Voltijds Vast


Organisatie
ARhus
Kenniscentrum ARhus is een innovatieve en betrokken organisatie waar kennisdelen, ondernemen, verbinden en vernieuwen centraal staan. ARhus zet in op geletterdheid in de breedste betekenis van het woord. Zowel op sociaal, economisch, digitaal en cultureel vlak alsook op vlak van gezondheid wil ARhus mensen geletterd maken én houden. Hiervoor zet ARhus in op samenwerkingsverbanden met diverse partners. Zo is ARhus partner in de internationale projecten Revivak en SIREE, en structureel partner binnen RADar, het leer- en innovatiecentrum van AZ Delta dat eind 2019 de deuren opent. Ter opvolging van deze projecten zijn we op zoek naar een projectcoördinator.

•Revivak (Interreg Vlaanderen – Nederland). Start: februari 2016 – einde: februari 2019. Doel van het project is het behouden en stimuleren van werkgelegenheid in de vakmanschapsberoepen, vooral in de bouw- en restauratieopleidingen. ARhus staat mee in voor de coördinatie van een transnationaal lerend netwerk; om de projectresultaten (bv. cursusmateriaal en filmpjes) ook na afloop van het project beschikbaar te houden; coördineert het verzamelen van intentieverklaringen met het oog op het realiseren van leer-werkplekken in de sector.


•SIREE (Interreg 2 Zeeën). Start: maart 2018 – einde: juni 2021. Doel van het project is enerzijds de betere integratie van vluchtelingen in het onderwijs en anderzijds het stimuleren van ondernemerschap bij vluchtelingen. In het werkpakket onderwijs coördineert ARhus 6 leergemeenschappen in scholen met het oog op het door co-creatie ontwikkelen van actieplannen voor een betere integratie van vluchtelingen (kinderen en ouders). In het werkpakket ondernemerschap wordt d.m.v. co-creatie een antwoord geboden op de drempels die vluchtelingen ondervinden om zelf ondernemer te worden. De noden worden in kaart gebracht en verholpen d.m.v. workshops, begeleiding op maat en flankerende maatregelen (vormen van netwerken, een buddysysteem, een digitaal platform enz.).


•ARhus participeert reeds in verscheidene projecten rond Health Literacy: Mantelzorg, de Week van de Beweging, de Week van het Hartritme enz. Je wordt de SPOC voor onze partner AZ Delta bij de uitbouw van RADar, het leer- en innovatiecentrum van AZ Delta, en wordt betrokken bij de opstart en uitwerking van het EMPACT-project (project geïntegreerde zorg voor chronische zieken, regio Midden West-Vlaanderen).
Functie
Als projectcoördinator trek je op korte en middellange termijn de werkpakketten waarvoor ARhus zich engageert.

DOEL VAN DE FUNCTIE
Je zorgt ervoor dat de inclusieve missie van ARhus en de visie op geletterdheid wordt
gerealiseerd. Je concretiseert dit in een geïntegreerd plan van aanpak. Je vertaalt het plan
van aanpak naar de (deel)projecten en ziet toe op de realisatie ervan. Je rapporteert aan
de Verantwoordelijke Projecten.

RESULTAATSGEBIEDEN

1. Jobinhoud
· Als coördinator zie je toe op een optimale inzet van mensen, middelen en
organisaties en streef je derhalve o.a. efficiënte samenwerkingsverbanden na.
· Je zorgt voor de realisatie en opvolging van de goedgekeurde projecten. Je doet dit
met respect voor de vooropgestelde resources.
· Je zorgt voor alle documentatie die betrekking heeft op het actieplan en de
goedgekeurde projecten en zorgt voor een goede en tijdige doorstroming van alle
relevante informatie naar alle betrokken actoren. Je zorgt ervoor dat elk project te
allen tijde kan overgedragen worden.
· Je bent het aanspreekpunt voor alle projectgerelateerde vragen en dit zowel voor
de interne medewerkers als voor de projectgerelateerde externe partners en
organisaties; je zorgt voor een gezonde aanwezigheidspolitiek tijdens
activiteiten/projecten.
· Je bent doordrongen van de missie van ARhus en je zorgt voor de realisatie van de
brede visie op geletterdheid, inclusie en diversiteit. Je geeft periodiek input en
advies met het oog op de opmaak van beleidsteksten en rapporten.
· Je streeft een vraaggestuurde werking na en houdt derhalve actief en constant
voeling met het werkveld. Je evalueert elke vraag in functie van de meerwaarde
van en voor ARhus.
· Je hebt oog voor de mogelijkheden om een team-/organisatie-overschrijdende
samenwerking te bewerkstelligen.
· Je formuleert periodiek een realistisch actieplan met aandacht voor alle
noodzakelijke resources, (interne en externe) partners, de te verwachten
inkomsten en mogelijke financieringskanalen, en een adequate planning/timing.
Je legt hiervoor de correcte overtuigingskracht aan de dag bij alle betrokken
actoren.
· Je hebt een zicht op relevante financieringskanalen en staat desgevallend in voor
de werving van de overeenkomstige subsidies of fondsen.
· Je stelt je voldoende flexibel op met betrekking tot de occasionele uitvoering van
andere taken.
· Je hebt interesse in de domeinen werkgelegenheid, onderwijs, inclusie, diversiteit
en gezondheidszorg.

2. Innovatie - ondernemen en vernieuwen
· Je volgt nieuwe ontwikkelingen en goede praktijkvoorbeelden op de voet zowel
op lokaal, regionaal en bovenlokaal (Vlaanderen en daarbuiten) vlak en doet op
basis hiervan de nodige aanbevelingen en verbetersuggesties.
· Je gaat constant op zoek naar relevante tools en methodieken om de eigen taak
binnen en van het team te optimaliseren en efficiënter in te vullen.
· Je hebt een goede voeling met de gebruikers en partners van ARhus. Door je
geregelde aanwezigheid tijdens de activiteiten wordt dit nog versterkt.
· De verworven inzichten worden gedocumenteerd, met de organisatie gedeeld en
geïntegreerd in je plan van aanpak.
· Je kijkt verder dan je eigen takenpakket en denkt ook na over mogelijke
verbeteringen en opportuniteiten voor de volledige organisatie.
· Vanuit de visie van ARhus op levenslang en levensbreed leren analyseer je je
eigen sterktes en verbeterpunten. Op basis hiervan stel je eigen
ontwikkelingsdoelen op en doe je voorstellen om je kennis en vaardigheden met
anderen te delen.

3. Communicatie - verbinden
· Je bent verantwoordelijk voor een goede doorstroming van de informatie binnen
het team en binnen de organisatie zodat alle inhoudelijke en/of logistiek
betrokken medewerkers optimaal geïnformeerd worden.
· Je informeert de externe partners over de missie, visie en ambitie van ARhus en
beschikt over de juiste onderhandelingsvaardigheden en overtuigingskracht met
het oog op een goede samenwerking.
· Door je functie kom je veel en uitvoerig in contact met derden. Je bent overtuigd
en doordrongen van de stijl en bedrijfscultuur van ARhus en slaagt erin om die in
alle omstandigheden indachtig te zijn en te hanteren.

4. Netwerk - verbinden en ondernemen
· Je bouwt een ruim netwerk van lokale en bovenlokale spelers uit waarop je zowel
formeel als informeel een beroep kunt doen voor de uitoefening van je opdracht.
· Je gaat actief op zoek naar opportuniteiten om je netwerk up-to-date te houden. Je
slaagt erin eventuele opportuniteiten voor ARhus snel en accuraat op te volgen
en/of door te spelen aan betrokken collega’s.
· Je deelt je netwerk met je collega’s en de organisatie op een structurele en
proactieve manier.
· Je gedraagt je in alle omstandigheden als een ambassadeur van de missie en visie
van ARhus en draagt deze uit ten aanzien van derden door aanwezigheid op
diverse (interne en externe) evenementen, conferenties, opleidingen, seminaries.
Profiel
•Je beschikt over een masterdiploma of kunt ons overtuigen door je relevante ervaring.
•Relevante ervaring (met o.a. projectmanagement) is een voorwaarde.
•Goede schriftelijke en mondelinge kennis van Engels en Frans.
•Je beschikt over een relevant netwerk.
•Je bent een verbindende figuur en houdt rekening met de eigenheid van elke partner.
•Je bent flexibel ingesteld; occasioneel avond- en weekendwerk vormen geen probleem.
•Je bent helder en overtuigend in je schriftelijke en mondelinge communicatie.
•Je bent een autonome werker die ook in een team goed functioneert.
Aanbod
•Een gevarieerde en uitdagende voltijdse functie in een innovatieve en stabiele organisatie.
•Een evenwichtige balans tussen werk en privé.
•Ruime mogelijkheid tot bijscholing.
•Een vast contract van onbepaalde duur.
•Een competitief verloningspakket conform de in de sector geldende barema’s (PC 329.01), inclusief extralegale voordelen (hospitalisatie- en groepsverzekering, maaltijdcheques, vergoeding woon-werkverkeer) en extra vakantiedagen.
Solliciteren
Contactpersoon: Kristel Vande Walle
Reageren voor: 16/06/2018

Is deze job bij Kenniscentrum ARhus jou op het lijf geschreven? Solliciteer vóór 16 juni 2018 via www.arhus.be/projectcoördinator Bijkomende info via Kristel Vande Walle, HR verantwoordelijke ARhus: 0495 88 30 46. De selectie bestaat uit een screening o.b.v. CV en motivatie, een eerste gesprek (21 of 22 juni), een assessment (25 of 26 juni) en een tweede selectiegesprek (27 juni). Elke kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk behandeld.