Copyright © 2017 UiTdatabank is eigendom van publiq vzw, Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, België, tel. (0)2 551 18 70, fax (0)2 551 18 99, e-mail: vragen@uitdatabank.be, website: http://www.publiq.be.

Deze gebruikersovereenkomst bevat de standaardvoorwaarden inzake het gebruik van de UiTdatabank.

Bij registratie en door het gebruik van deze dienst verbindt de gebruiker zich ertoe alle bepalingen te kennen en te zullen naleven.

1. Eigendomsrechten van de UiTdatabank

Het databank-design van de UiTdatabank en de functionaliteiten van de UiTdatabank zijn eigendom van publiq vzw. Niets van dit design en deze functionaliteiten mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van publiq, behoudens de uitzonderingen voorzien bij wet.

Een gedeelte van de software van de UiTdatabank is hetzij eigendom van publiq vzw, hetzij aan publiq in licentie gegeven. Deze software mag niet gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van publiq, behoudens de uitzonderingen voorzien bij wet. Een gedeelte van de software van de UiTdatabank is gratis software en kan verder zonder beperkingen worden gebruikt.

2. Gebruikersvoorwaarden

2.1. Voorwaarden voor het opnemen van gegevens in de UiTdatabank

2.1.1. Toestemming publiek gebruik

De ingevoerde gegevens zullen publiek ter beschikking worden gesteld voor raadpleging, download en referentie in de UiTdatabank. Tevens kunnen de ingevoerde gegevens via de portaalsite UiTinVlaanderen.be en andere partnerkanalen gepubliceerd worden. Een niet-limitatief overzicht van deze kanalen is beschikbaar op publiq.be.

2.1.2. Vrijwaring

De gebruiker die op de UiTdatabank gegevens invoert, moet de intellectuele rechten (waaronder de auteursrechten, naburige rechten, databankrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht) en de rechten van derden (onder meer het recht op de eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het portretrecht, laster en eerroof) respecteren. Door de invoering van de gegevens erkent de invoerder dat hij/zij volledig aansprakelijk is voor de inhoud ervan en voor de wettelijkheid van de invoer van de inhoud..

Elke schadeclaim met betrekking tot de aangeleverde gegevens - onder meer ten gevolge van niet correcte of foutieve gegevens of inbreuk op rechten van derden (o.a. laster en eerroof) of inbreuk op de openbare orde of goede zeden zal door publiq verhaald worden op degene die de gegevens invoerde.

In geval van invoer van portretten (bv. in foto's en illustraties) waarborgt de invoerder dat zij/hij de nodige door de wet vereiste toestemmingen tot publicatie van deze portretten heeft verkregen.

In geval van invoer van persoonsgegevens waarborgt de invoerder publiq dat zij/hij de toestemming heeft van de betrokkene(n) om diens persoonsgegevens in te voeren in de UiTdatabank en te laten gebruiken zonder beperkingen.

2.1.3. Publicatiebeleid publiq

publiq behoudt zich het recht voor om de ingevoerde gegevens naar eigen inzichten te publiceren en om de gegevens die worden ingevoerd niet te publiceren. publiq behoudt zich tevens het recht voor om de inhoud, de afkomst of de bestemming van de gegevens die worden ingevoerd, te onderzoeken. In geval van illegale inhoud zal publiq onverwijld overgaan tot de verwijdering ervan en de nodige opvolging bij de bevoegde autoriteiten.

2.2. Gebruiksrechten en exoneratie

2.2.1. Gebruiksrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de structuur van de UiTdatabank, de gegevensbestanden van de UiTdatabank en de afzonderlijke gegevens (bv. teksten, afbeeldingen, grafische elementen, muziekfragmenten, ...) van de UiTdatabank door intellectuele rechten beschermd hetzij eigendom zijn van publiq, hetzij aan publiq in niet-exclusieve licentie zijn gegeven. Niets daarvan mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van publiq, behoudens de uitzonderingen voorzien bij wet.

Wanneer gebruiksrechten in deze Gebruikersovereenkomst beperkter omschreven zijn dan de gebruiksrechten verleend in het contract dat de organisatie bij wie de gebruiker is tewerkgesteld, heeft afgesloten met publiq, primeren de gebruiksrechten verleend in dit laatste contract.

2.2.2. Vermelding van het UiTinVlaanderen-beeldmerk

In geval van vooraf door publiq schriftelijk toegestane publicatie (online of offline) van gegevensbestanden en gegevens van de UiTdatabank, moet - naast de eventuele naamsvermelding van de auteur, uitvoerende kunstenaar of rechthebbende - steeds het beeldmerk van UiTinVlaanderen.be gepubliceerd worden. Bij online publicaties zal het beeldmerk van UiTinVlaanderen.be als aanklikbare button worden opgenomen. Bij het doorklikken verwijst deze button naar de homepage van UiTinVlaanderen.be. De specificaties van het UiTinVlaanderen-beeldmerk worden door publiq bezorgd bij toekenning van het eventuele recht op datagebruik.

2.2.3. Exoneratie

a) Incorrecte of foutieve gegevens

publiq doet zijn uiterste best om correcte gegevens te verzamelen en publiceren. Hierbij is publiq echter overgeleverd aan de kwantiteit en de kwaliteit van de ingevoerde gegevens. publiq kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige, incorrecte of foutieve gegevens op de UiTdatabank. Deze geven dan ook geen recht op compensatie. publiq kan niet verantwoordelijk gesteld worden t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van gegevens.

b) Gebrekkige werking van het systeem

publiq biedt de UiTdatabank aan 'zoals ze is'. publiq kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

c) Links naar websites beheerd door derden

De UiTdatabank bevat links naar websites die beheerd worden door derden. publiq oefent geen enkele controle uit over de inhoud van de websites waarnaar wordt gelinkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.

Indien publiq een klacht ontvangt met betrekking tot het ongeoorloofd karakter van een link, zal publiq alles in het werk stellen om de vermeende ongeoorloofde link zo snel mogelijk te verwijderen.

2.2.4. Klachten

publiq legt de grootste zorg aan de dag voor een kwaliteitsvolle UiTdatabank. Klachten betreffende de inhoud van de gegevens op de UiTdatabank (bv: een verkeerde naamsvermelding van een auteur of uitvoerende kunstenaar) moeten per aangetekende brief worden verzonden naar volgend adres: publiq vzw, Klacht UiTdatabank, Henegouwenkaai 41-43, 1080 Sint-Jans-Molenbeek. De klacht zal binnen de 7 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven worden behandeld, waarna het antwoord schriftelijk zal worden verstuurd.

3. Algemene bepalingen

3.1. Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op geschillen inzake de naleving van de bepalingen van deze gebruiksovereenkomst. De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

3.2. Wijzigingen aan de Gebruikersovereenkomst

publiq behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde Gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de UiTdatabank en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking op de UiTdatabank.

4. Lexicon

De onderstaande termen hebben in dit contract de volgende betekenis :

"auteursrechten": de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten verleent exclusieve (vermogens- en morele) rechten aan de auteur van een werk mits het werk voldoet aan concrete en originele vormgeving (bv. een gedicht, een lied, een afbeelding).

"Cookies": een "cookie" is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer. Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Een cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt.

"UiTdatabank gegevens": gegevens m.b.t. tijdelijk aanbod, gegevens m.b.t. permanent aanbod, productiegegevens, persoons- en organisatiegegevens, gegevens m.b.t. linken die in de UiTdatabank zijn opgenomen en ingevoerd zijn door andere partners of decentrale invoerders van partners.

"databank": een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn.

"databankstructuur": de vorm/structuur van een databank.

"exoneratie": exoneratie betekent dat men geen aansprakelijkheid aanvaardt.

"gegevens": de term 'gegevens' overkoepelt drie verschillende subcategorieën van gegevens:

  • feitelijke gegevens waarop geen rechten rusten; deze gegevens zijn vrij;
  • persoonsgegevens (iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) waarop privacyrechten rusten;
  • beschermde gegevens: gegevens waarop intellectuele (eigendoms)rechten rusten (bv. teksten, afbeeldingen; grafische elementen, muziekfragmenten,...)

"gegevensbestanden": een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van een databank.

"licentie": in licentie geven betekent dat diegene die de licentie verleent aan een licentienemer, de eigenaar van de rechten blijft. Bij een licentie is er geen eigendomsoverdracht van de licentiegever aan de licentienemer.

"naburige rechten": de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten verleent exclusieve (vermogens- en morele) rechten aan uitvoerende kunstenaars (bv. een zanger, een acteur) en exclusieve vermogensrechten aan geluids- en filmproducenten en omroeporganisaties.

"morele rechten": naast vermogensrechten beschikt een auteur ook over morele rechten, waaronder het recht op naamsvermelding en recht op eerbied voor het werk. In tegenstelling tot de vermogensrechten kunnen ze niet worden overgedragen of in licentie worden gegeven.

"niet-exclusieve licentie": niet-exclusieve licentie betekent dat diegene die de licentie verleent (licentiegever) aan een contractpartner (licentienemer) én zelf de eigen gegevensbestanden en eigen gegevens blijft gebruiken én dat hij met nog andere derden omtrent deze eigen gegevensbestanden en eigen gegevens niet-exclusieve licenties kan blijven sluiten.

"recht op afbeelding": de auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden (artikel 10 van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en naburige rechten).

"vermogensrechten": exclusieve rechten van de auteur die kunnen worden overgedragen of in licentie worden gegeven

"vrijwaring": vrijwaring betekent dat men uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid opneemt voor iets of iemand.