Organisatie

KASK & Conservatorium (HOGENT - Howest)

KASK & Conservatorium, School of Arts van de HOGENT en Howest, is op zoek naar een deeltijdse stafmedewerker kwaliteitszorg (30% ). Het betreft een tijdelijke functie, voorlopig tot 30 september 2023. Als lid van de dienst kwaliteitszorg maak je deel uit van een groter team van omkaderende diensten binnen het decanaat van KASK & Conservatorium en werk je nauw samen met de decaan, de opleidingscommissies en vakgroepen van het KASK & Conservatorium.

Functieomschrijving

Taken

 • Je geeft actief mee vorm aan de kwaliteitszorg van het KASK & Conservatorium. Je verricht beleidsvoorbereidend werk en staat in voor de implementatie van de strategische visie op kwaliteitszorg van KASK & Conservatorium, in functie van de verdere uitbouw van een globale kwaliteitscultuur. Je vertegenwoordigt mee KASK & Conservatorium in interne en externe werkgroepen en overlegplatformen op vlak van kwaliteitszorg in het hoger kunst- en kunstgerelateerd onderwijs.
 • Je bewaakt mee de kwaliteit van de opleidingen, samen met de vakgroepen en de opleidingscommissies en betrokken decanaatsdiensten.
 • Je verzamelt (proactief) gegevens omtrent de kwaliteit van opleidingen aan de hand van de beschikbare kwaliteitszorginstrumenten, je zoekt actief en op maat naar de beste analysemethode voor specifieke vragen. Je maakt grondige analyses en rapporteert hieromtrent (zowel in het Nederlands als in het Engels). Je gaat actief in dialoog met alle betrokkenen en zoekt naar constructieve oplossingen, met aandacht voor zowel sterke punten als verbeterpunten. Je bewaakt samen met de opleidingscommissies, vakgroepen en betrokken decanaatsdiensten de uitvoering van kwaliteitsverbetering.
 • Je monitort mee de actieplannen en de resonantiecommissies van de opleidingen. Je woont vergaderingen van opleidingscommissies bij en geeft actief input omtrent kwaliteitszorg met aandacht voor de noden van de opleidingen.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor de organisatie, uitwerking en opvolging van studentenbevragingen (zowel online als via focusgroepen).
 • Je ondersteunt mee het visitatieproces van de opleidingen van KASK & Conservatorium (informatievergaring, redactie zelfevaluatierapport, aansturen, praktische organisatie visitatieproces, balansmoment, opvolgen werkpunten, etc.) . Je bewaakt mee de uitvoering van de actiepunten die betrekking hebben op kwaliteitszorg uit het jaarlijkse convenant van KASK & Conservatorium
 • Je werkt mee aan de voorbereidingen van de instellingsreview van HOGENT voor het luik KASK & Conservatorium.
 • Je wordt aangestuurd door de coördinator kwaliteitszorg en werkt samen in functie van beleidsondersteunende taken.

Profiel

 • Je toont een uitgesproken interesse voor het hoger (kunst)onderwijs; ervaring in het hoger (kunst)onderwijs strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met verzamelen en analyseren van gegevens (kwalitatief en kwantitatief), je gaat vlot om met cijfermateriaal, je kan informatie snel en degelijk structureren alsook kritisch interpreteren en hieromtrent rapporteren naar de verschillende belanghebbenden. Kennis van sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden strekt sterk tot aanbeveling.
 • Ervaring met courante softwarepakketten (Word, Excel, PowerPoint) en data-analyse is vereist; ervaring met ontwikkelen en uitvoeren van bevragingen en met bevragingssoftware zoals Qualtrics en Google Forms strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt inzicht in recente (inter)nationale ontwikkelingen binnen het hoger onderwijs en kwaliteitszorg in het bijzonder en/of bent bereid om dit vakgebied met enthousiaste betrokkenheid op te volgen.
 • Je denkt analytisch en kritisch, toont strategisch inzicht en hebt een conceptueel denkvermogen.
 • Je werkt nauwkeurig en resultaatgericht, proactief en oplossingsgericht.
 • Je bent in staat om open en helder te communiceren, schriftelijk en mondeling, zowel in het Nederlands als in het Engels. Je gaat actief het gesprek aan, je bent respectvol, luisterbereid en constructief en durft collectief te debatteren.
 • Je werkt graag zowel zelfstandig als in teamverband.
 • Je bent flexibel in functie van veranderingen in opdrachten en werkomstandigheden;
 • Je toont een positieve betrokkenheid bij het pedagogisch project van KASK & Conservatorium.

Vragen over de functie kunnen gecommuniceerd worden aan Valérie Smet, coördinator kwaliteitszorg. Dit verloopt enkel via e-mail (valérie.smet@hogent.be).

Aanbod

De aanwerving van een deeltijdse tijdelijke contractuele stafmedewerkers (30%) gebeurt met ingang vanaf begin september tot en met 30-09-2023, met een mogelijke korte verlenging indien de middelen het toestaan.

Je verloning is op maat van aantoonbare relevante ervaring en situeert zich in de klasse A, tussen de salarisschaal A11 (minimum) en de salarisschaal A22 (maximum) (maandelijkse bruto aanvangswedde voor een voltijdse opdracht, aangepast aan de huidige index in geval van 0 jaar anciënniteit: A11: €3465,69; A12: €33815,76; A21: €3838,57; A22: 4238,44 €). Meer info over de salarisschalen vind je hier.

Naast eventuele geldelijke anciënniteit uit de openbare sector kunnen diensten uit de privésector verrekend worden in de geldelijke anciënniteit. Toekenning ervan gebeurt aan de hand van tewerkstellingsattesten en na onderzoek van het dossier.

Het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer is gratis. Als je met de fiets komt, krijg je hiervoor een vergoeding. Daarnaast bieden we je een internetvergoeding van €20 per maand (vanaf 20% tewerkstelling), 36 dagen vakantie per volledig kalenderjaar voor een voltijdse betrekking, een aantrekkelijk sportaanbod en een personeelskaart met extra voordelen.


Solliciteren

Je richt je kandidatuur aan Filip Rathé, decaan KASK & Conservatorium. Kandideren gebeurt via hogent.be/vacatures en uiterlijk tot en met 31-08-2022. Alleen tijdige kandidaatstellingen worden aanvaard. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae en een motivatiebrief bevatten.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien nodig, kan aanvullend bij het selectiegesprek een selectieproef of assessment georganiseerd worden. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde

HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie ongeacht afkomst, functiebeperking, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, genderidentiteit of -expressie, seksuele oriëntatie, of andere identiteitskenmerken.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is september 2022.

Reageren voor: 31/08/2022
Solliciteren

Je richt je kandidatuur aan Filip Rathé, decaan KASK & Conservatorium. Kandideren gebeurt via hogent.be/vacatures en uiterlijk tot en met 31-08-2022. Alleen tijdige kandidaatstellingen worden aanvaard. Je kandidaatstelling moet jouw curriculum vitae en een motivatiebrief bevatten.

De procedure start met een preselectie op dossier en dit op basis van de competentievereisten zoals hierboven vermeld. Alleen de kandidaten die op basis van hun kandidaatstelling aantonen dat ze aan de competentievereisten voldoen, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Indien nodig, kan aanvullend bij het selectiegesprek een selectieproef of assessment georganiseerd worden. Indien in een eerste ronde selectiegesprekken niet tot een definitieve keuze kan worden besloten, kunnen geschikt bevonden kandidaten uitgenodigd worden voor een tweede gespreksronde

HOGENT wil de samenleving waarvoor ze zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden voor de functie ongeacht afkomst, functiebeperking, leeftijd, geloof of levensbeschouwing, genderidentiteit of -expressie, seksuele oriëntatie, of andere identiteitskenmerken.

De indicatieve timing van de selectiegesprekken is september 2022.

Reageren voor: 31/08/2022
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Deeltijds
Regio
Oost-Vlaanderen