Afhankelijk van of je werkt via een bestaand samenwerkingsverband en de grootorde van de samenwerking moet je rekenen op 6 tot 12 maanden.

Download een standaard overzicht van wat taken & mogelijke invullingen van werkgroepen en bespreek met je partnermedewerker bij publiq welke timing je hiervoor best volgt.

Formele stappen voor aansluiting

Wanneer een gemeente beslist om aan te sluiten, moeten er enkele formele stappen gebeuren.

1. Gemeente beslist om aan te sluiten bij bestaande UiTPASregio

  • 1.1 Het schepencollege verklaart zich akkoord (collegebesluit)
  • 1.2 Het besluit wordt bekrachtigd door gemeenteraad (gemeenteraadsbeslissing)

2. Gemeente stuurt brief met formele vraag om aansluiting naar de bestaande UiTPASregio

Elementen die aan bod kunnen komen in de brief zijn: motivering, verwijzing naar collegebesluit en gemeenteraadsbeslissing, opname UiTPAS in het meerjarenplan, UiTPAS ter vervanging van bestaande kortingssystemen,...

3. UiTPASregio keurt toetreding goed

Afhankelijk van de samenstelling van de regio zijn er verschillende scenario’s mogelijk:

  • UiTPASregio is een eigen rechtspersoon

De stuurgroep of Raad van Bestuur keurt de toetreding goed. Afhankelijk van regio tot regio wordt er ook bekrachtiging op de gemeenteraad gevraagd. Dit is afhankelijk van welk mandaat de rechtspersoonlijkheid heeft gekregen van de deelnemende gemeenten.

  • UiTPASregio is geen rechtspersoon

De betrokken gemeenten van regio keuren de toetreding goed op de gemeenteraad.

De samenwerking wordt geformaliseerd in volgende overeenkomsten:

1. UiTPASovereenkomst met publiq vzw

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk:

  • De bestaande UiTPASovereenkomst tussen de UiTPASregio en publiq wordt aangepast met toevoeging van de nieuwe gemeente en opnieuw ondertekend door alle betrokken gemeenten en publiq.
  • Er wordt een addendum opgesteld horend bij de bestaande UiTPASovereenkomst tussen de UiTPASregio en publiq, die de toetreding van de nieuwe gemeente formeel bevestigt, en deze wordt ondertekend door alle betrokken gemeenten en publiq.

2. Intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk:

  • Er wordt een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de huidige en de nieuwe gemeenten, die door alle betrokkenen wordt ondertekend.
  • Indien de actieve UiTPASregio al een onderlinge samenwerkingsovereenkomst heeft, wordt deze aangepast met toevoeging van de nieuwe gemeente en opnieuw ondertekend door alle betrokken gemeenten, én door de nieuwe UiTPASgemeente.
  • Er wordt een addendum opgesteld horend bij de bestaande regionale samenwerkingsovereenkomst tussen de UiTPASgemeenten, die de toetreding van de nieuwe gemeente formeel bevestigt, en deze wordt ondertekend door alle betrokken gemeenten.

De samenwerkingsovereenkomst is regionaal afhankelijk en wordt opgesteld door de gemeenten onderling.