Organisatie

ZENDER

Zender is de naam van de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei. Het is een samenwerkingsverband van 17 gemeentebesturen uit de streek en van diverse partners die vanuit een culturele insteek samenwerken om de leefomgeving van het Pajottenland en de Zennevallei te versterken.

Functieomschrijving

Binnen de dynamische Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei help je mee de voorwaarden te

creëren om een geïntegreerde cultuur- en erfgoedwerking te ontwikkelen voor de aangesloten

besturen en alle stakeholders.

Als Algemeen Coördinator draag je de inhoudelijke en zakelijke eindverantwoordelijkheid voor de

werking van ZENDER. Vanuit een verbindende maar duidelijke houding:

- vertrek je vanuit een koepelvisie over de organisatie en de verschillende aspecten heen. Je

bent verantwoordelijk voor het brede strategische beleid en visievorming van ZENDER, zowel

zakelijk (bv. interne werking, personeelsbeleid), regiobreed (samenwerking met aangesloten

besturen en diverse partners) als inhoudelijk en per deelwerking (oa. beleidsaansturing

vanuit bovenlokale cultuur-, cultureel erfgoed, onroerend erfgoedwerking). Je werkt hiervoor

nauw samen met de stafmedewerkers en het bestuur van ZENDER.

- ben je verantwoordelijk voor de aansturing en opvolging van de personeelsploeg, zowel

(groeps)dynamisch als inhoudelijk. Je vertrekt vanuit een open, coachende en waarderende

benadering waarbij je de sterktes, de competenties en de kennis binnen het team waardeert,

het handelingsvermogen en ontwikkeling van de teamleden stimuleert, oog hebt voor hun

inzichten en bezorgdheden en dit binnen een duidelijk afgesproken kader. Je hebt oog voor

het inhoudelijke aspect, waarbij je oog hebt voor resultaatgerichtheid en kwaliteit van de

acties en deze koppelt met het overkoepelend beleid. Je werk cocreatief waar mogelijk en

stelt duidelijke grenzen waar nodig.

- zorg je voor de zakelijke opvolging van ZENDER. Je stippelt het financiële beleid uit en zorgt

voor een goede opvolging van de begroting en de financiën en je behoudt het overzicht op

een vlotte opvolging van de administratieve processen (bv. Verzekeringen,

personeelsadministratie, enz.). Je wordt hiervoor bijgestaan door de polyvalente

medewerker.

- ben je het eerste aanspreekpunt voor de ZENDER voor de aangesloten besturen, de Vlaamse

Overheid en verschillende regionale en lokale stakeholders (netwerken, streekorganisaties,

lokale cultuur- en erfgoedspelers, enz.). Bijgestaan door het team vertegenwoordig je

ZENDER naar de stakeholders (onder meer in overlegorganen) zorgt voor draagvlak, gaat in

overleg waar nodig en vertaalt de gedetecteerde noden en mogelijkheden naar acties binnen

de werking.

- ben je het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur. Je begeleidt de Raad van Bestuur

bij het nemen van strategische beslissingen en je staat in voor de organisatie van de

bestuursraden. Je zorgt tevens voor een goede communicatie en informatiedoorstroom

tussen het bestuur en de personeelsploeg en betrekt de medewerkers waar nodig.

Voor de uitvoering van deze taken kan je rekenen op de medewerking van de teamleden van

ZENDER. Een uitgebreid takenpakket vind je terug in het rollendocument.

Profiel

Open en empathisch: Je staat open voor nieuwe invalshoeken en andere meningen en kan

buiten bestaande kaders treden en je doet dit rekening houdend vanuit de situatie van anderen.

● Samenwerken en onderhandelen: Je stelt je beschikbaar en open op tegenover collega’s en

partners, bent erop gericht om samen doelstellingen na te streven en te bereiken. Je schept

daarbij een klimaat dat partijen bij elkaar brengt en discussieert over condities om tot een

gezamenlijk akkoord te komen.

● Communiceren: Je drukt je begrijpelijk uit en zorgt dat wat je wilt overbrengen, goed begrepen

wordt.

● Analyseren, doelen stellen en beslissen: Je onderzoekt problemen en verwerft inzicht in de

oorzakelijke factoren van het probleem, stelt realistische en duidelijke doelstellingen rekening

houdend met de omstandigheden en neemt beslissingen op tijd, rekening houdend met de

gevolgen in het kader van het vooropgestelde doel.

● Coachen en feedback geven: Je begeleidt medewerkers vertrekkend van hun professionele

noden bij de ontwikkeling van hun potentieel en geeft actief advies over positieve als te

verbeteren aspecten van de medewerkers en/ of hun werk.

● Participatief beslissen en delegeren: Je betrekt anderen bij het voor hen relevante

beslissingsproces en integreert hun argumenten in de beslissing. Medewerkers geef je in

vertrouwen verantwoordelijkheden in functie van hun capaciteiten en mogelijkheden.

● Visievormend en diplomatisch: je overstijgt de dagelijkse praktijk en werkt ideeën uit, kunt

situaties vanop een afstand bekijken en ze in een ruimere context binnen een

langetermijnperspectief plaatsen. Bovendien streef je naar duurzame relaties en haalbare, zo optimaal mogelijke resultaten bij situaties met soms tegenstrijdige belangen, zowel op inhoudelijk als op relationeel gebied.

Aanwervingsvoorwaarden
● Je bent minstens in het bezit van een masterdiploma, bij voorkeur met focus op cultuur of
erfgoed.
● Je beschikt over kennis van of hebt ervaring met bedrijfs- en/of cultuurmanagement.
● Je beschikt over leidinggevende ervaring.
● Kennis van en ervaring met het brede culturele veld is en met de organisaties en actoren die
actief zijn in de Vlaamse culturele bovenbouw zijn een pluspunt.
● Affiniteit met de regio waarin ZENDER actief is, het lokale bestuursniveau in Vlaanderen, inzicht
in overheidsstructuren en intergemeentelijke samenwerking zijn pluspunten.
● Je hebt noties van of bent bereid je snel en grondig in te werken in het decreet Bovenlokale
Cultuurwerking (15 juni 2018) en andere decreten (Sociaal-Cultureel werk, Erfgoed, Kunsten,
Onroerend Erfgoed, Participatie, Gemeentedecreet…).
● Je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden.
● Je slaagt in de selectieprocedure (schriftelijke proef via thuiswerkopdracht, mondelinge proef en
een assessment).

Aanbod

een arbeidsovereenkomst met ZENDER van onbepaalde duur;

● een verloning volgens barema A4a-A4b (startsalaris 74.705,05 euro);

● Anciënniteit in de openbare sector en beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige

worden in aanmerking genomen.

● extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, pensioenplan, fietspremie,

terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer);

● aandacht voor je ontwikkeling en opleidingskansen;

● een enthousiast team van collega’s op een inspirerende werkplek: Castelhof, Molenstraat 102,

1700 Dilbeek (nabij station Sint-Martens-Bodegem).

Solliciteren

Wij kijken ernaar uit om uiterlijk op zondag 26 mei 2024 volgende documenten van jou te ontvangen

via e-mail aan nina.vanmolle@zender.be :

● het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier,

● een motivatiebrief en CV als aanvulling op het inschrijvingsformulier,

● een kopie van het gevraagde diploma en eventueel andere relevante diploma’s/attesten.

We vragen je ook om een recent uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3

maanden) mee te brengen naar de mondelinge proef indien je daarvoor uitgenodigd wordt.

Wil je zekerheid dat je kandidatuur goed aankwam? Vraag dan best een ontvangstbevestiging.

Reageren voor: 26/05/2024
Solliciteren

Wij kijken ernaar uit om uiterlijk op zondag 26 mei 2024 volgende documenten van jou te ontvangen

via e-mail aan nina.vanmolle@zender.be :

● het volledig ingevuld en ondertekend inschrijvingsformulier,

● een motivatiebrief en CV als aanvulling op het inschrijvingsformulier,

● een kopie van het gevraagde diploma en eventueel andere relevante diploma’s/attesten.

We vragen je ook om een recent uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3

maanden) mee te brengen naar de mondelinge proef indien je daarvoor uitgenodigd wordt.

Wil je zekerheid dat je kandidatuur goed aankwam? Vraag dan best een ontvangstbevestiging.

Reageren voor: 26/05/2024
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant