Organisatie

Iriscare

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) en verantwoordelijk voor het beheer van een reeks bevoegdheden die overgedragen zijn bij de zesde staatshervorming. Sinds 1 januari 2019 is Iriscare het contactpunt bij uitstek voor burgers en professionals voor alles in verband met sociale bescherming in het Brussels Gewest.

De bevoegdheden die Iriscare beheert zijn divers:

• zorgen voor het beleid en de financiering van de gezondheidssector in Brussel. Iriscare is concreet niet alleen verantwoordelijk voor de erkenning en de financiering van rusthuizen, instellingen voor personen met een handicap en revalidatieovereenkomsten, maar ook voor de financiering van initiatieven van beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen;

• het beleid ontwikkelen en de financiering garanderen wat betreft bijstand aan personen en meer bepaald bijstand aan ouderen of personen met een handicap. Dit kan gaan van thuiszorg, kinderbijslag en instellingen voor personen met een handicap tot mobiliteitshulpmiddelen en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;

• de Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen beheren en financieren;

• Famiris overkoepelen, het Brusselse publieke kinderbijslagfonds dat kinderbijslag uitbetaalt aan 56.000 Brusselse gezinnen;

• meldingen over niet-toegelaten bicommunautaire opvangvoorzieningen controleren en toelatingen verlenen;

• de Brusselse bicommunautaire centra voor gezinsplanning subsidiëren, erkennen en opvolgen;

• ondersteuning bieden in het kader van de COVID-19-crisis, vooral door een strategische voorraad beschermingsmiddelen aan te leggen en de overheidsopdrachtencentrale eCat te ontwikkelen.

• in 2022: de daadwerkelijke opstart van de multidisciplinaire-evaluatiedienst, die als doel zal hebben om aan de hand van verschillende criteria de graad van de handicap of zelfredzaamheidsverlies van een persoon vast te stellen en welke sociale, medische of psychologische gevolgen dit heeft.

Wil jij ook graag de burgers helpen?

Komt een openbaar ambt overeen met jouw waarden?

Iriscare heeft je nodig!

Functieomschrijving

1. Als teamleider: een controleplan opstellen en de operationele activiteiten van een tweetalig team bepalen en opvolgen, in nauwe samenwerking met de dienstverantwoordelijke, voor een samenhangende en efficiënte dienstverlening die aan de vastgelegde doelstellingen beantwoordt.


Voorbeelden van taken:


• de controles organiseren en coördineren, in nauw overleg met de dienstverantwoordelijke;


• de doelstellingen en de prioriteiten van het team omzetten in individuele doelstellingen voor de medewerkers;


• de taken van de dienst verdelen volgens de competenties van elke persoon;


• de continuïteit verzekeren bij afwezigheden;


• de door de sociaal controleurs uitgevoerde controles verifiëren, systematisch voor de fraudedossiers en steekproefsgewijs voor de andere;


• fungeren als back-up van zijn hiërarchie bij afwezigheid.


2. Als coach: een team van controleurs en administratieve medewerkers ondersteunen en begeleiden bij hun dagelijkse activiteiten om de vaardigheden van het team te ontwikkelen in overleg met de dienstverantwoordelijke.


Voorbeelden van taken:


• de werknemers motiveren en ondersteunen bij hun activiteiten (controles en administratie);


• medewerkers evalueren en indien nodig ontwikkelingsplannen uitwerken;


• het team opleiden en zijn expertisegebieden bijwerken;


• constructieve feedback geven om de prestaties van elke medewerker te verbeteren;


• de medewerkers ter plaatse bijstaan in moeilijke dossiers.


3. Als adviseur: projecten voorstellen en evalueren, verslagen opstellen die aanbevelingen kunnen ondersteunen en adviezen geven aan hiërarchische verantwoordelijken over de toepassing en interpretatie van de teksten zodat ze de juiste beslissingen kunnen nemen overeenkomstig de geldende regelgeving en een beleid uitwerken op basis van de resultaten van projecten en de vergaarde informatie (ervaringen, statistieken, enz.) op de betrokken bevoegdheden.


Voorbeelden van taken:


• deelnemen aan projecten van de dienst volgens de behoeften van de hiërarchie;


• technisch advies verstrekken (bv. advies over de regelgeving);


• bijdragen aan de rapportering over de werking en de resultaten van de dienst (jaarverslagen, parlementaire vragen, enz.);


• bijdragen aan het opstellen van omzendbrieven die onder de bevoegdheid van de dienst vallen;


• de gestage verbetering van procedures, methodologie en werkinstrumenten analyseren en ertoe bijdragen.


4. Als kennisbeheerder: voortdurend op de hoogte blijven van wijzigingen in de regelgeving en de eigen kennis delen met de leden van de dienst, zodat advies kan worden gegeven dat altijd is aangepast aan de realiteit en de huidige situatie.


Voorbeelden van taken:


• proactief zoeken naar documentatie en nieuwe bronnen van documentatie;


• op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van regelgeving;


• zijn eigen documentatie samenstellen;


• informatie uitwisselen en netwerken met experts;


• op de hoogte blijven van initiatieven in andere entiteiten in binnen- en buitenland via internetraadplegingen, deelname aan vergaderingen, seminaries en conferenties.


5. Als dossierbeheerder: de samenstelling, de behandeling en de opvolging van de dossiers controleren in de bevoegdheidsdomeinen van de dienst om er de goede werking van te verzekeren. Bestaande en nieuwe dossiers analyseren volgens de behoefte, en zo bijdragen tot de goede en efficiënte werking van de dienst.


Voorbeelden van taken:


• de informatie in het dossier analyseren en opzoeken (vragen om bijkomende informatie, documenten, verduidelijkingen over bepaalde elementen enz.);


• de gegevens vergelijken met de regelgeving en wetgeving en beslissen welke acties ondernomen moeten worden;


• voor de administratieve opvolging van de complexe en kritieke dossiers instaan;


• bestaande dossiers overlopen en de kwaliteit ervan controleren.


6. Als inspecteur: controleopdrachten ter plaatse uitvoeren volgens de behoeften van de dienst (complexe controle, afwezigheid van een controleur, enz.), in overleg met de hiërarchie, om te waarborgen dat de geldende wetgeving wordt nageleefd.


Voorbeelden van taken:


• in het kader van een sociale controle de vooraf vastgestelde procedure volgen en nagaan of de regelgeving wordt nageleefd;


• extern communiceren met de betrokken instellingen in geval van overtredingen;


• intern aan de dienst Geschillen & Bemiddeling of aan de juridische dienst de dossiers bezorgen die betwist zouden kunnen worden.


Meer informatie over de functie?


Jeroen Ooghe - Directeur-diensthoofd


Tel: 02 435 63 68


Of mail: jeroen.ooghe@iriscare.brussels

Profiel

Vereiste diploma : Diploma hoger onderwijs van het lange type. Het diploma en de eventuele gelijkwaardigheid van diploma moeten uiterlijk op de datum van de afsluiting van de kandidaturen overgemaakt zijn.


Tweetaligheid is een pluspunt.


Ervaring met sociale inspectie is ook een pluspunt.


Alleen kandidaturen die voldoen aan de in de vacature gestelde voorwaarden (diploma's, ervaring, bijzondere vaardigheden,...) worden in aanmerking genomen met het oog op een eventuele uitnodiging voor een interview.

Aanbod

Je wordt aangeworven als attaché (Niveau A). Weddenschaal A101: met een aanvangswedde van 39.675,65 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index).


Voordelen :


- mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen


- talrijke mogelijkheden voor opleidingen tijdens de werkuren


- hospitalisatieverzekering


- maandelijkse forfaitaire vergoeding voor de verblijfskosten (wanneer u zich verplaatst voor de dienst)


- gratis openbaar woonwerkverkeer


- gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer


- mogelijkheid om een premie te krijgen voor verplaatsingen per fiets


- flexibele uurregeling van 38 uur per week


- 35 verlofdagen per jaar en 5 flexdagen (voltijds)


- telewerk


- eindejaarspremie


- vakantiegeld

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest