1. Algemeen

Bedankt voor uw bezoek aan www.publiq.be! Deze website is een realisatie van vzw publiq (Henegouwenkaai 41-43, 1080 Brussel, ondernemingsnummer 0475.250.609, tel: 02/551 18 70, fax: 02/551 18 99, e-mail: info@publiq.be). In opdracht van de Vlaamse overheid brengen we zoveel mogelijk mensen in contact met een gevarieerd cultuur- en vrijetijdsaanbod.

Wie gebruik maakt van onze website, aanvaardt de volgende Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u vriendelijk de website te verlaten en contact met ons op te nemen via privacy@publiq.be om uw bezorgdheden te bespreken.

2. Bescherming van persoonsgegevens

Op onze website vindt u alle tekst en uitleg over de werking van de organisatie publiq. Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten we altijd het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie verwijzen we graag naar onze Privacyverklaring.

3. Beschikbaarheid

U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van onze diensten. Zo aanvaarden wij niet dat de website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud.

4. Intellectuele eigendom

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectuele eigendom. Naast de wettelijke uitzonderingen mogen de beschermde data worden gebruikt mits bronvermelding van publiq. Uiteraard worden wij hier graag via mail van op de hoogte gebracht.

De website valt onder de bescherming van de databankwetgeving. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een substantieel deel van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden behoudens de wettelijke uitzonderingen of voorafgaandelijke toestemming van publiq. Elke inbreuk kan leiden tot een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

5. Aansprakelijkheid

publiq kan geen waarborgen verstrekken over de juistheid van de informatie op de website. Voor zover als de wet het toelaat, kan publiq dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade ten gevolge van het gebruik van de website. Deze bepaling is eveneens van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade die niet door deze voorwaarden wordt uitgesloten, beperkt zich tot de vergoeding van een werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.

6. Invoeren van data

(via forum, nieuwsgroep of commentaar- en andere invoermodules)

6.1 Publicatie

De gebruiker die op de website www.publiq.be data invoert (hetzij door deelname aan een forum of nieuwsgroep, hetzij door commentaar of documenten in te voeren via de voorziene modules) moet de intellectuele rechten en fundamentele rechten van derden respecteren. Bij het invoeren van de data zal de gebruiker hierop uitdrukkelijk worden geattendeerd alvorens de data in te voeren. Door de invoering van de data aanvaardt de gebruiker de aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. In geval de gebruiker ook de auteur is van de data, verleent hij de toestemming de data te publiceren op www.publiq.be.

6.2 Validatie

publiq behoudt zich het recht voor om de data die worden ingevoerd niet te valideren. publiq behoudt zich tevens het recht voor om de inhoud, de afkomst of de bestemming van de data die worden ingevoerd, te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. In geval van illegale inhoud zal publiq onverwijld overgaan tot de verwijdering ervan.

7. Wijzigingen

publiq kan deze Gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen en zich ermee akkoord verklaard hebt. Deze versie werd het laatst gewijzigd op 23/12/2019.

8. Contact

Indien u vragen of opmerkingen over deze Gebruiksvoorwaarden heeft, kan u altijd met ons contact opnemen via privacy@publiq.be of het telefoonnummer 02/551.18.70.

9. Geschillen

Het gebruik van de website valt onder het Belgische recht. Voor zover de toepasselijke wet dit toelaat, zijn in geval van geschil de Hoven en Rechtbanken te Brussel bevoegd.