq hoe het lokaal netwerk en de UiTPASwerkgroep toeleiding zich tot elkaar verhouden.

Meer lezen

Bovenlokaal UiTPAS-aanbod

Maak je aanbod toegankelijk voor een groter publiek met UiTPAS. Hoe doe je dat en welke voordelen haal je hieruit?

Meer lezen

Praktijkvoorbeelden: Laat je inspireren

Meer lezen
Praktijkvoorbeeld
Meer lezen
Meer lezen
Meer lezen
Praktijkvoorbeeld
Meer lezen
Meer lezen