Organisatie

JINT vzw

Het Nationaal Agentschap JINT voert de Europees subsidieprogramma’s Erasmus+: Jeugd (2021-2027) en European Solidarity Corps (2021-2027) uit in Vlaanderen. Dit gebeurt in opdracht van de Europese Commissie en de Vlaamse Gemeenschap.

Voor het beoordelen van ingediende projecten binnen deze subsidieprogramma’s doet het Nationaal Agentschap een beroep op onafhankelijke experts uit Vlaanderen en daarbuiten, ten einde onpartijdigheid te garanderen, evenals een gelijke behandeling van alle projectindieners.

We zoeken specifiek naar personen voor het beoordelen van ingediende projecten, voortgangsverslagen, eindverslagen, erkenningsaanvragen voor een Erasmus+ accreditatie en voor het kwaliteitslabel binnen het kader van het Solidarity Corps.

Functieomschrijving

De onafhankelijke experten ("assessoren" genoemd) staan in voor de kwalitatieve beoordeling van de projecten aan de hand van een vooropgesteld kwaliteitskader. De dossiers worden per deadline aan de assessor bezorgd en dan kan hij/zij deze op een periode van een 9-tal dagen op zijn/haar eigen tempo evalueren. Voor de meeste projecten is er ook een consolidatie met een mede-assessor nodig in de week na het individuele assessment.


Aanvragen voor de Erasmus+ accreditatie en het kwaliteitslabel hebben geen deadline maar moeten binnen een periode van 5 weken door 2 assessoren geëvalueerd en geconsolideerd worden. Daarbij is er ook een bezoek aan de organisatie nodig.


De voortgangs- en eindverslagen hebben geen deadlines en assessoren kunnen aangeven of ze in een bepaalde periode wel of niet eindverslagen mee willen beoordelen. De evaluatie van de deze verslagen moet binnen de 14 dagen gebeuren.


Het Erasmus+ Jeugdprogramma telt 3 deadlines per jaar waarop organisaties aanvragen kunnen indienen die nadien door de assessor beoordeeld worden. Voor 2021 zijn deze nog te bepalen door de Europese Commissie.


Het European Solidarity Corps telt 3 deadlines per jaar waarop organisaties aanvragen kunnen indienen die nadien door assessoren beoordeeld worden. Voor 2021 zijn deze nog te bepalen door de Europese Commissie.


Gemiddeld neemt een assessment drie uur in beslag voor projecten minder dan 25.000 euro, en langer en intensiever voor projecten van meer dan 25.000 euro of voor projecten met meerdere volwaardige activiteiten in KA1.


De assessments worden door de assessoren onafhankelijk van elkaar gemaakt d.m.v. van een online assessment tool (OEET) van de Europese Commissie. We streven naar een maximum van 5 dossiers per assessor per deadline. Als een dossier wordt beoordeeld door twee assessoren, neemt één van de assessoren ook de rol op van consolidator, dit behoort tot de standaardtaak van een assessor bij het beoordelen van een dossier. Binnen KA2 krijg je voor de consolidatie een top-up.


De groep assessoren komt jaarlijks een tweetal keer samen, voor opleiding, en om het beoordelingswerk op elkaar af te stemmen, te evalueren en het evaluatiesysteem verder vorm te geven.


De groep assessoren is samengesteld uit onafhankelijke experts, en wordt ondersteund door de JINT-stafmedewerkers, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het Erasmus+ Jeugd- en European Solidarity Corps-programma.


De assessoren werken binnen een door het Nationaal Agentschap formeel vastgelegd procedurekader. De procedures bevatten zowel de manier van werken als de formele regels op basis waarvan beslissingen genomen worden. Deze moeten in overeenstemming zijn met de regels vastgelegd door de Europese Commissie en de richtlijnen zoals deze vermeld staan in de “Guide for experts on quality assessment”.


De groep assessoren telt een 40-tal
leden, deze zijn nodig om op jaarbasis alle projecten in de Europese programma’s te beoordelen.

Profiel

 • Zich kunnen vinden in de opdrachtbepaling, de missie en doelstellingen van JINT vzw.
 • De doelstellingen van het Erasmus+: Jeugd en het European Solidarity Corps programma onderschrijven.
 • De inhoud en doelstellingen van de verschillende acties in het subsidieprogramma’s kennen.
 • Voeling hebben met het opzetten van jongerenprojecten en/of projecten tussen verschillende sectoren onderling (jeugd, onderwijs, sport) en dit in een in internationale, interculturele context.
 • Een ruime kijk hebben op de leefwereld van jongeren en op de jeugdwerksector in Vlaanderen.
 • Zich 2 x per jaar een halve dag kunnen vrijmaken voor het deelnemen aan de vorming van de assessorengroep.
 • Per selectieronde de nodige tijd kunnen vrijmaken om gemiddeld 5 ingediende projecten grondig door te lezen en te beoordelen volgens een vooropgesteld kwaliteitskader en in de online tool (OEET) die ter beschikking wordt gesteld door de Europese Commissie.
 • Op jaarbasis gemiddeld 15 projecten evalueren.
 • Op jaarbasis een 8-tal eindverslagen beoordelen volgens een vooropgesteld kwaliteitskader en in de online tool (OEET) die ter beschikking wordt gesteld door de Europese Commissie.
 • Ingediende projecten zowel in het Nederlandse als in het Engels kunnen beoordelen.
 • Voldoende passieve kennis hebben van het Nederlands om de communicatie, vorming en ondersteuningsdocumenten te begrijpen.
 • Onder voorbehoud van de goedkeuring van de deadlines voor 2021 gebeuren de assessments in april, mei en oktober.
 • Aangeven voor welke acties/soort activiteit (groepsuitwisselingen, mobiliteit van jeugdwerkers, participatieprojecten, kleine of grote projecten, solidariteitsprojecten, …) ze kwalitatieve beoordelingen willen uitvoeren.
 • Bereid zijn om een verklaring te ondertekenen over het vermijden van belangenvermenging, en discreet om gaan met informatie verkregen tijdens de kwalitatieve beoordeling.
 • Discreet omgaan met hun taak als assessor.
 • Een engagement willen opnemen voor minstens drie jaar die in een overeenkomst met JINT wordt vastgelegd.

Aanbod

 • Specifieke vorming rond de Europese programma’s en de assessmentprocedure. Er is steeds een verplichte vorming voor je kan starten met assessen. Contacteer ons voor de exacte data (begin maart en midden oktober). Ad-hoc worden er extra vormingen voorzien indien nodig.
 • Betrokkenheid bij het uitzetten van de bakens van het Erasmus+: Jeugd en European Solidarity Corps programma in Vlaanderen.
 • Gratis deelname aan nationale en internationale vormingsactiviteiten over Erasmus+: Jeugd en het European Solidarity Corps (mede)georganiseerd door JINT en waarbij JINT in een deel van de kosten tegemoet kan komen.
 • Een financiële vergoeding per dossier, voor meer gedetailleerde info over de vergoedingen, zie de call op onze website. Als zelfstandige mag je hierbij BTW aanrekenen.
Solliciteren

Kandidaturen worden via het formulier ‘kandidaatstelling’ (te downloaden op www.jint.be/vacatures) verwacht bij mauro.desira@Jint.be

De kandidaatstelling kan het hele jaar door gebeuren, onafhankelijk van de deadline.

Met de geselecteerde kandidaten wordt een (telefoon)gesprek gevoerd.

JINT stelt, op basis van je kandidaatstelling en een gesprek, de meest geschikte kandidaten voor aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur neemt een beslissing hierover.

Reageren voor: 31/12/2021
Solliciteren

Kandidaturen worden via het formulier ‘kandidaatstelling’ (te downloaden op www.jint.be/vacatures) verwacht bij mauro.desira@Jint.be

De kandidaatstelling kan het hele jaar door gebeuren, onafhankelijk van de deadline.

Met de geselecteerde kandidaten wordt een (telefoon)gesprek gevoerd.

JINT stelt, op basis van je kandidaatstelling en een gesprek, de meest geschikte kandidaten voor aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur neemt een beslissing hierover.

Reageren voor: 31/12/2021
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Freelance
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest