Profiel

 • Je hebt een opleiding in public health, medisch, verpleegkunde, gezondheidsbeleid of een andere relevante ervaring voor deze functie;
 • Ervaring in projectbeheer
 • Ervaring in werken in team en met vrijwilligers, ervaring in groepanimatie;
 • Globale visie die toelaat om projecten te plannen
 • Interesse in werken met een kwetsbaar publiek, ervaring in de humanitaire of sociale sector in Antwerpen is een pluspunt.
 • De kennis van het Vlaamse gezondheidszorgbeleid is een troef.
 • Uitzonderlijk beschikbaar in de avond voor opleidingen of vergaderingen.
 • Vlotte en efficiënte communicatievaardigheden
 • Zelfstandig, flexibel, aanpassingsvermogen;
 • Informatica: goede kennis van Office
 • Uitstekende kennis van het Nederlands. Kennis van het Frans en het Engels is een pluspunt.

Organisatie

Dokters van de Wereld België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Aanbod

WIE BIEDEN


 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur tot eind December 2021.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.

Een brutosalaris van 2.774,27 € voor 0 jaar ervaring; een brutosalaris van 3.051,70 € voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend

Functieomschrijving

DE ESSENTIE


Dokters van de Wereld België voert een reeks projecten uit die samen een 0,5 of tussenliggende lijn vormen, waaronder outreach projecten (mobiele teams), consultaties, synergieën met andere sociale en gezondheidsstructuren en zelfs "gezondheids"-projecten die verder gaan dan de loutere dimensie van de zorg.


Deze 0,5de lijn is bedoeld om een 0,5 functie te integreren die door alle reguliere actoren wordt gedeeld, omdat de fundamentele doelstelling, naast de curatieve functie, in wezen van sociale aard is om onze doelgroepen te (her)plaatsen in de daartoe geplande en gefinancierde circuits, in dit geval de eerste lijn voor gezondheidszorg, de eerstelijnsgezondheidszorg.


Gezien de opgedane expertise in theorie en op het terrein, beheren DvdW en haar partners op het terrein een groot aantal projecten die betrekking hebben op deze 0,5 functie met de altijd onderliggende dimensie van herbevestiging van de burger, van een (her)inclusieve aanpak voor deze mensen in de samenleving, een pluralistische, tolerante en solidaire samenleving voor iedereen.


De doelstellingen :


 1. Teams of mobiele apparatuur ter beschikking zetten van veldwerkers die daarom vragen: huisartsen, maatschappelijk werkers, medische centra, opvang- of verzorgingscentra voor specifieke bevolkingsgroepen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, apotheken, enz. Het gaat in wezen om een overdracht van deskundigheid, een psycho-medisch-sociale ondersteuning van beperkte duur, om gemotiveerde werknemers die zich inzetten voor een sociale richting van integratie, in staat te stellen zich te ontplooien door hun tijdelijk de instrumenten en operationele methodologieën voor interventie en follow-up aan te reiken.
 2. De vorming van netwerken die bereid zijn de overdracht van de 0,5 functie te aanvaarden om deze in hun midden op zich te nemen. Zoals voor de eerstelijnsgezondheidszorg in het algemeen, is de aanpak territoriaal: dat elke wijk, elke stedelijke of landelijke geografische entiteit een structuur of een antenne heeft voor de opvang van kwetsbare personen in een situatie van uitsluiting, a priori een medisch centrum voor zover deze functie in overeenstemming is met de beginselen van universaliteit en toegankelijkheid voor het merendeel van hen. Het mobiele team kan dan fungeren als een referentie-operator binnen het netwerk met de garantie van de actoren die er deel van uitmaken. De referenties moeten gestructureerd zijn en vergezeld gaan van een eventuele ondersteuning zoals in het eerste project.

De operationalisering van deze projecten zou worden opgebouwd met een onderliggende actie-onderzoeksaanpak die enerzijds gericht is op de haalbaarheid ervan en anderzijds op een nauwkeurige evaluatie van de kosten en baten ervan, met inbegrip van het verzamelen en verwerken van gegevens.


Onder supervisie van de Programmacoördinator Vlaanderen, bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ‘Huisartsenproject’ in samenwerking met de programmacoördinator Vlaanderen.


TAKEN


Als Projectverantwoordelijke : je beheert de technische en operationele aspecten van het ‘Huisartsen – 0,5 Functie – project’ en coördineert een goede uitvoering zodat de beoogde resultaten worden behaald.


Voorbeelden van taken:


 • Opstellen van het projectplan en projectplanning binnen het beschikbare budget, in samenwerking met de programmacoördinator.
 • Toezien op een correcte opvolging van de planning en rapportering.
 • De strategische doelstellingen vertalen in werkbare processen.
 • Een omgevingsanalyse uitvoeren, waaronder een overzicht van mogelijke stakeholders die actief zijn in de gezondheidszorg.
 • De noden in kaart brengen op vlak van samenwerking tussen straatzorg, sociale partners, huisartspraktijken en eerstelijnsactoren
 • Concrete, operationele samenwerkingsverbanden uitbouwen, voorstellen en concretiseren (bvb samenwerking Huisartsenpraktijken.)
 • Bijdragen aan een onderbouwd en gemeenschappelijk pleidooi rond het project binnen de Antwerpse context. Bijkomende signalen formuleren indien nodig.
 • Het ondersteunen van het monitor- en evaluatiesysteem van het project waaronder de gegevensgaring voor de indicatoren en de interne rapportering.
 • De projectcyclus beheren van het project.

Als Teamlid van het Project COZO : je bekomt een optimale integratie en synergie met het COZO Antwerpen(Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie) :

Voorbeelden van taken:


 • Het plannen, organiseren en animeren van teamvergaderingen, zorgen voor de verslagen, de communicatie en opvolging van beslissingen;
 • De betrokken collega’s mobiliseren, motiveren, ondersteunen, evalueren en bijsturen;
 • Het aanspreekpunt zijn voor het project de personeelsleden evenals de vrijwilligers verbonden aan het project;
 • Het informeren van de medewerkers van het project (verslagen van de vergaderingen, presentaties, brochures, richtlijnen, infosessies, opleiding, mobilisatie …);
 • Deelnemen aan de stuurgroep rond het Huisartsenproject;
 • Het deelnemen aan en het spelen van een representatieve rol bij externe instanties en/of vergaderingen;
 • Het deelnemen aan de interne interdepartementale vergaderingen (teamvergaderingen, lente-universiteiten, algemene vergaderingen, departement gezondheid,);
Solliciteren

INTERESSE ?

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 15/03/2021
Solliciteren

INTERESSE ?

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 15/03/2021
Categorie
Directie en management
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Antwerpen