*
*
*
*
*
Je gegevens worden geregistreerd in een bestand van publiq vzw met het oog op kennisdeling en het informeren over komende, soortgelijke onderzoeken. Je kan steeds je gegevens beheren of beslissen je uit te schrijven.