Organisatie

KBR

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID. KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK VAN BELGIË (KBR)

BERICHT AAN HET BELGISCH STAATSBLAD – 24/08/2023

Vacature voor een Assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan – Vacaturenummer HRM 3821 (afdeling Munten en Penningen).

Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. De functie is zowel voor vrouwen als voor mannen toegankelijk.

1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING.

• Het gaat om een voltijdse betrekking voor een statutair wetenschappelijk personeelslid.

• Titel en klasse van de wetenschappelijke loopbaan: Assistent-stagiair (klasse SW1).

• Activiteitengroep van de wetenschappelijke loopbaan waartoe de betrekking behoort: activiteitengroep II "wetenschappelijke dienstverlening".

• De betrekking ressorteert onder de Operationele directie “Ontwikkeling en beheer van de erfgoedverzamelingen” van de Koninklijke Bibliotheek van België, Keizerslaan 4 – 1000 Brussel, en meer in het bijzonder onder haar dienst Munten en Penningen.

2. TAALREGIME.

Deze betrekking is toegankelijk voor kandidaten die kunnen ingedeeld worden bij de Nederlandse of Franse, bij toepassing van de regels hiertoe bepaald door de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken.

Functieomschrijving

3. FUNCTIECONTEXT.

3.1. De Koninklijke Bibliotheek van België

KBR, gelegen op de Kunstberg in Brussel, is een van de tien federale wetenschappelijke instellingen.

Als nationale wetenschappelijke bibliotheek brengt KBR alle Belgische publicaties samen. Ze bewaart, beheert en bestudeert een omvangrijk geheel van cultureel en historisch erfgoed.

Tevens maakt KBR informatie vlot toegankelijk voor het publiek, stimuleert ze wetenschappelijk onderzoek en stelt ze originele culturele ervaringen voor. Als ontmoetingsplek tussen personen en kennis deelt KBR haar erfgoed ook met de hele wereld.

http://www.kbr.be/nl

3.2. De dienst Munten en Penningen

De dienst Munten en Penningen ressorteert onder de Operationele directie “Ontwikkeling en bewaring van de Erfgoedverzamelingen” die volgende collecties omvat:

Handschriften en oude drukken, Hedendaagse gedrukte werken, Kranten, Prenten & Chalcografie, Kaarten & plannen, Muziek, Munten & Penningen.

De dienst Munten en Penningen herbergt het “metalen archief” van de Belgische staat, i.e. alle munten en penningen die op het grondgebied werden aangemunt en die een belangrijke bron vormen voor de monetaire geschiedenis van België.

De collectie is uniek in België en bezit internationale vermaardheid, ondermeer vanwege de uitzonderlijke Griekse en Romeinse munten, munten van de Lage Landen en Belgische penningen.

De collectie bevat meer dan 220.000 objecten (munten, penningen, bankbiljetten, kleine penningen of jetons, muntgewichten en weegschalen van geldwisselaars, insignes en decoraties, diverse stukken).

4. INHOUD VAN DE FUNCTIE.

4.1. Doelstellingen van de functie ten aanzien van de opdrachten van de instelling.

Via haar erfgoeddiensten bewaart, beheert en bestudeert de Koninklijke Bibliotheek een omvangrijk cultureel en historisch erfgoed.

Ze biedt het publiek toegang tot informatie, bevordert het onderzoek en stelt culturele ontdekkingen voor.

De functie van conservator is een centrale functie in de verwezenlijking van deze opdracht. Ze wordt uitgeoefend op drie niveaus:

1. Beheer, bewaring, verrijking en valorisatie van de collecties.

2. Organisatie van een wetenschappelijke dienst voor de verschillende doelgroepen, met inbegrip van een publiek van onderzoekers ten aanzien van een faciliterende rol wordt vervuld.

3. Wetenschappelijke studie van de collecties via de realisatie en de verspreiding van onderzoekswerk alsook door het toezicht op en de begeleiding van onderzoeksprojecten.

In elk van deze domeinen dienen de gewijzigde verwachtingen van gebruikers en de digitale omwenteling of digital shift in onze samenleving te worden opgenomen.

De collecties zijn niet langer alleen fysiek maar voortaan ook digitaal van aard. De openstelling van de collecties moet worden bekeken onder de invalshoek van de productie en het delen van metadata en door een dynamische ondersteuning van de digitalisering en het online brengen van de collecties.

