In ons Masterplan onderscheiden we verschillende werven waarmee we als organisatie aan de slag willen gaan. We noemden dat de vier ‘p’s’: publiek, programma, partners en personeel.

Publiek, programma en partners

In de voorgaande jaren lag het zwaartepunt van onze diversiteitswerking bij ‘publiek’ ‘programma’ en ‘partners’ - drie pijlers die uiteraard niet strikt van elkaar te scheiden zijn. Kort gezegd proberen we, in samenwerking met diverse partners, om producten en diensten te ontwikkelen die een breed en divers publiek aanspreken.

Enkele voorbeelden daarvan:

 • We hanteren op onze publiekskanalen (UiTinVlaanderen, UiTmetVlieg, UiTX, museumpas, …) een inclusieve communicatie in woord en beeld. We kiezen voor toegankelijke taal, voor niet-stereotiepe beelden en we zijn alert voor diversiteit in de selectie van onze onderwerpen. Om die focus scherp te houden zit het marketingteam tweemaandelijks samen voor een kleine zelfevaluatie. (Programma en Publiek)
 • We proberen ook partners (organisatoren of lokale besturen) te inspireren en te ondersteunen bij hun eigen communicatie, door bijvoorbeeld een beeldbank te voorzien met een set aan divers beeldmateriaal. Dit is momenteel het geval voor UiTPAS en Schatten van Vlieg. (Partners)
© Lies Engelen Photography
 • Bij al onze producten en diensten zijn we alert voor de toegankelijkheid naar een breed publiek. In 2022 lieten we een audit doen op UiTinVlaanderen, om de leesbaarheid voor screenreaders te verhogen. Op basis van de resultaten werden een heel aantal aanpassingen gedaan op de site. Zo wordt er vanaf nu alt-text bij afbeeldingen toegevoegd, werd een slecht schalende banner aangepast, en werd er gekeken naar kleurcontrast. (Programma en Publiek)
 • In samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering werken we aan het motiveren van onze partners om taaliconen toe te voegen in de UiTdatabank bij hun activiteiten, daar waar er taaloefenkansen voor volwassenen zijn.
  Samen met INTER vzw loopt een traject voor het ontsluiten van toegankelijkheidsinformatie in onze UiTdatabank. (Programma en Publiek)
 • De uitnodigingen voor onze fysieke en online kennisevents geven mensen met toegankelijkheidsnoden de mogelijkheid om deze noden kenbaar te maken, zodat we de nodige voorzieningen kunnen bieden. (Programma en Publiek)
 • Bij de programmering van ons jaarlijkse publiqForum en de Roadtrip Cultuureducatie voorzien we steeds enkele sessies rond thema’s als inclusie of diversiteit, maar tegelijkertijd hebben we oog voor de diversiteit van de sprekers. (Programma en Partners)
© Roger De Pourcq
 • De jongeren met wie we samenwerken voor UiTX als influencers vormen een diverse groep. Onze 8 influencers zijn divers in gender, achtergrond en geografisch gespreid over Vlaanderen en Brussel. (Programma en Publiek)
 • We werken al jaren samen met Wablieft (de krant voor laaggeletterden) en schrijven maandelijks een UiTtip op maat voor hun krant, in duidelijke taal en met aandacht voor verschillende drempels (informatie, prijs, bereikbaarheid …). (Publiek)
 • Er zijn op deze manier nog een heleboel andere kleine of grote acties te noemen. Deze acties worden niet gezien als ‘projectjes’ of ‘extra inspanningen’, maar ze maken vanzelf en intussen bijna reflexmatig deel uit van het werk.

Wat met ‘Personeel’?

We moeten ook de hand in eigen boezem steken. We zijn fier op deze evoluties rond onze producten en diensten, maar ‘Personeel’ is als aandachtspunt duidelijk achtergebleven. En dat terwijl het veranderen van de wereld begint bij jezelf… Daarom heeft publiq zich in 2022 geëngageerd voor het Actiris-diversiteitsplan, een driejarig plan dat ons uitdaagt om op het gebied van HR en personeelsbeleid stappen te zetten. Dit plan onderscheidt acht concrete acties waartoe publiq zich heeft verbonden, met twee doelstellingen:

 • Het diverser maken van het eigen personeelsbestand via de bewustmaking van het team rond dit topic enerzijds, en via het nemen van concrete maatregelen anderzijds om nieuwe en diversere profielen aan te werven.
 • Het aanhalen van de band met Brussel, dat als standplaats van publiq grote mogelijkheden biedt tot uitwisseling en wederzijdse verrijking op het vlak van diversiteit - mogelijkheden die tot dusver te weinig werden benut.

Het plan is op dit moment nog volop in uitrol, maar we geven graag al enkele voorbeelden van de acties die we ondernamen:

 • In 2022 werd een vast sjabloon geïntroduceerd voor publiq-vacatures. In dat sjabloon werd een diversiteitsclausule opgenomen.

 • De oorspronkelijke lijst aan publicatiekanalen voor vacatures werd uitgebreid met het oog op de instroom van een grotere diversiteit in leeftijd, gender, etnisch-culturele achtergrond, … In 2022 werden dankzij deze inspanningen een aantal nieuwe medewerkers In 2022 werden dankzij deze inspanningen een aantal nieuwe medewerkers aangetrokken met een meer divers profiel.

 • We organiseren intern workshops en salons rond thema's als ‘neurodiversiteit’ of ‘een inclusief sinterklaasfeest’. Op ons intern chatkanaal #diversiteit worden tips en tricks, tendenzen en nieuws uitgewisseld.

 • We onderzoeken momenteel onze aanwervingsprocedure in functie van een grotere inclusie. Expertise en ervaring worden daarbij even hoog ingeschaald als diploma’s. De mogelijkheden om te solliciteren (via video bijvoorbeeld) worden mogelijks verbreed.

 • We zochten contact met lokale Brusselse (Molenbeekse) actoren voor een uitwisseling van interessante profielen en met het oog op het delen van vacatures.

 • Het team Housekeeping ziet er zoveel mogelijk op toe dat er voor lunches, drankjes, fruit etc… met lokale leveranciers wordt gewerkt.

 • Voor de schoonmaak van de kantoren doen we een beroep op een sociaal tewerkstellingsproject in Molenbeek.

Wat brengt de toekomst?

Het is duidelijk dat het werk nooit af is, maar ongoing - en voortdurend onderhevig aan verandering en bijsturing. Vanuit dat besef proberen we bij publiq stapjes en stappen te zetten. De acht acties die Actiris en publiq moeten tegen 2024 'afgevinkt' worden, maar dat afvinken is uiteraard niet het doel. Het doel is dat de acties blijvende impact hebben, waardoor publiq op een organische manier kan evolueren naar een diverse organisatie met een sterke verankering in Brussel.

Praktijkvoorbeeld

Het masterplan diversiteit in de praktijk bij publiq

08 mrt. 2021

Een divers publiq voor een divers publiek. In 2019 zijn we gestart met een traject rond diversiteit in onze organisatie om dit te versnellen. Hoe ver staan we vandaag?

Meer lezen

Inclusieve cultuur- en vrijetijdscommunicatie… als een voortdurende oefening

31 aug 2023

Diversiteit en inclusie - het zijn begrippen waar de brede cultuur- en vrijetijdssector vandaag gewoon niet meer omheen kan. publiq probeert diversiteit in haar brede communicatie op te nemen als een vanzelfsprekende waarde. Hoe dat concreet gaat? Je leest het hier.

Meer lezen
Tips & tricks

Iedereen welkom: tips voor een inclusieve activiteit in de UiTdatabank

16 aug. 2023

Wil je een groter en diverser publiek bereiken? Begin bij je communicatie: met deze tips zorg je ervoor dat iedereen de weg vindt naar jouw activiteit.

Meer lezen