Organisatie

Stad en OCMW Sint-Niklaas

Wij willen als bib van Sint-Niklaas een open huis zijn voor een breed publiek dat op zoek is naar literatuur, kennis, ontmoeting en beleving. Hiermee willen wij bijdragen aan cultuurparticipatie, talentontwikkeling, geletterdheid (ook digitaal), leesplezier, kennisdeling, actief burgerschap en het versterken van de gemeenschap. Teamwerk en proactief werken is hierin cruciaal. Wij zijn op zoek naar jouw talent om samen met het bibteam verder te bouwen aan een sterke openbare bibliotheekwerking voor de stad, haar inwoners en bij uitbreiding het hele Waasland.

Wat de job inhoudt

Als teamhoofd bibliotheek sta je mee in voor het uitwerken en implementeren van een sterk bibliotheekbeleid. Je bent een echte netwerker en verbinder. Ter ondersteuning van de bibwerking ga je gedreven aan de slag om een sterk intern en extern netwerk uit te bouwen. Je begeleidt je team ELA (Educatie, Levenslang leren en Activiteiten) bij het realiseren van de doelstellingen en gaat respectvol om met de kennis en competenties van het bibteam en weet deze ten volle in te zetten.


Functieomschrijving

Op dinsdag 9 november 2021 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):


 • je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
 • je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
 • je bent van onberispelijk gedrag
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
 • je bent in het bezit van een master diploma of ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
 • je slaagt voor de selectieproeven

Bijkomende aanwervingsvoorwaarde waaraan je op de uiterste inschrijvingsdatum moet voldoen:
- je hebt minimaal drie jaar relevante leidinggevende ervaring

Profiel

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband. Je krijgt een contract voor 12 maanden. Na deze 12 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).


 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen
 • minimum maandloon:
  • met 0 jaar anciënniteit: 3.170,07 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 4.142,13: EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve (voltijds/deeltijds statutair/contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Aanbod

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband. Je krijgt een contract voor 12 maanden. Na deze 12 maanden krijg je, na gunstige evaluatie, een contract van onbepaalde duur aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).


 • aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, ecocheques, jaarlijkse cadeaubon, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 • aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 • boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 • interessante verlofregeling
 • relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit kan worden meegenomen
 • minimum maandloon:
  • met 0 jaar anciënniteit: 3.170,07 EUR bruto
  • met 12 jaar anciënniteit: 4.142,13: EUR bruto
  • loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve (voltijds/deeltijds statutair/contractueel) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.


Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma als volgt:


 1. een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
 2. praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools). Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.
 3. voor kandidaten die niet in het bezit zijn van een master diploma: capaciteitstest niveau master

Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen