Voltijds Vast


Organisatie
Koninklijk Conservatorium Antwerpen - AP Hogeschool
Het Koninklijk Conservatorium Antwerpen leidt een 600-tal studenten op, waarvan ongeveer een kwart afkomstig is uit het buitenland. We bieden opleidingen aan in Dans, Drama en Muziek, aansluitende Specifieke lerarenopleidingen en verschillende vervolgtrajecten. Deze combinatie van opleidingen is uniek in België. Het laat ons toe om diverse en vernieuwende artistieke vormen te beoefenen en samen te werken met verschillende professionele partners.
Functie
Onder de verantwoordelijkheid van het hoofd van de School of Arts Koninklijk Conservatorium Antwerpen beheer je alle productieprocessen binnen het Conservatorium. Je beheert het productiebudget, de infrastructuur en de logistieke ondersteuning. Je bespreekt samenwerkingen met derden en bereidt overeenkomsten voor. Je stuurt ook het productieteam aan: je motiveert en begeleidt de medewerkers, zodat ze als een goed functionerend team hun productionele taken kunnen uitvoeren. Als coördinator sta je mee in voor het ontwikkelen van het strategisch beleid van het Conservatorium en voor het analyseren, evalueren, ontwikkelen en uitvoeren van complexe beleidsdossiers m.b.t. de artistieke planning en productie, om bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van het Conservatorium.

Je staat onder andere in voor:

•het mee bepalen en implementeren van het strategisch beleid van de School of Arts Koninklijk ConservatoriumAntwerpen door een actieve deelname aan de wekelijkse stafvergadering, die het dagdagelijks bestuur van hetConservatorium op zich neemt. Je tekent het beleid uit op vlak van artistieke planning en productie, in nauw overlegmet de stafleden en de artistieke leiding van de verschillende opleidingen;

•het faciliteren van de besluitvorming m.b.t de artistieke planning en productie van het Conservatorium. Je zorgtvoor het opstellen, controleren, bijsturen en evalueren van het productiebudget en bepaalt het beleid op vlakvan onderhoud en aankoop van instrumenten en podium-technisch materiaal. Je neemt strategischebeslissingen over de jaarplanning en geplande producties in functie van haalbaarheid en budget;

•het coördineren van de artistieke planning en productie, om een doeltreffende dienstverlening te kunnen aanbiedendie beantwoordt aan de kwaliteitseisen van het Conservatorium. Je bent eindverantwoordelijke voor deproductieleiding, in nauwe samenspraak met de productieleiding Dans, Drama en Muziek. Je bent het uithangbordvan de afdeling en waar mogelijk aanwezig op producties en projecten in samenspraak met het team. Je bent hetaanspreekpunt voor de studentenraad als het gaat over logistieke en organisatorische afspraken m.b.t. het gebruikvan lokalen, openen van foyers, extra locaties, etc.;

•het evalueren en bijsturen van processen binnen de artistieke planning en productie, om zo bij te dragen toteen kwaliteitsvolle, efficiënte en continue verbetering van de productieafdeling van het Conservatorium. Jehebt daarbij ook aandacht voor haalbaarheid en het bewaken van de workload;

•het aansturen, begeleiden en motiveren van het productieteam bestaande uit acht medewerkers. Je organiseertsystematisch overleg binnen het team, voert functioneringsgesprekken en volgt de professionele ontwikkeling op vande medewerkers;

•het onderhouden en uitbouwen van relaties binnen en buiten de kunstcampus deSingel i.f.v. de artistiekeproducties en logistiek. Je overlegt en maakt afspraken met derden en organisaties over samenwerkingen met hetConservatorium die de artistieke planning en productionele werking beïnvloeden;

•het intern en extern promoten van de resultaten van de productieafdeling van het Conservatorium. Je zorgt voor eengoede doorstroom van informatie over de producties en artistieke planning tussen het productieteam, de staf en decommunicatie-cel van het Conservatorium;

•het volgen van artistieke evoluties en ontwikkelingen, teneinde de procedures en processen van de productieafdelingvan het Conservatorium te actualiseren en innovatieve voorstellen te formuleren binnen deafdeling.
Profiel
•Je bezit een masterdiploma, bij voorkeur in muziek, podiumkunsten, cultuurmanagement of andere relevante opleiding.

