Copyright © 2017 UiTdatabank is eigendom van publiq vzw, Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België, tel. (0)2 551 18 70, fax (0)2 551 18 99, e-mail: vragen@uitdatabank.be, website: http://www.publiq.be.

Dit document omschrijft het Privacybeleid dat publiq toepast op de gebruikers en het gebruik van de UiTdatabank. Bij registratie en door het gebruik van deze dienst verbindt de gebruiker zich ertoe alle bepalingen te kennen en te zullen naleven.

1. Privacybeleid van publiq

De verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot de UiTdatabank zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens) en zoals gewijzigd door de Wet van 26 februari 2003 (tot aanpassing van het statuut van de Privacycommissie en de oprichting van sectorale comités).

§ 1. Toepassingsgebied en toepasselijkheid

Dit Privacybeleid hoort samen met de Gebruiksvoorwaarden UiTdatabank en geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken bij het gebruik van de UiTdatabank en een bezoek aan de site.

Wie gebruik maakt van UiTdatabank, aanvaardt de bepalingen van het Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de toepassing te verlaten en contact met ons op te nemen via het E-mailadres om uw bezorgdheden te bespreken. Dit geldt ongeacht de vorm waarin u UiTdatabank gebruikt (bv. rechtstreeks via UiTdatabank.be, via koppelingen tussen toepassingen of via een applicatie op een andere website).

§ 2. Verzameling en verwerking persoonsgegevens

Alleen de namen, voornamen, adressen, telefoonnummers en individuele e-mailadressen worden in de UiTdatabank opgeslagen. publiq zal de verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor het aanbieden van basisinformatie over het volledige culturele aanbod in Vlaanderen.

publiq verzamelt informatie in logfiles. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse, om het dienstenaanbod van de UiTdatabank verder op punt te stellen. publiq maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' om het gebruik van de UiTdatabank te vergemakkelijken. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de website en toepassingen). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het Privacybeleid strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van publiq en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

Indien u zich registreert voor onze nieuwsbrief worden ook verschillende persoonsgegevens opgevraagd (zoals e-mailadres, voornaam, naam en provincie). Wij hebben deze informatie nodig om u gepersonaliseerde informatie te sturen. Uitschrijven is steeds mogelijk volgens de eenvoudige instructies die vermeld staan in elke nieuwsbrief.

§ 3. Rechten van de gebruiker

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt de gebruiker over een aantal rechten in verband met haar/zijn persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent de gebruiker het recht om toegang en inzage te krijgen in de gegevens die door publiq worden verzameld. Het correctierecht verleent aan de gebruiker het recht op toegang tot en op verbetering van de persoonsgegevens die op haar/hem betrekking hebben. Het verzetsrecht verleent de gebruiker het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van haar/zijn persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing. Het verzetsrecht kan worden uitgeoefend op volgend e-mailadres : vragen@uitdatabank.be.

De gebruiker kan rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking, publiq, indien zij/hij vragen heeft betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en indien zij/hij meent dat het privacybeleid niet wordt nageleefd. Dit kan op volgend adres : publiq vzw, Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, tel. (0)2 551 18 70, fax (0)2 551 18 99, vragen@uitdatabank.be.

2. Algemene bepalingen

§ 1. Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op geschillen inzake de naleving van de bepalingen van dit Privacybeleid. De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

§ 2. Wijzigingen aan het Privacybeleid

publiq behoudt zich het recht voor op elk ogenblik het Privacybeleid te wijzigen. Het gewijzigde Privacybeleid zal bekend gemaakt worden op de UiTdatabank en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de UiTdatabank.