Deeltijds Tijdelijk


Organisatie
Vlaams Audiovisueel Fonds
Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) vzw beheert in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap het VAF/Filmfonds, het VAF/Mediafonds, het VAF/Gamefonds en – in samenwerking met en opdracht van het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen - het economisch fonds Screen Flanders.
Het VAF is gevestigd in het Huis van de Vlaamse film in Brussel.

Het VAF heeft tot doel om binnen de Vlaamse Gemeenschap:
- omkadering te bieden aan de professionele onafhankelijke audiovisuele sector
- de creatie/productie van audiovisuele content te ondersteunen (films, reeksen, niet-lineaire creaties, games)
- in te zetten op begeleiding, talentontwikkeling en promotie
- filmbeleving en –educatie te stimuleren
- de professionele audiovisuele sector in kaart te brengen via dataverzameling en –analyse
- het duurzaam filmen te bevorderen

Meer informatie is te vinden op www.vaf.be

Conform zijn statuten wil het VAF zijn Raad van Bestuur uitbreiden met
vier onafhankelijke bestuurders. Onafhankelijke bestuurders moeten
zowel een deskundigheid als een onafhankelijkheid hebben.
Functie
De Raad van Bestuur bestaat in totaal uit elf leden, waaronder vier onafhankelijke leden en zeven leden die werden voorgedragen door de Vlaamse Regering. Daarnaast wonen twee regeringscommissarissen
en de dagelijkse leiding de bestuursvergaderingen bij. De Raad van Bestuur is het orgaan dat, in nauwe samenwerking met de dagelijkse leiding, het algemeen beleid van het VAF bepaalt. De Raad neemt alle maatregelen die nodig zijn om de missie van de organisatie te realiseren, de continuïteit van de organisatie te garanderen en de beheersovereenkomst(en) met de Vlaamse overheid uit te voeren. De Raad van Bestuur vergaderde in de afgelopen jaren minimaal tien keer per jaar.
Profiel
Onafhankelijke bestuurders moeten een algemene deskundigheid hebben inzake bestuur en een specifieke deskundigheid hebben inzake de inhoudelijke materie en het beleidsveld waarin het VAF actief is. Er wordt verwacht dat bestuurders interesse hebben voor de audiovisuele en culturele wereld, de Vlaamse en internationale beleidscontext, en beschikken over een professioneel netwerk. Het VAF wenst zijn Raad van Bestuur inhoudelijk te versterken met expertise die complementair en versterkend is aan de kennis en ervaring van de andere leden. Daarom wordt aan kandidaten gevraagd om deskundigheid in één of meerdere van onderstaande domeinen aan te tonen:
- De gamesector
- Creatieve en technologische innovatie in het toepassingsgebied van de audiovisuele sector (virtual reality, augmented reality, webcreaties, …).
- Productie, financiering en distributie van audiovisuele producties
- Hoger audiovisueel onderwijs, filmeducatie, mediawijsheid
- Publiekswerking, marketing en onderzoek rond publiekswerving en het aanspreken van diverse doelgroepen in de maatschappij
- Diverse maatschappelijke doelgroepen en/of doelgroepenbeleid
- Bedrijfsvoering van een gelijkaardige onderneming, human resources
- Intellectuele rechten.
Aanbod
Enthousiast zijn over de missie en opdracht van het VAF en bereid zijn om constructief mee te bouwen aan een organisatie die, samen met de sector, voor grote uitdagingen staat (o.m. met betrekking tot het
publieksbereik voor de ondersteunde audiovisuele creaties in het digitale tijdperk). Bereid zijn voldoende tijd te investeren in het mandaat van onafhankelijk bestuurder, aanwezig te zijn op de vergaderingen van de Raad van Bestuur en deze vergaderingen degelijk voor te bereiden. De vergaderingen vinden plaats in Brussel, bij het VAF. Meestal wordt vergaderd op de eerste maandag van de maand vanaf 16u30. De leden ontvangen een zitpenning van 125 EUR per effectief bijgewoonde vergadering en desgevallend een onkostenvergoeding van 125 EUR/maand. Ze worden ook gedekt door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Solliciteren
Contactpersoon: Kenneth Taylor
Reageren voor: 20/02/2018

Heb je interesse in deze oproep, stuur dan je cv, een ondertekende verklaring op eer dat je voldoet aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden, een overzicht van je andere lopende mandaten en activiteiten en een begeleidende motivatiebrief naar de voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Kenneth Taylor (e-mail: voorzitter@vaf.be). Je kandidatuur moet ons bereiken uiterlijk op 20 februari 2018. Heb je vragen over de procedure, dan kan je contact opnemen met Erwin Provoost, directeur-intendant van het VAF (e-mail: eprovoost@vaf.be).