•Je hebt minimum 5 jaar ervaring binnen het domein van de muziek- en/of podiumkunsten op vlak van productieleidingen/of hoger kunstonderwijs.

•Je hebt een grondige kennis van het muziek- en podiumkunstenveld.

•Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en drukt je vlot uit in Nederlands en minstens twee andere talen.

•Je bent flexibel en bereid om mee ondersteuning te bieden bij producties en voorstellingen tijdens weekends en avonden.

Je beschikt over de volgende competenties:

•vernieuwen, d.w.z. je brengt ideeën aan die die niet voortvloeien uit bestaande processen, maar vernieuwend zijn.•beheren, d.w.z. productiekosten en tijd realistisch inschatten en doeltreffend beheren. Je werkt nauwkeurig en beschikt over uitstekende technisch-productionele vaardigheden. Je bent ook planmatig en resultaatgericht.•motiveren en samenwerken, d.w.z. anderen erkennen en waarderen voor hun inzet, en ideeën op een open manier delen. Je beschikt over sterke communicatieve, pedagogische en leidinggevende vaardigheden en bent een echte'people manager'.•relaties leggen, d.w.z. formele en informele contacten opbouw en onderhouden binnen de verschillende opleidingen.•dienstverlenend optreden, d.w.z. steeds klantgericht werken (zowel naar studenten, docenten als externen).•organisatiebetrokkenheid, d.w.z. je persoonlijk verantwoordelijk voelen voor het behalen van een optimale artistieke planning en productie.•betrouwbaarheid en respect, d.w.z. consequent en integer handelen. Je toont respect voor andere ideeën, meningen, mensen, voor het beleid, de procedures en de structuur.
Aanbod
Je wordt contractueel (verlengbaar) tewerkgesteld voor 100% m.i.v. 1 juni 2018 of aansluitend tot en met 31 december 2018. Hernieuwing van tewerkstelling is mogelijk na positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen. Na twee jaar en bijbehorende positieve evaluatie en binnen de financiële en organisatorische krijtlijnen, kan een tewerkstelling van onbepaalde duur volgen.

Je ontvangt een loon in functie van je kwalificaties en ervaring binnen de loonrange salarisschaal 7.1 (barema 588 - A22) en salarisschaal 7.2 (barema 589 - A31) van de AP Hogeschool. Je vindt de barema's terug via deze link.

Er kan uitzonderlijk een geldelijke anciënniteitsbijslag worden toegekend conform het reglement toekenning geldelijke anciënniteitsbijslag van maximum 15 jaar op grond van de beoordeling van nuttige beroepservaring buiten onderwijs en buiten overheidsdiensten.

Wij bieden een hospitalisatieverzekering aan wanneer de aanstellingstermijn 12 maanden overschrijdt. Voor personeelsleden met een tewerkstelling van 70% of meer, is deze kosteloos. Ook familieleden van onze personeelsleden kunnen aansluiten (mits bijdrage).

Je krijgt een volledige terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer of een fietsvergoeding van 0,165 euro/km. Je komt terecht in een hogeschool die de persoonlijke groei van haar studenten en medewerkers stimuleert. Hiervoor schept zij een warme, open en dynamische organisatiecultuur waarin leren, ruimte voor creativiteit en waardering voor elkaars levensbeschouwelijke opvattingen vanzelfsprekend zijn.

Bij AP draait het om wat je doet en wat je kan, niet om waar je vandaan komt of wat je beperking of overtuiging is.

Kandidaatstelling Wijze van solliciteren

Tot en met 8 april 2018 kan je, uitsluitend via http://vacatures.ap.be kandideren. Je dient je eerst te registreren. Eenmaal geregistreerd, moet je effectief solliciteren voor de desbetreffende vacature. Je kandidaatstelling bevat een gemotiveerde brief, een uitgebreid CV, een kopie van het gevraagde diploma en, indien van toepassing, een gelijkwaardigheidsverklaring van het gevraagde diploma.
Solliciteren
Contactpersoon: hrm@ap.be
Reageren voor: 08/04/2018

https://vacatures.ap.be/vacature_detail.aspx?vac_id=1224