Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een overheidsinstelling opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989. Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de VGC bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden materies.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in Brussel en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken. Vanuit Nederlandstalig perspectief geeft ze aan de grootstad en het gebruik van haar mogelijkheden vorm en inhoud. De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt deze missie waar vanuit haar institutionele positionering en haar bevoegdheden inzake cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid.

Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport

Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport bestaat uit verschillende deeldomeinen: algemeen cultuurbeleid, kunsten en erfgoed, sociaal-cultureel werk, bibliotheekbeleid, gemeenschapscentra, jeugd en sport.

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport ontwikkelt en voert de beleidsmaatregelen uit voor deze verschillende sectoren. Daarnaast realiseert ze eigen projecten en is ze ook actief in de deeldomeinen. De algemene directie geeft verder nog advies aan het werkveld, verleent subsidies en biedt logistieke ondersteuning.

De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport betrekt ook de verschillende overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de uitbouw van haar beleid. Er is overleg met de Vlaamse Gemeenschap, met de gemeenten en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in functie van de materie.

De jeugddienst staat in voor de voorbereiding, evaluatie en uitvoering van het Nederlandstalige jeugdbeleid van de VGC in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Via het jongerenfonds À Fonds en subsidies voor jeugdwerkprojecten ondersteunt de VGC jongeren en jeugdorganisaties bij de realisatie van hun projecten.

Functieomschrijving

Als beleidsmedewerker jeugd ben jij de expert in de leefwereld van kinderen en jongeren in Brussel. Je zorgt ervoor dat diensten, organisaties en beleid rekening houden met de behoeften en stem van kinderen en jongeren in Brussel. Je bent bezig met kind- en jeugdvriendelijkheid, inspraak, en het speelbeleid in de stad. Je bent overtuigd van een stad op kindermaat. Een stad waarin de keuzevrijheid en creativiteit van kinderen en jongeren centraal staat. Jij vindt de mening van kinderen en jongeren belangrijk en wil mee je schouders zetten onder een stad die kinderen en jongeren uitnodigt tot participeren, ontmoeten, talenten ontdekken, experimenteren, ravotten, rusten, rennen, bouwen, beleven.

Expertise ontwikkelen en delen over kind en jeugdvriendelijkheid en de leefwereld van kinderen en jongeren:

 • Je volgt maatschappelijke trends en ontwikkelingen op binnen het beleidsdomein jeugd. Je weet wat er leeft bij Brusselse kinderen en jongeren en verdiept je in thema’s als openbare ruimte, mentaal welzijn, diversiteit, kansarmoede.
 • Je zet partnerschappen op met organisaties binnen en buiten de jeugdwerksector om de aanwezige expertise rond de leefwerelden van kinderen en jongeren te benutten.
 • Je deelt je expertise en werkt strategisch samen met andere beleidsdomeinen aan een meer kind- en jeugdvriendelijke stad.
 • Je neemt deel aan transversale werkgroepen binnen de VGC en vertegenwoordigt daarbij steeds het perspectief van kinderen en jongeren.

Visie creëren en uitwerken op beleidsparticipatie van kinderen en jongeren:

 • Je gaat op zoek naar de stem van kinderen en jongeren en organiseert samen met je collega kwaliteitsvolle en thematische participatietrajecten. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar het bereiken van kinderen en jongeren die opgroeien in maatschappelijk kwetsbare situaties.
 • Je vertaalt de stem van kinderen en jongeren en de VGC-jeugdraad naar gedragen aanbevelingen, standpunten, beleidsadviezen en zorgt er zo voor dat hun mening weegt op het maatschappelijk debat.

Coördineren van het speelbeleid in Brussel:

 • Je bent verantwoordelijk voor de acties die de VGC-jeugddienst onderneemt op vlak van vrij en niet-begeleid spelen en bewegen in de (semi) openbare ruimte in Brussel.
 • Je volgt projecten rond speelbeleid mee op, documenteert ze en deelt de goede praktijken.
 • Samen met collega’s van andere diensten geef je mee vorm aan de beleidsvoorbereiding, evaluatie en uitvoering voor een kindvriendelijke stad.

Profiel

Je hebt een masterdiploma.

Belangrijke vaardigheden voor deze functie

 • Je bent innovatief en creatief ingesteld
 • Je denkt strategisch
 • Je werkt participatief en experimenteel
 • Je werkt graag over beleidsdomeinen heen en bent een geboren netwerker
 • Je hebt kennis en expertise over diversiteit, kansarmoede bij kinderen en jongeren, en kind- en jeugdvriendelijkheid in een stedelijke context

Aanbod

Je krijgt een voltijds contract voor onbepaalde duur met als loonschaal A111.

Je nettoloon is erg afhankelijk van je gezinssituatie. In de infobundel berekenen we het nettoloon van een alleenstaande zonder personen ten laste.

Tal van aantrekkelijke extra's

 • Voor elke gewerkte dag ontvang je een maaltijdcheque van 8 euro.
 • Je ontvangt een eindejaarstoelage.
 • Je bouwt een extra pensioenkapitaal op doordat de VGC jaarlijks 4% van je jaarloon aan het Vlaams Pensioenfonds overmaakt.
 • Je krijgt een uitstekende hospitalisatieverzekering. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.
 • Je geniet bovendien van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest