Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

Met CoNnect wil de VGC een strategisch model realiseren, een stadslabo voor community-building tussen nieuwe en minder nieuwe Brusselaars binnen ons N-netwerk. We willen zowel werken op individueel niveau (i.e. de nieuwe Brusselaar en zijn netwerk), als op organisatieniveau (i.e. meer organisaties in het N-netwerk als ankerplek voor de nieuwe Brusselaar). Onze ambitie is om echt werk te maken van een warm onthaal van nieuwe Brusselaars in het N-netwerk. Wie kiest voor een Nederlandstalig inburgeringstraject krijgt er op die manier een krachtig en kwaliteitsvol aanbod bij.

De Vlaamse overheid stelde in het Vlaams regeerakkoord de uitbreiding van het inburgeringstraject met een zogenaamde vierde pijler voorop. Doelstelling van deze pijler is het versterken van de participatie van de inburgeraar en het creëren van een sociaal netwerk. Voorafgaand aan de aanpassing en inwerkingtreding van de nieuwe decretale regelgeving werd in mei 2020 een ESF-AMIF-oproep voor lokale besturen (in Brussel de VGC) gelanceerd gericht op het ondersteunen van ‘Proeftuinen sociale netwerking en participatie voor inburgeraars’. Gedurende de proeftuin deden we lokaal expertise op en bouwden we samen met projectpartner FMDO een kwalitatief buddyproject uit (zie www.vgc.be/connect) en werkten we aan een operationeel kader voor de toekomstige werking.

In januari 2023 zijn de decretale bepalingen rond de vierde pijler in werking getreden. Daar waar de vierde pijler in Vlaanderen een verplichte pijler wordt in het traject, zal deze in Brussel vrijwillig worden aangeboden.

Het regelgevend kader voorziet in:

− Een traject van 40u gericht op het versterken van het sociaal netwerk dat plaatsvindt binnen een Nederlandstalige context;

− Ondersteuning van de inburgeraar in zijn zoektocht naar een gepast traject door zijn trajectbegeleider, werkzaam in het Agentschap Integratie en Inburgering;

− De regierol van de lokale besturen (in Brussel de VGC) inzake het ontsluiten en indien noodzakelijk creëren van het aanbod.

Omdat het creëren en ontsluiten van een divers en kwalitatief vierde pijler aanbod een complexe uitdaging is, wordt toekomstige ondersteuning voor 6 jaar via ESF-AMIF in het vooruitzicht gesteld (projectoproep via Regionale organisatienetwerken, het participatie- en netwerktraject | ESF (europawse.be)). Concreet zullen met deze middelen 18 regionale netwerken worden ondersteund. De VGC wordt promotor van het netwerk in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Vanuit haar regierol rond het integratiebeleid aan Nederlandstalige zijde in Brussel zorgt de VGC als betrouwbare partner van de Vlaamse overheid voor de omkadering en tewerkstelling van de project- en netwerkcoördinatoren (2 VTE) CoNnect. We zorgen op die manier voor de uitbouw van een enthousiast netwerk van samenwerkingspartners over sectoren heen en zetten concrete acties op rond het creëren en ontsluiten van participatiekansen. Doel is dat iedere nieuwe Brusselaar die een inburgeringstraject volgt bij bon-Agentschap Integratie en Inburgering een traject op maat kan vinden en volgen. Centraal staan de behoeften en noden van de inburgeraar, die zelf kiest waaraan hij/zij deelneemt (“human centred design”). Hij/zij kan instappen in een buddyproject, vrijwilligerswerk of een stage doen, maar kan er ook voor kiezen lid te worden van een vereniging of sportclub of zelf een alternatief traject voor te stellen.

Als project- en netwerkcoördinator CoNnect realiseer je een open, flexibel, divers en enthousiast netwerk dat gericht is op een warm onthaal van nieuwe Brusselaars. Je zorgt ervoor dat meer netwerk- en participatiekansen voor hen mogelijk worden in het Nederlandstalig netwerk in Brussel. Je gaat aan de slag in het team Samenleven en Diversiteit van de VGC-administratie en ontwikkelt van daaruit een operationele samenwerking met tal van terreinpartners in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Meer concreet werk je aan:

− Het strategisch uitbouwen van en begeleiden van het leerproces binnen het samenwerkingsnetwerk.

− Het coördineren en ondersteunen van acties inzake het ontsluiten en, waar nodig het creëren, van het aanbod aan participatie- en netwerkkansen.

− Het monitoren van de resultaten van het netwerk en het delen van kennis en expertise.

Opdrachten:

− Je enthousiasmeert en activeert organisaties om deel uit te maken van het netwerk

− Je staat voor het uitwerken en permanent actualiseren van de governance en de samenwerkingsprincipes voor het netwerk.

− Je genereert betrokkenheid en steun voor het netwerk bij externe stakeholders.

− Je begeleidt het leerproces binnen het netwerk: inzicht verwerven in en permanent in kaart brengen van vraag en aanbod, goede praktijken, werkende principes …

− Je zorgt voor een goede informatiedoorstroom tussen alle partners uit het netwerk.

− Je coördineert en ondersteunt bij het uitwerken van concrete acties om het aanbod in de regio te ontsluiten en waar nodig, bijkomend aanbod te creëren.

− Je staat in voor het overkoepelend beheer van de concrete acties om aanbod te ontsluiten en, waar nodig, te creëren.

− Je neemt overkoepelende acties rond communicatie over het netwerk.

− Je ontwikkelt een strategie vanuit het netwerk om de noden van de nieuwe Brusselaars te bevragen (human centred design).

− Je neemt actief deel aan het ondersteuningsaanbod op Vlaams niveau.

− Je staat in voor het monitoren en evalueren van het netwerk en de concrete acties via het jaarlijks actieplan.

− Je deelt geleerde lessen rond de ontwikkeling van het regionaal organisatienetwerk naar andere geïnteresseerden.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Dit is een selectie op niveau A. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;

− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);

− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

− Laatstejaarsstudenten 2022-2023 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.

3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan verlies je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie, en word je contractueel personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Deze functie wordt immers gefinancierd met specifieke middelen.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 3.751,48 EUR en een netto maandwedde van 2.401,74 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.

− Je krijgt een MIVB-abonnement.

− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.

− Je ontvangt maaltijdcheques.

− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.

− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.

− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.

− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

− Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/15109-74 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op woensdag 5 april 2023.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2022-2023 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 06/04/2023
Solliciteren

Wil je je kandidatuur indienen? Surf dan naar www.jobsolutions.be/register/15109-74 en vul het registratieformulier volledig en correct in. Solliciteren kan ten laatste op woensdag 5 april 2023.

Voeg ook een scan van je diploma toe, of het attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties buiten een diploma hebt verworven, of de academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Als laatstejaarsstudent 2022-2023 voeg je het bewijs van je inschrijving in je onderwijsinstelling toe. Anders is je kandidatuur helaas ongeldig.

De online registratie geldt als indieningsdatum.

Reageren voor: 06/04/2023
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest