Organisatie

War Heritage Institute

Er is één openstaande vacature bij het War Heritage Institute (Site: Koninklijk Legermuseum).

Het War Heritage Institute beheert en coördineert een netwerk van uitzonderlijke musea en militaire sites: het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel), het Fort van Breendonk (Willebroek), Gunfire (Brasschaat), Bastogne Barracks (Bastenaken), de Dodengang (Diksmuide) en de Commandobunker Kemmelberg (Heuvelland).

In het kader van het CAHN-project (BRAIN-be 2.0 Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks PHASE 2 - 2018-2023, CONTRACT NR B2/202/P2/CAHN “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives”) werft het department Collecties 1 contractueel wetenschappelijk personeelslid aan in de klasse SW10, activiteitengroep Wetenschappelijke dienstverlening.

Duur van het contract: 5 maanden.
Startdatum: te bepalen in onderling overleg, maar uiterlijk op 1 december 2023.

Functieomschrijving

DE FUNCTIE
Doelstellingen van de functie ten aanzien van de opdrachten van de instelling.
De conservatie en restauratie verzekeren van het historische erfgoed in textiel in de vitrines die van het CAHN-project “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives” deel uitmaken, teneinde een interdisciplinaire samenwerking binnen de schoot van het Instituut en de partnerinstellingen te kunnen garanderen.

Taken
• Organiseren en uitvoeren van conservatie-restauratiebehandelingen van het historische erfgoed in textiel in de vitrines die deel uitmaken van het CAHN-project “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives”, volgens de deontologische richtlijnen voor het beroep van conservator-restaurateur van kunstwerken, teneinde bij te dragen tot het behoud van deze objecten.

• Tijdens deze behandelingen op een selectie van stukken wetenschappelijk onderzoek uitvoeren teneinde de kennis op kunsthistorisch en materiaal-technisch gebied binnen het domein te laten evolueren.

• De resultaten van de behandelingen en onderzoeken publiceren teneinde bekendheid te geven aan het WHI en het CAHN-project, zowel binnen het professionele milieu als bij het grotere publiek. Resultaatgebieden

• Opstellen van dossiers van onderzoeken, vooronderzoeken en behandelingen van historische objecten in textiel volgens de regels van het Instituut.

• Opstellen van een lijst van alle onderzochte en behandelde werken.

• Klasseren van de verstrekte adviezen en raadgevingen.

• Schrijven van wetenschappelijke artikels en verspreiding van kennis, in samenwerking met de andere partners van het CAHN-project.

• Deelnemen aan de vergaderingen met de andere partners van het CAHN-project “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives”.

• Actief deelnemen aan colloquia en congressen over de conservatie en restauratie van de objecten in samenwerking met de andere partners van het CAHN-project “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives”.

• Opstellen van teksten voor wetenschappelijke conferenties, artikels en posters voor colloquia in samenwerking met de andere partners van het CAHN-project “Congo-Arab Heritage in Historical Narratives”.

Profiel

PROFIEL EN VEREISTE COMPETENTIES

Vereiste diploma's en opleidingen.
De kandidaat dient houder te zijn van een universitair diploma en/of een diploma HOLT (normale studieduur: ten minste 4 jaar) in de conservatie en restauratie van historische objecten in textiel, en moet kunnen bewijzen vervolmakingstages te hebben gedaan op het gebied van conservatie en restauratie.

Technische competenties (kennis, specialisaties, ervaringen, ...).
De kandidaat moet verder: • een professionele ervaring hebben, zowel praktisch als theoretisch van ten minste twee jaar in het domein van de restauratie van textiel; te staven met dossiers van onderzoek en behandeling, publicaties, stagegetuigschriften, bijwonen van voordachten en studiedagen;

Generieke competenties (gedragscompetenties, vaardigheden,...).
De kandidaat moet:
• integer zijn, d.w.z. de ethische normen volgen en handelen volgens de deontologische regels van het beroep;
• kennis hebben van de preventieve en actieve conservatie van textiel en op de hoogte zijn van de verschillende onderzoeks- en behandelingsmethodes;
• in staat zijn kwaliteitsvolle interventies uit te voeren en zijn functie nauwgezet en volgens de ethische codes uit te oefenen;
• de planning en de werken autonoom kunnen beheren en organiseren;
• zin voor initiatief en inzet voor het erfgoed bezitten;
• goed functioneren binnen een team.

Pluspunten
In een tweetalige omgeving als het WHI is een goede kennis van het Frans zeker een troef!

DEELNEMINGSVOORWAARDEN
De kandidaten MOETEN aan onderstaande voorwaarden voldoen:
De laureaat moet op de datum van indiensttreding volgende voorwaarden vervullen:
• Belg zijn of burger van een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Confederatie;
• de burgerlijke en politieke rechten genieten;
• aan de dienstplichtwetten voldaan hebben;
• een gedrag hebben dat beantwoordt aan de eisen van het gesolliciteerd ambt.

Uiterlijk op de dag waarop de termijn eindigt voor het indienen der kandidaturen, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:
• de vereiste technische competenties bezitten;
• de vereiste overige competenties bezitten;
• het vereiste diploma bezitten.
In de beide hierna vermelde gevallen geldt volgend voorbehoud voor deelname aan de selectieprocedure:
• Het vereiste diploma werd behaald in een ander land dan België. In dit geval zal de voorzitter van de jury van het WHI vooraf nagaan of het door de kandidaat/kandidate voorgelegde diploma kan worden aanvaard bij toepassing van de bepalingen van de Richtlijnen 89/48/EEG of 92/51/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen Daarom dient de betrokken kandidaat aan zijn kandidatuur, behalve een kopie van het voorgelegde diploma, volgende bescheiden en inlichtingen toe te voegen, nodig voor bedoeld onderzoek: - een beëdigde vertaling van het diploma indien dit niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans, Duits of Engels (vertaling in het Nederlands voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol);
• een verklaring waarmee de onderwijsinrichting, die het diploma heeft uitgereikt, volgende inlichtingen verstrekt (voor zover deze inlichtingen niet voorkomen in het diploma zelf):
1. het aantal studiejaren dat normalerwijze vereist is voor het behalen van het diploma; 2. moest een verhandeling worden ingediend voor het behalen van het diploma?
3. de verworven kennis en bekwaamheden die aan de basis liggen van het uitreiken van bedoeld diploma;
• een vertaling van deze verklaring indien deze niet werd uitgereikt in het Nederlands, Frans, Duits of Engels (vertaling in het Nederlands voor de kandidaten die kunnen worden ingedeeld bij de Nederlandse taalrol). Het vereiste diploma werd behaald in een andere taal dan het Nederlands.
• De taal waarin de studies werden gedaan, die hebben geleid tot het behalen van het vereiste diploma, bepaalt in principe de taalrol waarbij de kandidaat moet worden ingedeeld bij toepassing van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken.
• In de gevallen waarin deze studies werden gedaan in een andere taal dan het Nederlands, dient de betrokken kandidaat daarom in het bezit te zijn van een bewijs van taalkennis, afgeleverd door Werkenvoor.be (Selectiebureau van de Federale Overheid - voorheen : SELOR), waaruit blijkt dat de betrokkene geslaagd is in het taalexamen dat met betrekking tot het vaststellen van het taalregime in de plaats komt van het opgelegde diploma. Dit bewijs van taalkennis moet uitgereikt zijn na een proef over de taalbeheersing van het Nederlands die verwacht wordt van de houders van één der hierboven bedoelde diploma's.

Aanbod

AANBOD
Een contract van bepaalde duur in de klasse SW1.
De laureaat wordt aangeworven als assistent-stagiair met de daaraan verbonden weddenschaal SW10.
Minimumbezoldiging (brutobedragen rekening gehouden met de huidige index, reglementaire toeslagen niet inbegrepen): in de weddenschaal SW10: bruto 42.900,12 euro per jaar (3.575,01 euro per maand).

OVERIGE VOORDELEN
Werken in een aangename en groene omgeving;
werkplek vlot bereikbaar met het openbaar vervoer;
gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer;
mogelijkheid tot het bekomen van een fietsvergoeding;
mogelijkheid tot het bekomen van een tweetaligheidspremie;
mogelijkheid om eventuele overuren te recupereren;
glijdende werkuren;
bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen (Koninklijke Militaire School);
26 dagen jaarlijks verlof.

Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest