publiq is specialist in communicatie van het gevarieerde, publieke vrijetijdsaanbod. Mensen en activiteiten elkaar doen vinden en verbinden, met stapstenen waar nodig - dat is onze missie. Hoe? We faciliteren partners. Opdat ze mee maken, opdat iedereen publieke vrije tijd mee kan maken. publiq is een vzw met een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid.

De verwerking van persoonsgegevens door publiq is actueel geregeld op basis van het Decreet van 23 juni 2023 tot structurele subsidiëring van kernorganisaties om de digitale transformatie van de cultuursector aan te sturen.

Door te registreren en zijn account te activeren en in gebruik te nemen, gaat Gebruiker een Kaderovereenkomst aan met publiq waardoor Gebruiker onvoorwaardelijk geacht wordt te aanvaarden:

I. Onvoorwaardelijke aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden

publiq biedt u de mogelijkheid om via het gebruik van UiTpublicatietools op een eenvoudige wijze toegang te krijgen tot de gegevens van de UiTdatabank en UiTPAS. De UiTpublicatietools zijn web services beschikbaar via de URL te vinden op https://docs.publiq.be. Hier staat ook alle technische documentatie.

Het gebruik van de UiTpublicatietools en van de gegevens van de tools is slechts toegestaan indien u, zonder enig voorbehoud, instemt met alle hierna volgende voorwaarden en ze correct naleeft en toepast.

publiq behoudt zich het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik uit te breiden of te wijzigen. De meest actuele versie is steeds beschikbaar via https://docs.publiq.be. Wij raden u dus aan om op geregelde tijdstippen deze gebruiksvoorwaarden te consulteren en te controleren op wijzigingen.

Met het begrip “Gebruiker” wordt hierna bedoeld: de fysieke persoon, de entiteit of de rechtspersoon die gebruik maakt van de UiTpublicatietools en via deze tools toegang krijgt tot UiTdatabank en UiTPAS en de gegevens van deze toepassingen. De bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing ongeacht of de Gebruiker zelf rechtstreeks gebruikmaakt van de publicatietools of hiervoor een beroep doet op bijvoorbeeld een IT-leverancier of softwareontwikkelaar.

De Gebruiker is verantwoordelijk om zijn medewerkers en aangestelden te informeren over en te wijzen op de naleving van deze voorwaarden. Is de Gebruiker een een IT-leverancier of softwareontwikkelaar, dan is de Gebruiker verantwoordelijk om zijn opdrachtgever te wijzen te informeren over en te wijzen op de naleving van deze voorwaarden.

II. Betreffende het gebruik van de UiTpublicatietools

Gebruiksrecht en licentie

Gebruiker krijgt voor onbepaalde duur en niet exclusief een gebruiksrecht op de UiTpublicatietools.

Gebruiker verleent aan publiq en zijn partners een niet-exclusief, onbeperkt en gratis gebruikslicentie op de met de UiTpublicatietools gerealiseerde integraties (voor wat betreft de code opgeslagen via het platform). Na stopzetting door Gebruiker blijft deze licentie voortbestaan en verleend op de aangeleverde data en de gerealiseerde integraties (voor wat betreft de code opgeslagen via het platform).

Service condities

Een Gebruiker kan een integratie aanmaken op het publiq-platform om gebruik te maken van een van de publicatietools.

Omgevingen en toegang

Voor de verschillende API’s is er steeds zowel een testomgeving als een productie-omgeving ter beschikking.

Voor de testomgeving is er een directe en gratis toegang te verkrijgen via platform.publiq.be.

Op vraag van de Gebruiker kan publiq de integratie omschakelen naar de productie-omgeving. Hieraan is een jaarlijkse administratieve kost verbonden en dit vanaf € 125 excl BTW. Hierbij verwacht publiq een link naar het project, de website of applicatie die gebruik maakt van de API, om vrijblijvend feedback en tips te kunnen geven met betrekking tot een optimale inzet van de API.

De toegangssleutels tot de API’s (API key of client ID en secret) die aan de Gebruiker worden toegekend, dienen enkel voor persoonlijk gebruik door de Gebruiker en mogen niet worden overgedragen of medegedeeld aan een derde partij. Voor de Entry API betekent 1 toegangsleutel per Gebruiker, één per organisatie. Voor de Search API komt een Gebruiker neer op 1 toegangsleutel per website of app. Elke individuele Gebruiker dient een afzonderlijke toegangssleutel aan te vragen.

Ondersteuning

Alle technische documentatie voor gebruik van de publicatietools is te vinden op https://docs.publiq.be . Hier zijn ook best practices inzake implementaties terug te vinden.

Met betrekking tot het gebruik van de API bieden we geen gratis technische ondersteuning. Integratoren met functionele vragen bij de documentatie kunnen terecht in een Slack-kanaal dat door publiq-collega’s volgens best effort principe opgevolgd wordt.

Ad hoc-support is beschikbaar als professional service, en wordt aangerekend in functie van gepresteerde uren, met een minimum van 3u. Neem hiervoor contact op met partnerships@publiq.be.

Geoorloofd gebruik

Het gebruik van de publicatietools is niet toegestaan op een wijze die schade toebrengt aan publiq of ongeoorloofd gebruik waarbij producten of diensten ontwikkeld worden die het business model van de UiTdatabank en/of UiTPAS direct of indirect ondergraven. publiq heeft tot doel het zo volledig mogelijk verzamelen en verrijken van vrijetijdsaanbod en dit ter beschikking te stellen van een groeiend en bloeiend ecosysteem met als finale maatschappelijke doelstelling participatieverbreding en participatieverdieping.

Het gebruik van de publicatietools is enkel toegestaan voor niet-commerciële doeleinden. Het gebruik van de publicatietools voor andere doeleinden is niet toegestaan, tenzij de Gebruiker hierover het uitdrukkelijke voorafgaand schriftelijke akkoord van publiq verkrijgt. De Gebruiker mag noch het gebruik van de publicatietools noch de data die via de publicatietools ter beschikking gesteld wordt tegen vergoeding aan derden doorverkopen. Gebruikers van de publicatietools huldigen het share alike-principe. Voor aanvullende ontwikkeling en dienstverlening kan een redelijke vergoeding worden overeengekomen.

De Gebruiker mag geen gebruik maken van de publicatietools op een wijze die of voor een doel dat niet in overeenstemming is met de wet, in de meest ruime betekenis van het woord. Hieronder worden begrepen, zonder een exhaustieve opsomming te zijn, de regels van het toepasselijke internationale, nationale, regionale, lokale recht of van het gewoonterecht. Zo dient u onder meer de regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten, inzake bescherming van de privacy en inzake bescherming van databanken te respecteren.

Het gebruik van de publicatietools is enkel toegestaan mits expliciete vermelding van de bron. In een agendaoverzicht wordt steeds verwezen naar uitinvlaanderen.be als bron, via link of beeldmerk en link. Indien mogelijk vermeld je ook de bron onderaan op het detail van het evenement. Bijvoorbeeld, Bron: uitinvlaanderen.be. De beeldmerken en informatie zijn hier te vinden.

Eventuele aanpassingen en aanvullingen van de data, o.m. verrijkingen en correcties, moeten terugstromen naar de UiTdatabank. publiq moet deze aanpassingen kunnen verspreiden naar andere gebruikers.

Onverminderd de bepalingen vervat in de Algemene Verwerkingsvoorwaarden, verbindt de gebruiker er zich toe de voorwaarden inzake persoonsgegevens onvoorwaardelijk te aanvaarden en toe te passen en informatie verkregen via de publicatietools die privacygevoelig is niet lokaal op te slaan noch te gebruiken in het kader van de applicaties die men bouwt of aanbiedt.

Gebruikslimiet

Het aantal API calls per project, ongeacht de gekozen publicatietool, is beperkt tot 60.000 per dag. Indien een Gebruiker dit aantal overschreden heeft, wordt het gebruiksrecht hem onmiddellijk ontzegd voor de resterende tijd van de desbetreffende dag. Bij herhaaldelijke overschrijding van het maximaal aantal oproepen behoudt publiq zich het recht voor om de Gebruiker zijn gebruiksrecht te ontnemen door zijn persoonlijke sleutel onbruikbaar te maken. Indien de Gebruiker meer calls nodig heeft, dan kan hij voorafgaandelijk afspraken maken met publiq.

Beschikbaarheid

publiq behoudt zich het recht om te allen tijde de publicatietools te wijzigen of de beschikbaarheid ervan op te schorten of te beëindigen, zonder dat de Gebruiker in dat geval enig recht kan claimen op het gebruik van de publicatietools of enig recht op schadevergoeding wegens het niet beschikbaar zijn of van de publicatietools.

publiq tracht over wijzigingen steeds te communiceren via status.publiq.be. Het huidig gebruik van de publicatietools creëert geen verworven recht op het verdere gebruik van de publicatietools in de toekomst. publiq behoudt zich het recht voor om te allen tijde de vereiste in te voeren dat het gebruiksrecht afhankelijk wordt gemaakt van het ondertekenen van een voorafgaande schriftelijke overeenkomst.

Controle

publiq kan actief en reactief toezicht houden op de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden in al zijn onderdelen. Daarbij kan de organisatie inzage vragen in de werkingsprocedures van de Gebruiker. Bij het uitvoeren van controles is volledige medewerking vereist van alle belanghebbende partners, die hiertoe voor eigen rekening alle nodige inspanningen leveren. Indien publiq een niet-naleving van de toepasselijke voorwaarden of enige andere geldende bepaling vaststelt, zal de Gebruiker hierover geïnformeerd worden. Indien deze inbreuken niet binnen een redelijke termijn worden opgelost, heeft publiq de mogelijkheid de samenwerking te beëindigen zonder beroep te doen op een rechtbank, en zonder afbreuk aan de andere rechten die publiq heeft (zoals een recht op schadevergoeding voor geleden schade).

Versionering

publiq voert onderhoud en ontwikkelingen uit op de publicatietools.

Voor de publicatietools wordt een versiebeleid gehanteerd dat steeds op https://docs.publiq.be/docs/release-notes geraadpleegd kan worden.

Gebrekkig functioneren

Hoewel publiq haar diensten naar beste inzicht en vermogen zal uitvoeren en/of verlenen, biedt zij geen enkele garantie met betrekking tot de diensten, waaronder de garantie dat de diensten geschikt zullen zijn voor een bepaald doel of dat zij zullen voldoen aan de wensen van de Gebruiker. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat, publiq enkel gebonden is door een middelenverbintenis en niet door een resultaatsverbintenis.

publiq levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, accuraat en bijgewerkt zou zijn. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien enige informatie op of via het Platform onbeschikbaar zou zijn, zal publiq de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. publiq kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op het Platform of voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit onjuistheden in de verstrekte informatie. Indien Gebruikers onjuistheden en/of onrechtmatig gebruik constateren in de informatie die via het Platform beschikbaar wordt gesteld, kunnen zij contact opnemen met de beheerder van het Platform. Dit kan via de contactgegevens zoals beschikbaar op het publiq platform.

De inhoud van het Platform (inclusief eventuele links) kan altijd, zonder aankondiging of mededeling, aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. publiq geeft geen garanties voor de goede werking van het Platform en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor de slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid ervan of voor enige vorm van directe of indirecte schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van het Platform. In geen geval, direct of indirect, op een bepaalde of enige andere manier, kan publiq aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het gebruik van dit Platform of enig ander, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verliezen, werkonderbrekingen, schade aan programma’s of andere gegevens op het computersysteem, schade aan apparaten, software of andere. Het Platform kan hyperlinks naar websites of pagina's van derden bevatten (zoals een betaalmodule) of daar indirect naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete aanvaarding van de inhoud ervan. publiq verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze links/websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

publiq is jegens de Gebruiker niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals inkomensverlies, verlies van feitelijke of verwachte winst (waaronder verlies van contractwinsten), verlies van verwachte besparingen, verlies van activiteiten, verlies van kansen, verlies van goodwill, reputatieschade, verlies of corruptie van of schade aan gegevens, de systemen of programma’s of een datalek), waarvan de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden is geregeld. De aansprakelijkheid van publiq is steeds beperkt tot gevallen van opzet of grove nalatigheid.

publiq is niet aansprakelijk voor gebreken aan de producten en/of diensten veroorzaakt door enige handeling, nalatigheid of fout van de Gebruiker.

Voor zover publiq voor haar werkzaamheden afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waarop publiq weinig of geen invloed heeft, kan publiq op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een tekortkoming van deze derde. partij of een beëindiging van de relatie door deze derde.

Persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de publicatietool dient de Gebruiker de nodige gegevens met het oog op identificatie van de Gebruiker, gebruik van het Platform en onder meer om de Gebruiker te informeren over het Platform, de aanverwante tools en toepassingen. De Gebruiker heeft steeds recht op toegang en verbetering van zijn gegevens.

Voor gebruikers van integraties met de publicatietools waarbij user authenticatie (via UiTID) voorzien wordt, is het privacybeleid van UiTID onverminderd van toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de integrerende partij (eind)gebruikers hierover correct en helder te informeren en bij de implementatie de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van UiTiD te doen aanvaarden alvorens van de integratie te kunnen gebruik maken.

Vrijwaring

Door gebruik te maken van de publicatietools verbindt de Gebruiker zich ertoe om publiq geheel en onvoorwaardelijk te vrijwaren voor elk nadeel en elke schade die publiq lijdt ten gevolge van zijn onrechtmatig of ongeoorloofd gebruik van de publicatietools. De Gebruiker verbindt zich er ook toe om op eerste verzoek van publiq op zijn persoonlijke kosten tussen te komen in elke hangende procedure ingeleid door derden lasten publiq op grond van zijn ongeoorloofd gebruik of van schade veroorzaakt aan derden door uw ongeoorloofd gebruik van de publicatietools.

Logging

Elke oproep van de publicatietools wordt in een centraal register opgeslagen en kan nadien gebruikt worden voor analyse en rapporteringsdoeleinden. In geval van gratis gebruik kan publiq de web server logs manueel of automatisch opvragen van de server die door de Gebruiker ingezet wordt voor publicatie zodat deze logs gekoppeld kunnen worden aan de API logs. publiq kan de Gebruiker vragen een cookie door te sturen naar de bezoeker van zijn site om onderzoek te plegen naar terugkerende gebruikers. De Gebruiker is verantwoordelijk om de nodige maatregel te nemen inzake privacybeleid (cookiebeleid enz.) voor wat betreft de door hem gerealiseerde applicatie en het gebruik van logging of plaatsing van cookies door publiq hierin. publiq wijst in dat geval elke aansprakelijkheid af in geval van schade voor de Gebruiker ten gevolge van het weigeren van een cookie.

III. Betreffende het gebruik van data, databank en platform

Algemene bepalingen inzake gebruik en privacy

Het is de collectieve verantwoordelijkheid van alle belanghebbenden om de integriteit van het Platform maximaal te garanderen. Door fraudepreventie en risicocontroles moeten eventuele zwakke punten worden gedetecteerd en weggewerkt. Via steekproeven en permanente waakzaamheid wordt potentiële fraude of misbruik opgespoord.

De Gebruiker en zijn medewerkers of aangestelden die toegang krijgen tot persoonlijke informatie zijn gehouden aan de normen gesteld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG of GDPR) en het Decreet van 23 juni 2023 tot structurele subsidiëring van kernorganisaties om de digitale transformatie van de cultuursector aan te sturen.

Om ongeoorloofd toegang tot persoonsgegevens te vermijden, is de toegang tot het Platform strikt persoonlijk en gekoppeld aan een persoonlijke account. De toegang tot die persoonlijke account moet voldoende afgeschermd worden, onder andere door tijdig uit te loggen uit de applicatie en het paswoord persoonlijk te houden. Wanneer een medewerker niet langer in functie is, dient de organisatie de rechten van de gebruiker in te trekken en publiq zo snel mogelijk hierover te informeren.

Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de Algemene Verwerkingsvoorwaarden van het Platform van toepassing welke gelden als Verwerkingsovereenkomst tussen Partijen. Deze maken als bijlage integraal deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden en zijn van toepassing op elke Gebruiker en zijn medewerkers en aangestelden.

Op elke verwerking van Gebruiker welke plaatsvindt buiten of ruimer dan de Samenwerking tussen Partijen en welke beschreven staat in deze Algemene Verwerkingsvoorwaarden blijven de bepalingen en vereisten van de AVG onverminderd van toepassing. Gebruiker is verantwoordelijk voor deze aanvullende verwerking en publiq aanvaardt als platformbeheerder in deze geen enkele verantwoordeijkheid.

Kwaliteit en bescherming van gegevens

Rechtsbescherming databanken

De Gebruiker verbindt zich ertoe om de bepalingen van de wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken te respecteren en correct na te leven zoals opgenomen in boek XI van het Wetboek van Economisch Recht. publiq behoudt zich het recht voor om iedere inbreuk op voormelde wet te laten sanctioneren via een burgerrechtelijke procedure of via de neerlegging van een strafrechtelijke klacht.

Aanleveren van gegevens en materiaal aan het Platform

De Gebruiker dient zich ervan te verzekeren dat voor het aangeleverde materiaal (audiovisueel, tekst, …) alle geldende auteurs- en portretrechten gerespecteerd werden, evenals alle andere toepasselijke wetgeving, en kan daarvoor ook aansprakelijk worden gehouden. Gebruiker dient hiertoe de nodige garanties te bedingen met de authentieke bronnen van de Data.

Voor de verwerking van persoonsgegevens zijn de bepalingen van de Algemene Verwerkingsvoorwaarden onverminderd van toepassing.

Gebruik van de gegevens van het Platform

publiq streeft ernaar de gegevens van het Platform zo accuraat en volledig als mogelijk ter beschikking te stellen. publiq kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige of onjuiste informatie, noch voor enige schade die zou voortvloeien uit het ter beschikking stellen of uit het gebruik van de gegevens van het Platform.

De gegevens van het Platform zijn beschermd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 31 augustus 1998 inzake de rechtsbescherming van databanken, de wet van 30 juni 1994 inzake bescherming van computerprogramma’s, de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zoals allen opgenomen in boek XI van het Wetboek van Economisch Recht en elke ander toepasselijk intellectueel eigendomsrecht.

Aanleveren van data

De publicatietools laten toe data en audiovisueel materiaal aan te leveren aan de UiTdatabank. De Gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat de via de publicatietools aangeleverde data en audiovisueel materialen openbaar worden verspreid. De Gebruiker dient bijgevolg alle geldende auteurs- en portretrechten te respecteren en zich te verzekeren dat zijn aangestelden of dienstverleners deze ook respecteren evenals alle andere toepasselijke wetgeving. Gebruiker kan daarvoor ook aansprakelijk worden gehouden.

Meer specifiek is Gebruiker verantwoordelijk voor:

  • de kwaliteit van de verzamelde data inclusief de aanbieding of transformatie ervan in het gepaste formaat;

  • de conformiteit van de verzamelde data en de daarin vervatte persoonsgegevens met de voorwaarden van de AVG (GDPR);

  • het respecteren en honoreren van verzoeken van betrokkene in hun rechten op basis van de AVG met toepassing van de Algemene Verwerkingsvoorwaarden - bij een verzoek tot verwijdering zullen de betrokken gegevens worden geanonimiseerd;

Gebruik van de data

publiq streeft ernaar de gegevens via de UiTpublicatietools zo accuraat en volledig als mogelijk ter beschikking te stellen. publiq kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige of onjuiste informatie, noch voor enige schade die zou voortvloeien uit het ter beschikking stellen of uit het gebruik van de gegevens beschikbaar via de UiTpublicatietools.

De gegevens beschikbaar via de UiTpublicatietools zijn beschermd overeenkomstig de bepalingen van de wet van 31 augustus 1998 inzake de rechtsbescherming van databanken, de wet van 30 juni 1994 inzake bescherming van computerprogramma’s, de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en elke ander toepasselijk intellectueel eigendomsrecht.

IV. Algemene bepalingen

Wijziging gebruiksvoorwaarden

Het staat publiq vrij deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen indien dit vereist is om het gebruik van de publicatietools voor alle Gebruikers te optimaliseren, mogelijk te maken of te houden.

Dergelijke wijzigingen worden op voorhand meegedeeld aan de Gebruiker, en treden in werking dertig (30) kalenderdagen nadat de wijziging is meegedeeld. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met de voorgestelde wijziging, heeft hij het recht het gebruik van de publicatietools en de samenwerkingsovereenkomt inclusief deze voorwaarden binnen deze termijn van dertig (30) kalenderdagen te beëindigen, mits schriftelijke kennisgeving aan publiq via de contactgegevens zoals aangegeven op het platform.

Indien Gebruiker binnen de termijn van inwerkingtreding niet reageert, wordt hij geacht de aangepaste Gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard.

Overmacht

Partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor enige vertragingen of schendingen van de uitvoering wegens overmacht, daaronder begrepen uitval van dienstverlening door weersomstandigheden, stroom- of andere energiepannes, handelingen of (verzuim van) handelingen door derde partijen, etc.

Overdraagbaarheid

De Overeenkomst mag niet zonder mededeling en overleg overgedragen worden. Indien Partijen geen akkoord bereiken over de overdracht, kan de Samenwerking stopgezet worden.

Voor de uitvoering van haar diensten heeft publiq het recht om onderaannemers van haar keuze in te schakelen.

Mededelingen

Alle mededelingen worden in eerste instantie gedaan via het e-mailadres waarmee Gebruiker geregistreerd staat. Gebruiker kan contact opnemen via de contactgegevens die op het platform beschikbaar worden gesteld.

Eventuele klachten kunnen door Gebruiker ingediend worden. publiq zal trachten binnen uiterlijk 72 uur de klacht op te volgen en een begin van antwoord of oplossing te bieden. Deze termijn geldt als richttermijn. Lukt het publiq niet binnen deze termijn een oplossing te bieden, dan zal publiq zich inspannen om dit alsnog binnen een redelijke termijn te doen.

Afstand van rechten

Geen van de bepalingen zal beschouwd worden als een afstand van rechten, en geen schending van de voorwaarden als vrijgesteld, behalve indien de afstand of toestemming schriftelijk ondertekend is door de Partij die zulke afstand of toestemming toekent.

Van één of meer bepalingen kan uitsluitend worden afgeweken als dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.

Elke terzijdestelling, aanvulling en/of wijziging van enige bepaling, is slechts bindend, indien deze schriftelijk is overeengekomen en door beide Partijen is ondertekend.

Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op interpretatie en uitvoering van deze gebruiksvoorwaarden. In geval van geschil zijn enkel de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Deelbaarheid van clausules

De onwettigheid of nietigheid van één bepaling van deze gebruiksvoorwaarden zal geenszins de onwettigheid of nietigheid van de overige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden of van deze gebruiksvoorwaarden in z’n geheel met zich meebrengen. publiq behoudt zich het recht voor om, in voorkomend geval de onwettige of nietige bepaling te vervangen door een werkbare en geldige bepaling.

Artikelen die bedoeld zijn om de beëindiging van de overeenkomst te overleven (zoals, maar niet beperkt tot) de bepalingen inzake aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid en verwerking van persoonsgegevens), zullen de beëindiging van de overeenkomst overleven.