Op het vlak van wetenschappelijk onderzoek openen digital humanities (en meer bepaald digital numismatics) en data mining nieuwe perspectieven.

De verwezenlijking van de doelstellingen van de opdracht vereist goede competenties inzake management en leiderschap.

Het team van de dienst Munten en Penningen bestaat, naast de conservator, uit 2 bibliotheekdeskundigen die naast administratieve taken ook de dienst in de leeszaal waarnemen en vooral de collecties catalogeren.

Tevens vereist ze een transversale samenwerking met alle diensten van de Koninklijke Bibliotheek en een inschakeling in nationale en internationale netwerken.

In het kader van onderzoeksprojecten zal ook leiding moeten worden gegeven aan eventuele projectmedewerkers.

4.2. Resultaatgebieden.

4.2.1. Kernresultaatgebieden: wetenschappelijke dienstverlening (80% van de tijdsbesteding)

Binnen het team van conservatoren die verantwoordelijk zijn voor het beheer, de bewaring, de verrijking en de valorisatie van de collecties.

- het erfgoed ontwikkelen en verrijken;

- instrumenten ontwikkelen voor de kennis, controle en evaluatie van het erfgoed (inventarissen, catalogi en repertoria, beleidsdocumenten, collectiewaardering);

- de collecties bewaren en beschermen;

- het digitaliseringsbeleid ondersteunen.

Op basis van de eigen inhoudelijke kennis en expertise, op actieve wijze bijdragen tot het beleid van ontsluiting van de collecties:

- de behoeften van de verschillende gebruikers analyseren en bijdragen tot het uitstippelen van een beleid van ontsluiting van de collecties van de Koninklijke Bibliotheek;

- op velerlei manieren de collectie onder de aandacht van wetenschappers en het brede publiek brengen en het gebruik ervan stimuleren en ondersteunen;

- toezicht uitoefenen op de dienstverlening aan het publiek ter plaatse en op afstand en instrumenten en een infrastructuur ter beschikking stellen van de gebruikers;

- toezien op de aanmaak van gegevens betreffende de collecties teneinde het onderzoek te bevorderen en aan te moedigen;

- meewerken aan de ontwikkeling en de verrijking van de interfaces voor online zoeken en van het aanbod aan elektronische bronnen;

- de uitstraling van de collecties ondersteunen;

- wetenschappelijke informatie verstrekken.

4.2.2. Bijkomende resultaatgebieden: wetenschappelijk onderzoek (20% van de tijdsbesteding)

• Wetenschappelijk onderzoek verrichten in verband met de numismatische collecties op basis van passende onderzoeksmethoden en –technieken en daarover verslag uitbrengen via diverse kanalen;

• Zijn onderzoek inpassen in de algemene domeinen die op transversale wijze zijn vastgelegd voor de Koninklijke Bibliotheek: bibliotheek-, informatie- en communicatiewetenschappen; studie van het historisch en cultureel patrimonium van België; geschiedenis van het boek en van het schrift; erfgoedwetenschappen; intellectuele eigendomsrechten;

• In zijn onderzoek de concepten en methoden uit de digital numismatics gebruiken;

• Deelnemen aan transversale wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

• Wetenschappelijke onderzoeksprojecten initiëren en leiden.

• Een netwerk van nationale en internationale externe partners uitbouwen.

• De samenwerking met de universiteiten bevorderen via de begeleiding van stagiairs en onderzoekswerk.

• Beleidsondersteuning inzake wetenschappelijke programma’s in de Koninklijke Bibliotheek van België, met aanwijzing van de onderzoeksdomeinen, prioritaire thema’s enzovoort.

4.2.3. Bijkomende eisen

De aan te werven assistent-stagiair komt na zijn stage aan het hoofd te staan van de dienst Munten en Penningen.

Hij zal instaan voor de dagelijkse organisatie van de dienst. Hij begeleidt zijn team, stelt de doelstellingen van zijn medewerkers vast en evalueert hen. Hij motiveert zijn medewerkers door hun regelmatige feedback te geven en door hen initiatieven te laten nemen. Hij ondersteunt de ontwikkeling van zijn medewerkers.

Hij werkt binnen een team. Hoewel hij specialist is op het vlak van een collectie, smeedt hij samenwerkingsbanden met zijn collega’s en bevordert hij uitwisseling.

Hij is de ambassadeur van de missie en van de strategie van de Koninklijke Bibliotheek. Hij eigent zich de verwezenlijking van de strategische en operationele doelstellingen uit het actieplan van de Koninklijke Bibliotheek toe. Hij zorgt ervoor dat hij op de hoogte blijft van de werking van de organisatie in haar geheel alsook van de lopende projecten. Met zijn ideeën en deskundigheid draagt hij bij tot het vaststellen van de doelstellingen van de organisatie.

Hij vormt zich voortdurend. Hij volgt de ontwikkelingen van de kennis en de methodes in zijn werkdomeinen op de voet en brengt nieuwe ideeën aan.

Profiel

5. COMPETENTIEPROFIEL.

5.1. Vereiste diploma’s en opleidingen.

Houder zijn van een diploma van licentiaat, master of doctor in de Humane wetenschappen

5.2. Technische kundigheden (kennis, specialisaties, ervaring(en), …).

5.2.1. Vereiste competenties, specialiteit(en) en ervaring(en) (toelatingscriteria).

Opdat uw kandidatuur ontvankelijk zou zijn, moet u beroepservaring van minimum 1 jaar kunnen aantonen in de domeinen van collectiebeheer en valorisatie van erfgoedcollecties.

5.2.2. Bijkomende gewenste ervaring(en), kennis en bekwaamheden (bijkomende rangschikkingscriteria).

Bovendien worden de kandidaten die meerdere van de onderstaande kenmerken bevatten prioritair gerangschikt:

• Ervaring in collectiebeheer;

• Creatieve ideeën over en ervaring met het valoriseren van de collecties en over hoe de collectie onder de aandacht te brengen van een groot publiek, zowel fysiek als d.m.v. digitaliseringsprojecten, (virtuele) tentoonstellingen en sociale media ;

• Kennis van de mogelijkheden en bestaande initiatieven in de digital humanities, en meer in het bijzonder deze met betrekking tot de numismatische collecties;

• Een breed netwerk in het (nationale en internationale) wetenschapsveld en in culturele kringen;

• Kennis van de werking van KBR en haar collecties, in het bijzonder van de collecties Munten en Penningen;

• Een goede kennis van de geschiedenis van de “Lage Landen” van de oudheid tot op heden.

• Een goede kennis van de monetaire geschiedenis of de numismatiek van de Lage Landen

5.2.3. Bijkomende troeven.

Kennis van de tweede landstaal is een pluspunt.

5.3. Generieke competenties (gedragscompetenties, vaardigheden, ...).

Vernieuwen: vernieuwend denken door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.

Medewerkers motiveren: de kwaliteiten van de medewerkers erkennen, hen stimuleren in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en de eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen.

In team werken: groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.

Organisatiebetrokkenheid tonen: zich borg stellen voor het behalen van de beoogde resultaten van de organisatie en daarom op de hoogte blijven van de omgeving waarin de organisatie actief is. Ontwikkelen en in stand houden van de structuur, het beleid en de doelstellingen van de organisatie.

Servicegericht handelen: interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden.


Aanbod

6. Arbeidsvoorwaarden.

6.1. Bezoldiging - loopbaan.

Aanwerving als Assistent-stagiair (klasse SW1) met de daaraan verbonden weddenschaal SW10 of SW11 (SW11 indien minstens 2 jaar erkende wetenschappelijke anciënniteit).

Minimumbezoldiging (brutobedragen aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen):

SW10 (0 jaar anciënniteit): 43.757.81 € per jaar (3.646.48 € per maand)

De normale tijdsduur van de stage bedraagt twee jaar.

6.2. Andere voordelen.

• Terugbetaling verplaatsingskosten woon-werkverkeer indien gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer. • Mogelijkheid om eventuele overuren te recupereren.

• Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlak bij het Centraal Station). • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie. • 26 verlofdagen per jaar. • Het gebruik van meerdere talen in een multiculturele omgeving. • Een aangename werkplek in een historisch gebouw met terras en tuin. • Gratis toegang tot de Brusselse federale musea.

Je vindt alle informatie en voordelen in verband met werken bij de federale overheid op BOSA (www.bosa.belgium.be), de portaalsite van de federale ambtenaren.

7. TOELAATBAARHEIDS- EN DEELNEMINGSVOORWAARDEN.

7.1. Op de datum van indiensttreding dient aan volgende voorwaarden te worden vervuld:

• Belg zijn of burger van een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie;

• de burgerlijke en politieke rechten genieten;

• aan de dienstplichtwetten voldaan hebben;

• een gedrag hebben dat beantwoordt aan de eisen van het gesolliciteerd ambt.

7.2. Uiterlijk op de dag waarop de termijn eindigt voor het indienen der kandidaturen, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

• houder zijn van het/de vereiste diploma(’s) (zie punt 5.1 hierboven);

• voldoen aan de vereiste technische bekwaamheden (zie punt 5.2.1 hierboven) en deze bewijzen.

• voldoen aan de vereiste generieke competenties (zie punt 5.3. hierboven).

7.3. In de beide hierna vermelde gevallen geldt volgend voorbehoud voor deelname aan de selectieprocedure.

7.3.1. Het vereiste diploma werd behaald in een ander land dan België.

Het diploma zal goedgekeurd worden door de jury onder voorbehoud van de gelijkwaardigheidserkenning door de bevoegde dienst gelijkwaardigheid van de diploma’s op grond van de taal waarin de selectie heeft plaatsgevonden.

Daarom dient men een aanvraag tot gelijkwaardigheidserkenning in te dienen bij de volgende dienst:

Voor de in het Nederlands ingediende dossiers:

Erkenningen - NARIC-Vlaanderen (naricvlaanderen.be)

Daar het afronden van die aanvraag nogal veel tijd in beslag kan nemen en die gelijkwaardigheidserkenning een voorwaarde is voor een mogelijke indiensttreding, moet ze onverwijld worden ingediend.

7.3.2. Het vereiste diploma werd behaald in een andere taal dan het Nederlands of het Frans.

• De taal waarin de studies werden gedaan, die hebben geleid tot het behalen van het vereiste diploma, bepaalt in principe de taalrol waarbij men wordt ingedeeld bij toepassing van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

• Wanneer een diploma van doctor vereist is, dat werd behaald na verdediging in het openbaar van een proefschrift (of wanneer een dergelijk diploma kan worden voorgelegd om aan de diplomavereisten te voldoen), wordt de taalrol dan ook bepaald door de taal waarin de studiecyclus werd gevolgd die heeft geleid tot het universitair einddiploma dat toegang gaf tot het doctoraat.

• In de gevallen waarin deze studies werden gedaan in een andere taal dan het kies taalregime), dient men daarom in het bezit te zijn van een bewijs van taalkennis, afgeleverd door werkenvoor.be, het Selectiebureau van de Federale Overheid, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel (www. werkenvoor.be/nl/testen-en-certificaten/taal/inschrijven). Uit dit bewijs moet blijken dat de betrokkene geslaagd is in het taalexamen dat met betrekking tot het vaststellen van het taalregime in de plaats komt van het opgelegde diploma:

-taaltest Nederlands – artikel 7, voor een functie van niveau 1/A, indien de kandidaat wenst te worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol;

7.3.3 Als je contractueel of statutair bent in het openbaar ambt

Ieder personeelslid wordt op een taalrol ingeschreven, te weten de Nederlandse of de Franse taalrol, wat onveranderlijk blijft. De overgang van de ene rol naar de andere is verboden, behoudens klaarblijkelijke vergissing bij de indeling.

Bij zijn eerste aanwerving als statutair of bij zijn eerste indienstneming als contractueel in het openbaar ambt, wordt ieder personeelslid op een taalrol ingeschreven, te weten de Nederlandse of de Franse taalrol, wat onveranderlijk blijft. De overgang van de ene rol naar de andere is verboden, behoudens klaarblijkelijke vergissing bij de indeling.

Van taalrol veranderen is niet mogelijk met een taalcertificaat dat het vereiste diploma kan vervangen dat de taalrol vastlegt.

8. BIJKOMENDE INLICHTINGEN.

Meer informatie over de inhoud van deze betrekking kan worden verkregen bij Fran Stroobants (Conservator Munten en Penningen), Keizerslaan 4, 1000 Brussel (tel.: +32 (0)2 519 56 09 - e-mail: fran.stroobants@kbr.be).

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest