Voltijds Vast


Organisatie
Departement Cultuur Jeugd Media van de Vlaamse Overheid
De Stafdienst Infrastructuur staat in voor:
1. Het verlenen van investeringssubsidies voor grote (stedelijke) en sectorale accommodaties in de sectoren cultuur en jeugd (bovenlokale jeugdinfrastructuur, erkende kunstencentra en erkende muziekcentra).
2. Het optreden als bouwheer voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren cultuur en jeugd (30-tal accommodaties): (ver)kopen, (ver)bouwen en renoveren. Actuele grote bouwprojecten zijn: grondige renovatie het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen, eerste fase masterplan De Hoge Rielen te Kasterlee, en plaatsing van geautomatiseerde theatertrekken in deSingel te Antwerpen.
3. Het ten laste nemen van het (preventief) eigenaarsonderhoud en de onroerende voorheffing voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap in de sectoren cultuur en jeugd.
4. Het (ver)huren, (ver)pachten en het ten laste nemen van de beschikbaarheidsvergoedingen voor gebouwen en terreinen binnen het beleidsdomein.
5. Het coördineren van Publiek-Private Samenwerking en de alternatieve financiering binnen het beleidsdomein.
Functie
Vanuit je bouwkundige en technische specialisatie werk je mee aan de instandhouding van het cultureel patrimonium in Vlaanderen.
Je coördineert, in een samenwerkingsverband met interne en externe instanties en personen, de technische voorbereiding, de uitwerking en de uitvoering van:
- de bouw-, verbouwings-, renovatie- en onderhoudswerken ;
- het verlenen van investeringssubsidies voor accommodaties voor jeugd en cultuur.

Je staat in voor het voorbereiden en opmaken van studies en het opvolgen van de uitvoering ervan, als bijdrage tot een goede werking van de Stafdienst Infrastructuur (STIN) en de realisatie van ruimere projecten.

Verwachtingen:
- aansturing van de werkzaamheden die in opdracht van de Stafdienst Infrastructuur (STIN) worden verricht door andere entiteiten van de Vlaamse Gemeenschap en door externe ontwerpers en aannemers;
- een gecoördineerde voorbereiding en uitvoering van de bouwwerken;
- planning van de bouw- en onderhoudswerken;
- een preventieve aanpak van het onderhoud, waardoor dure renovaties worden voorkomen;
- controle of opmaak van lastenboeken, ramingen en vorderingsstaten;
- een georganiseerd toezicht en controle op de uitvoering.
Profiel
Op de uiterste inschrijvingsdatum 27 november 2017 voldoe je aan onderstaande twee voorwaarden:

Je hebt een master diploma industrieel/bouwkundig ingenieur of architect
EN
Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://www.ond.vlaanderen.be/naric
Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij aanwerving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Aanbod
- Het betreft een contract van onbepaalde duur
- Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
- Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
- Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
- Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis.
- Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques (van 7 euro per gewerkte dag).
- Je wordt aangeworven in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal.
- Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 20 jaar verloond worden.
- Je bruto maandsalaris met 2 jaar anciënniteit is dan ongeveer 3.350 euro.
- Je eerste 3 maanden vormen een inwerkperiode met een individueel vormingsprogramma.
- De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be

Solliciteren
Contactpersoon: sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be
Reageren voor: 28/11/2018

Solliciteren kan tot en met 27 november 2017. Om te solliciteren stuur je jouw cv, motivatiebrief en een kopie van je diploma op naar: sollicitaties@cjsm.vlaanderen.be of Departement Cultuur, Jeugd en Media t.a.v. Ronny Pitteljon Arenbergstraat 9 1000 Brussel Je kandidatuur wordt enkel in aanmerking genomen als: - je je kandidatuur uiterlijk op 27 november 2017 naar ons stuurt (de datum van poststempel of datum verzending mail geldt hiervoor als bewijs). - Kopie diploma