Profiel

Generieke competenties:
- Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega’s.
- Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
- Je stelt je borg voor het behalen van de beoogde resultaten van de organisatie en daarom blijf je op de hoogte van de omgeving waarin de organisatie actief is. Je ontwikkelt en houdt de organisatiestructuur, -beleid en –doelstellingen in stand.

Technische competenties:
- Kennis van de intellectuele, culturele of literaire geschiedenis van de 19de en 20ste eeuw
- Je hebt een hoge graad van technische en digitale geletterdheid, bijvoorbeeld diepgaande kennis van programmeertalen die gebruikt worden in de geesteswetenschappen (Python, R, ...), web- en metadata-standaarden, interoperabiliteit en data-uitwisseling


DEELNEMINGSVOORWAARDEN
Ervaring
- Je hebt onderzoekservaring in digital humanities
- Je hebt onderwijservaring en ervaring met het begeleiden van studenten
- Je hebt nationaal en internationaal gepubliceerd
- Je hebt ervaring met het verwerven van onderzoeksfinanciering

Diploma
Je bent houder van een diploma op proefschrift of van een diploma of certificaat dat als gelijkwaardig wordt erkend (artikel V.20 Codex Hoger Onderwijs) in de humane of sociale wetenschappen, computationele linguïstiek, computerwetenschappen of in de informatie- en bibliotheekwetenschappen. Het doctoraat mag niet langer dan 12 jaar verdedigd zijn (te rekenen vanaf de dag van het indienen van de sollicitatie) .

Bij beoordeling van een buitenlands (niet-EU) diploma kan alsnog een gelijkwaardigheidsattest moeten worden aangevraagd bij NARIC; wij raden je aan – in voorkomend geval – de erkenningsprocedure bij NARIC zo spoedig als mogelijk op te starten. Je dient uiterlijk op de datum van aanstelling over deze erkenning te beschikken.

Troeven
- Je bent vertrouwd met de bibliotheeksector en je kent de context van de missie van KBR
- Je hebt een goede actieve kennis van het Nederlands, het Frans en/of van het Engels

Organisatie

KBR en UGent

Aanbod

De positie bestaat uit een gezamenlijke verbintenis van beide partners:
- een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (19 uur per week) als werkleider (wetenschappelijk personeel, niveau SW2), bij KBR, Keizerslaan 4 te 1000 Brussel.
- een halftijdse aanstelling als docent (10%) en een contract van onbepaalde tijd als postdoctoraal onderzoeker (40%) bij UGent, vakgroep Geschiedenis: Sint-Pietersnieuwstraat 35, UFO
De kandidaat dient bereid te zijn beide halftijdse functies te bekleden en dient eveneens te solliciteren voor de beide functies. Enkel solliciteren voor één van beide halftijdse functies is niet mogelijk. De kandidaat houdt zich aan het reglement van beide instellingen.
Datum van indiensttreding : 1 februari 2020.

Vergoeding
KBR: het bruto aanvangsloon (geïndexeerd) bedraagt € 54.415,97 in de weddeschaal SW21.
Alle prestaties die in het kader van openbare diensten en als onderzoeker worden verleend, kunnen worden gewaardeerd.

Voordelen
KBR
- Terugbetaling verplaatsingskosten woon-werkverkeer indien gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer.
- Mogelijkheid om eventuele overuren te recupereren.
- Gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (vlakbij het Centraal Station).
- Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie.
- 13 verlofdagen per jaar (halftijds contract KBR) en 17 dagen vakantieverlof per jaar aangevuld met jaarlijks vastgelegde brugdagen (halftijds contract UGent).
- Gratis toegang tot de Brusselse federale musea.
Je vindt alle informatie en voordelen in verband met werken bij de federale overheid op FedWeb (www.fedweb.be), de portaalsite van de federale ambtenaren.


UGent
Het ZAP- loopbaanbeleid is gebaseerd op talentontwikkeling en groei, waarbij visieontwikkeling en strategie – zowel persoonlijk als op groepsniveau – centraal staan. UGent zet in op loopbaanbegeleiding en coaching van het ZAP-lid in de diverse fasen van de loopbaan. Meer info :
https://www.ugent.be/zaploopbaan

UGent engageert zich om nieuwe ZAP-leden passend te onthalen en voldoende begeleiding aan te bieden. De basis docententraining en opleidingen ‘Nederlands’ en ‘Engels’ voor anderstalige professoren zijn slechts een greep uit ons breed opleidings- en vormingsaanbod. Verder kan elk UGent-personeelslid rekenen op een aantal voordelen zoals een fietsvergoeding, terugbetaling abonnement openbaar vervoer woon-werkverkeer, kinderopvang, een ruim sportaanbod, ecocheques … Een volledig overzicht van onze personeelsvoordelen.

UGent zet ook in op het onthaal van internationale ZAP. UGent biedt diverse huisvestingsmogelijkheden, een verhuisvergoeding, de International School voor schoolgaande kinderen (korting op het inschrijvingsgeld), ondersteuning bij registratie bij Stad Gent, ondersteuning bij de procedure voor gezinshereniging en andere administratieve aangelegenheden die verband houden met een verhuis naar Gent. Meer info vind je op: www.ugent.be/en/living en www.ugent.be/en/staff.

Functieomschrijving

Het doel van deze langlopend onderzoeksproject is het ontwikkelen van een KBR Digital research lab en een kennisnetwerk voor de studie van het gedigitaliseerd en geboren-digitaal historisch, literair en cultureel erfgoed van de 19de - 21ste eeuw.

Het doel van het KBR Digital Research Lab is om een langdurige samenwerking tot stand te brengen tussen het Ghent Center for Digital Humanities (Ghent CDH, ook optredend als nationaal coördinatiecentrum van DARIAH-BE en de CLARIAH-VL Open Humanities Service Infrastructure) en de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) om:

a) toegang op dataniveau tot de gedigitaliseerde en born-digital collecties van KBR te vergemakkelijken,
b) ervoor te zorgen dat de gedigitaliseerde en born-digital collecties op een gebruikersvriendelijke manier worden ingebed in de workflow van onderzoekers,
c) het optimaliseren van de gedigitaliseerde collecties voor het gebruik van onderzoeksmethoden zoals tekst- en datamining.

De Belgische overheid heeft aanzienlijk geïnvesteerd in de digitalisering van de collecties van de Federale Wetenschappelijke Instellingen, bijvoorbeeld de digitalisering de Belgische pers (1830-1950). Hoewel de digitalisering van deze waardevolle Belgische literaire, culturele en historische erfgoedcollecties een belangrijke stap voorwaarts is, wordt het werkelijke potentieel van deze bronnen voor onderzoek naar digitale geesteswetenschappen nog onvoldoende benut. Zonder de hulp van geavanceerde digitale methoden is het simpelweg onmogelijk om betekenis te geven aan deze grote hoeveelheid meestal ongestructureerde gegevens.

Wat onderzoekers in een breed scala van disciplines steeds meer gemeen hebben, is dat ze de verschillende (tekstuele) data types samen willen onderzoeken, met een hoofdrol voor Natural Language Processing (NLP) en machine learning. NLP is in een stroomversnelling geraakt en er zijn veel projecten opgezet om te voldoen aan de verwachtingen van geesteswetenschappers die de enorme hoeveelheid gedigitaliseerde gegevens die beschikbaar zijn willen interpreteren.

Gezien de Belgische meertalige context en de bijbehorende missie van KBR, zal meertaligheid een centraal aandachtspunt van het KBR Digital Research Lab, bijvoorbeeld door het aanbieden van zoekfunctionaliteiten die meertalige toegang bieden tot collecties (en hun metadata). De kandidaat zal de leiding krijgen van het onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de uitbouw van het KBR Digital Research Lab en zelf ook eigen onderzoek uitvoeren op basis van de meertalige digitale collecties, bijvoorbeeld Belgische pers en periodieken.

De functie is een transversale functie binnen de dienst Ontwikkeling van de hedendaagse collecties maar ook binnen de instelling in haar geheel (DIGIT, ICT, …). Er bestaan trouwens zeer nauwe banden tussen de verschillende cellen en de functie vereist een goede kennis van de verschillende stromen van de boekenketen binnen een bibliotheek. De kandidaat moet in staat zijn adviezen te formuleren betreffende de richting die men dient uit te gaan wat betreft de collectievorming van de digitale hedendaagse verzamelingen, rekening houdend met de wettelijke verplichtingen die rusten op de instelling. De kandidaat zet het strategisch en operationeel kader van KBR om binnen zijn entiteit en begeleidt de uitvoering ervan.
Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Andere