Voltijds Vast


Organisatie
Gemeentebestuur Zonnebeke
De gemeente Zonnebeke telt ruim 12 000 inwoners en bevindt zich in het Zuidwesten van de provincie West-Vlaanderen. De gemeente heeft een vrijetijdsdienst die bestaat uit verschillende subdiensten (jeugd, sport, evenementen, senioren, bibliotheek, kinderopvang en cultuur). Elk jaar brengt de vrijetijdsdienst een uitgebreid en gevarieerd activiteitenaanbod uit. De gemeente beschikt hiervoor over een OC in elk van de vijf deelgemeentes. Het OC in Beselare is ingericht als concert- en theaterzaal. Ook heeft de gemeente een bibliotheek, een sporthal en een outdoor sportzone in het kasteeldomein in hartje Zonnebeke.
Functie
Functie: diensthoofd departement vrije tijd/cultuurdeskundige

Kerntaak van de dienst: De dienst cultuur staat is voor het uitwerken, coördineren en opvolgen van een vrijetijds- en vormingsprogrammatie (podiumactiviteiten, evenementen, cursussen…) en voor het ontwikkelen van nieuwe culturele initiatieven en/of projecten. De dienst ondersteunt het verenigingsleven en participeert aan intergemeentelijke culturele samenwerkingsinitiatieven.

Kerntaken van de functie
1. Wet- en regelgeving
- De nodige vakkennis opdoen en de opgedane kennis integreren in de werking van de organisatie
- Vertalen van wetgeving en regelgeving in richtlijnen naar de medewerkers van de eigen entiteit
- Briefen van de medewerkers om het benodigde kennisniveau op peil te houden
- Wetgeving en regelgeving kunnen toepassen
- Vakgerichte informatie raadplegen

2. Opmaak cultuurprogrammatie
- Een boeiend en divers cultuurjaarprogramma opmaken
- Opvolgen en uitwerken van grotere gemeentelijke evenementen
- Uitwerken brochure departement vrije tijd
- Coördineren, coachen en afstemmen programmatie departement vrije tijd
- Podiumactiviteiten, evenementen, lezingen, culturele uitstappen, cursussen

3. Samenwerkingsverbanden
- Aangaan en onderhouden van samenwerkingsverbanden met andere gemeentes, diensten

4. Beleidsvoorbereidend werk, subsidiëring en wetgeving
- Opvolgen en sturen van beleidsplannen, projecten,.. binnen het departement vrije tijd
- Opvolgen subsidiëringen departement vrije tijd
- Opvolgen van subsidiedossiers met betrekking tot vrije tijd in de meest ruime zin van het woord (Europese dossiers, Vlaanderen Feest,…)

5. Ondersteuning verenigingsleven
- Opvolgen werking cultuurraad
- Opvolgen specifieke projecten (cultuurtrofee, bepaalde podiumactiviteiten,…)
- Subsidiëringsdossiers
- Brugfunctie tussen verengingen en beleid
- Ondersteuning evenementen

6. Taken als diensthoofd
- Opvolgen van de dagelijkse aanwezigheid, ziektes en verloven van de medewerkers.
- Het organiseren van teamoverleggen en de medewerkers evalueren en coachen.
- Opmaken, controleren en aftekenen van bestelbonnen en facturen. Het budget opmaken en wijzigen.
- Bijwonen van het diensthoofdenoverleg en managementteam. Bespreken van dossiers met de burgemeester en de schepenen.
- Het formuleren van voorstellen ter verbetering van de dienst
Profiel
1. Je bent in het bezit van een master/licentiaatsdiploma.

2. Je kan terugblikken op 3 jaar relevante werkervaring binnen het vrijetijdsveld.

3. Je slaagt voor een selectieproef (en wordt geschikt bevonden worden in een assessmentproef).

4. Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

5. Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert: dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het gemeentelijk strafregister van de gemeente waar je als inwoner ingeschreven bent, dat niet ouder mag zijn dan drie maanden. Indien er op het uittreksel ongunstige vermeldingen voorkomen, kan je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen aan de aanstellende overheid. Een ongunstige vermelding leidt niet noodzakelijk tot de uitsluiting van de kandidaat, maar is aan de appreciatiebevoegdheid van de aanstellende overheid onderworpen. Het bewijs moet geleverd worden vóór de effectieve tewerkstelling bij de gemeente.

6. De burgerlijke en politieke rechten genieten: u mag niet, in het land waarvan u de nationaliteit heeft, op strafrechtelijke grond uit de burgerlijke en politieke rechten ontzet zijn.

7. Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie: de medische geschiktheid wordt vastgesteld door de arbeidsgeneesheer, belast met het medisch toezicht, vóór de effectieve tewerkstelling bij de gemeente.

8. Voldoen aan de nationaliteitsvereiste: u moet tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten zijn.
Aanbod
Binnen een openbaar bestuur worden er vaststaande barema’s gehanteerd. Binnen deze job wordt de schaal A1a-A3a gebruikt.

Brutomaandsalaris
- Minimum: salarisschaal A1a – trap 0: € 2.900,56 bruto per maand (bij geen werkervaring)
- Maximum: salarisschaal A3a – trap 23: € 4.901,67 bruto per maand. (bij 23 jaar werkervaring)

Opgelet! Nuttige beroepservaring wordt voor maximum 15 jaar in aanmerking genomen voor de vaststelling van het salaris! (trap = jaren anciënniteit)

- Salarisschaal A2a – trap 15: € € 4.134,69 bruto per maand.

De relevantie van de beroepservaring wordt beoordeeld door de secretaris op basis van een vergelijking van de diensten met de voorwaarden en met het functieprofiel voor de functie waarin het personeelslid aangesteld wordt.
U levert hiertoe zelf de bewijsstukken, namelijk tewerkstellingsattesten van bij vorige werkgevers.

Naast het salaris kan u genieten van nog een aantal sociale voordelen:
- Maaltijdcheques: waarde van € 7 per cheque, waarvan € 5,91 ten laste van de werkgever en € 1,09 ten laste van de werknemer.
- Hospitalisatieverzekering
- Fietsvergoeding
- Gunstige verlofregeling
Solliciteren
Contactpersoon: Bram Vandendriessche
Reageren voor: 12/03/2018

Welke documenten moeten wij van jouw ontvangen als je wenst deel te nemen aan de selectie? - Kopie van het Masterdiploma - CV (waarin je zeker je 3 jaar relevante werkervaring binnen het vrijetijdsveld beschrijft) - Motivatiebrief Het merendeel van de communicatie omtrent de procedure verloopt via mail én brief. Gelieve dus jouw adres en e-mailadres te vermelden op jouw cv. Solliciteren kan door op uiterlijk maandag 12 maart 2018 jouw sollicitatiebrief met duidelijke vermelding van de functie waarvoor je kandidaat bent, jouw curriculum vitae en een kopie van jouw diploma te versturen naar de personeelsdienst, Langemarkstraat 8 te 8980 Zonnebeke of te mailen naar personeel@zonnebeke.be. Vermeld duidelijk de referentie (ref. 18cubico) voor welke functie je solliciteert. Onvolledige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen!