Organisatie

BelExpo

De commissaris-generaal neemt de nodige initiatieven voor de ontwikkeling en organisatie van de Belgische deelname aan de wereldtentoonstelling Expo 2025 Osaka Kansai en aan alle tussentijdse tentoonstellingen van het BIE waaraan België zal deelnemen tijdens haar/zijn mandaat, op basis van de richtlijnen en de visie zoals bepaald door het beheerscomité van BelExpo.

Functieomschrijving

Specifieke competenties voor de functie:

- U heeft een zeer goede kennis van het institutionele, culturele, economische en industriële kader van België.
- U beschikt over commerciële, communicatieve en verbindende vaardigheden.
- U heeft een goede kennis van huidige inzichten en uitdagingen wat betreft (internationale) bezoekersstromen, bezoekersmanagement en de zogenaamde visitor journey.
- U bent zich bewust van het voorbeeldgedrag, conform de Belgische waarden en cultuur, dat van u verwacht wordt; u kiest voor duurzame oplossingen wanneer interne of externe uitdagingen zich stellen, u erkent en anticipeert op problemen binnen het actiedomein van BelExpo en formuleert voorstellen om onverwachte veranderingen op te vangen.
- U heeft een duidelijke visie op de evoluties in de technologiewereld en het innovatielandschap, en de troeven van België en haar entiteiten hierin.
- U beschikt over het vermogen om een actuele en visionaire aanpak uit te tekenen en de ontwikkeling van een tentoonstellingsconcept op gestructureerde wijze te sturen.
- U bent vertrouwd met de moderne informatie- en communicatiemiddelen.
- U communiceert vlot met verschillende doelgroepen, ook over complexe onderwerpen.
- U beschikt over aantoonbare taalvaardigheid in het Engels, het Nederlands en het Frans.

Generieke competenties

- manier van denken: flexibel en innovatief denken, een visie en integratievermogen hebben, snel en kordaat weloverwogen beslissingen kunnen nemen;
- managementstijl: coachen, delegeren, motiveren en ontwikkelen van personeel, aansturen van groepen;
- interactie met de omgeving: duurzaam samenwerken en netwerken uitbouwen, zich inzetten in en voor de organisatie, gericht zijn op economische actoren, burgers, interne klanten en de samenleving;
- doelstellingen: een dienst beheren, verantwoordelijkheid opnemen, doelstellingen bereiken binnen een vastgestelde structuur, overtuigen en onderhandelen;
- loyaliteit en integriteit.

Pluspunten

- U heeft een globale visie op de Aziatische wereld en bent in staat daarin de troeven van België en zijn entiteiten te belichten.
- U heeft kennis van de organisatie van internationale evenementen.
- U bent bereid om op korte termijn uw kennis over het kader van het Bureau International des Expositions (BIE) uit te breiden.
- U bent vertrouwd met de politieke en administratieve structuur van België en zijn beleidsdoelstellingen in het buitenland.
- U bent vertrouwd met het reglementair kader van Belgische (federale) overheidsinstellingen, en de reglementering voor overheidsopdrachten.
- U heeft ervaring in het buitenland, bij voorkeur in een niet-Westerse cultuur.

Vereist diploma

- U bent ten minste in het bezit van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type of van een basisdiploma van de 2e cyclus (bv. licentiaat/master) van universitair onderwijs.

Ervaringsvereisten

- Ten minste 9 jaar relevante beroepservaring hebben, waarvan:
- ten minste 4 jaar in een managementfunctie (zowel privaat als publiek);
EN
- ten minste 5 jaar ervaring in een nationale of internationale omgeving op de volgende gebieden: ontwikkeling en uitvoering van nationale of internationale tentoonstellingen of evenementen, vertegenwoordiging van private of publieke economische of handelsorganisaties in een nationale of internationale context.

Aanbod

In het kader van deze functie:
- bent u de eindverantwoordelijke voor het dagelijks beheer van BelExpo. U oefent deze functie uit onder toezicht van het beheerscomité, waaraan u regelmatig verslag uitbrengt. Hiervoor wordt u bijgestaan door de adjunct-commissaris-generaal.
- ontwikkelt u, in samenspraak met het beheerscomité, een toekomstgerichte visie op de dienstverlening van BelExpo binnen de maatschappelijke en institutionele context en het culturele, economische en industriële kader van België.
- zorgt u voor de inhoudelijke invulling, de programmatie en de concrete uitvoering van het algemene concept van het Belgisch paviljoen en van de Belgische deelname aan Expo 2025 Osaka Kansai, zoals bepaald en goedgekeurd door het beheerscomité van BelExpo, en in co-creatie besproken en uitgewerkt in het desbetreffende technisch comité; u doet hetzelfde voor de concrete ontwikkeling van Belgische deelnames aan andere internationale tentoonstellingen tijdens uw mandaat.
- zorgt u voor een rigoureus en transparant beheer door een aanpak te ontwikkelen, vertaald in prioriteiten, mijlpalen, middelen en benodigde hulpmiddelen. In dat verband bent u bereid een beroep te doen op uw eigen netwerk om de nodige sponsoring te verzamelen.
- stelt u uw kennis van de internationale betrekkingen en van het institutionele, economische en culturele landschap van België ter beschikking.
- volgt u de industriële en technologische evoluties die relevant zijn voor de promotie van België, en haar entiteiten in een internationale context op.
- vertegenwoordigt u België en de Belgische overheden op internationaal vlak binnen de context van BelExpo’s activiteiten en handelt u bijgevolg proactief ten aanzien van interne en externe factoren in die bredere maatschappelijke en internationale economische context.
- bent u verantwoordelijk voor de uitvoering van de deelname van België aan alle BIE-tentoonstellingen tijdens uw mandaat
- zit u de respectieve technische comités voor en neemt de adjunct-commissaris-generaal het vicevoorzitterschap waar, terwijl u beide in het beheerscomité een adviserende stem hebben.

In die rol:
- legt u een gedetailleerd follow-upverslag voor over de algemene voortgang van alle projecten en de stand van de inkomsten en uitgaven;
- staat u garant voor de uitvoering van het concept van het Belgisch paviljoen en van de Belgische deelname aan Expo 2025 Osaka Kansai;
- beschikt u over alle noodzakelijke competenties en, binnen het door het beheerscomité vastgestelde kader, bent u in staat:
- verbintenissen en bedingen aan te gaan inzake onroerende goederen, ze te huren, onderverhuren of beheren; inzake roerende goederen, ze te kopen, vervreemden, ruilen of huren; over aankopen te onderhandelen of regelingen te treffen in het kader van de opdrachten van BelExpo, conform de modaliteiten zoals bepaald in het huishoudelijk reglement en de hierboven beschreven KB’s met betrekking tot de organisatie en de werking en de financiering van BelExpo
- alle overeenkomsten in het kader van de opdrachten van BelExpo te sluiten, met inbegrip van de aanwerving en het ontslag van tijdelijk personeel met standplaats in het buitenland;
- leeft u het huishoudelijk reglement na, opgesteld door het beheerscomité.
- leeft u de algemene regelgeving na van toepassing op Belgische federale overheidsinstellingen en in het bijzonder de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Type
Tijdelijk
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest