publiq heeft een duidelijke missie: het verbindt mensen en activiteiten met elkaar en haalt drempels weg tot vrijetijdsparticipatie, zodat elke burger uit Vlaanderen of Brussel kan deel uitmaken van een publiek. Die missie blijft ook in de komende jaren ongewijzigd, en vormt het fundament van onze werking. Belangrijke verschuiving is evenwel dat de werking van publiq voortaan onder het decreet Digitale Transformatie valt. Dat betekent dat publiq actief de digitale transformatie van de cultuursector stimuleert en mee vormgeeft aan het programma Digitale Transformatie.

De beheersovereenkomst 2024-2025 vertaalt zich in vier strategische doelstellingen, waarbinnen de volgende twee jaren enkele nieuwe accenten worden gelegd. We zetten deze doelstellingen even op een rijtje en vertellen je wat er nieuw is.

SD1: Alle Vlamingen en Brusselaars vinden makkelijk toegang tot volledige en inspirerende vrijetijdsinformatie.

Onze UiTdatabank blijft het belangrijkste instrument om elke burger zo volledig mogelijk toegang te geven tot de nodige informatie rond sport-, cultuur-, en jeugdactiviteiten. Op basis van deze databank en in samenwerking met partners bouwen we uitinvlaanderen.be maar ook de doelgroepgerichte labels Vlieg (aanbod voor families) en UiTX (aanbod voor jongeren) verder uit. Via het UiT-merk stroomt de informatie uit de UiTdatabank door naar lokale vrijetijdsgidsen, van UiTinAalst tot UiTinZoutleeuw. We voorzien in inspirerende artikels en tips op maat van een breed publiek, zodat mensen niet alleen informatie vinden, maar ook gestimuleerd worden om nieuwe vrijetijdsactiviteiten te ontdekken.

>>> NIEUW: We zetten de komende periode in op een nog betere begeleiding van organisatoren, zodat zij kwaliteitsvol kunnen invoeren. We bieden lokale besturen inzichten en ondersteunende instrumenten zodat ze hun aanbod beter kunnen beheren. We labelen ons doelgroepspecifieke aanbod nog doordachter, zodat we de gebruiker op een slimme en gepersonaliseerde manier nog beter kunnen inspireren.

SD2: We nemen drempels weg voor Vlamingen en Brusselaars die moeilijker toegang vinden tot het vrijetijdsaanbod.

Met UiTPAS heeft publiq al langer een sterk instrument in handen waarmee het partners helpt om iedereen, maar in het bijzonder ook mensen in armoede, toe te leiden naar vrijetijdsactiviteiten. De komende jaren wordt UiTPAS geografisch verder uitgerold, met een stijging van het aantal gebruikers en van het gebruik. Voor mensen met specifieke toegankelijkheidsnoden maken we relevante informatie over de aanwezige voorzieningen beschikbaar. We bouwen ons netwerk aan partners uit, zodat we voor specifieke doelgroepen samen nog beter de participatiedrempels kunnen verlagen.

© Lies Engelen

>>> NIEUW: Om de drempels nog verder te verlagen werken we met de online UiTPAS. In lijn met de veranderende familie-samenstellingen vandaag wordt er ook ingezet op de mogelijkheid tot een familie-account. Vanaf 2025 worden bovendien de werking en de dienstverlening van Demos organisch geïntegreerd in deze van publiq, wat zal leiden tot een nog grotere slagkracht.

SD3: We leveren een actieve bijdrage aan de digitalisering van de cultuursector, waardoor de cultuurparticipatie wordt verbreed en verdiept.

>>> NIEUW: We werken verder aan de ontwikkeling van het UiTwisselingsplatform dat aanbods- en participatiedata uit verschillende bronnen op een veilige manier samenbrengt - we ondersteunen daarvoor de implementatie van de OSLO-uitwisselingsstandaard. De inzichten die op deze manier ontstaan, zullen we ontsluiten voor partners. Daarnaast nemen we de opdracht op om de digitale maturiteit van de vrijetijdssector te verhogen en het ontwerpprogramma Digitale Transformatie mee tot uitvoering te brengen. We gaan actief op zoek naar mogelijkheden om ons Europees netwerk te versterken.

SD4: We helpen als bruggenbouwer mee om de expertise binnen de cultuureducatieve sector te verhogen.

publiq blijft een belangrijke verbinder op het gebied van cultuureducatie, door in te zetten op ontmoeting, kennisdeling en expertise-uitwisseling, onder meer via evenementen, artikels en de samenkomsten van het Netwerk Vitamine C.

>>> NIEUW: De komende jaren verruimen we onze focus van het brede vrijetijdsveld naar cultuureducatie binnen het onderwijs, en betrekken we in die lijn nieuwe partners bij onze kenniswerking en expertise-uitwisseling.


Doorheen al deze opdrachten stelt publiq zich op als een bruggenbouwer, met samenwerking als belangrijkste waarde. We huldigen binnen onze organisatie de principes van diversiteit, duurzaamheid en deugdelijk bestuur.

(c) François De Heel