Profiel

 • Medisch diploma: algemene geneeskunde. In België erkend zijn. Een RIZIV-nummer hebben.
 • Een opleiding in Public Health is een pluspunt.
 • Kennis van en/of belangstelling voor mensen die gemarginaliseerd zijn vanwege hun sociale status, daklozen, sekswerkers en drugsverslaafden.
 • Perfecte beheersing van het Frans. Kennis van het Nederlands is een pluspunt.
 • Ervaring met het werken in een multidisciplinair team.
 • Houden van het werken in teamverband en met vrijwilligers.
 • Beschikbaarheid overdag, 's avonds en in het weekend (voor opleidingen of vergaderingen).
 • Autonomie. Organisatie en structuur. Strengheid. Luisteren.
 • Computervaardigheden: beheersing van het Office-pakket.

Organisatie

Dokters van de Wereld België

Dokters van de Wereld maakt deel uit van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Als onafhankelijke medische ngo komen we in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid voor iedereen, met als belangrijkste speerpunt zorg voor kwetsbare groepen die uit de reguliere zorgboot vallen.

Naast zorg verlenen, werken we ook actief financiële, culturele en geografische obstakels weg waardoor mensen moeilijk aan zorg geraken.

Zowel in België als in de rest van de wereld verlenen we zorg aan mensen die er anders geen toegang toe zouden hebben. Dat doen we op vijf fronten: mensen aan de rand van de samenleving (mensen zonder papieren, daklozen, druggebruikers en sekswerkers), kinderen in kwetsbare situaties, vrouwen (in hun strijd voor zelfbeschikkingsrecht, voor gelijkheid en tegen seksueel geweld), mensen onderweg of op de vlucht en slachtoffers van humanitaire crisissen en gewapende conflicten.

Drie pijlers liggen telkens aan de basis van onze missies:

 • Zorgen : we verlenen zorg aan mensen die hier anders geen toegang toe zouden hebben
 • Veranderen : meer dan helpen, wij willen zaken veranderen op lange termijn.
 • Getuigen : we blijven niet stil toekijken. Onze ervaring en aanwezigheid op het terrein geven ons een unieke positie om inbreuken op de menselijke waardigheid openbaar te maken met feiten, cijfers en verhalen. Zo schudden we lokale, regionale en (inter)nationale spelers wakker om hun verantwoordelijkheid opnemen

Deze 5 essentiële waarden vormen de ruggengraat van onze werking en missies: Sociale rechtvaardigheid, Engagement, empowerment, evenwicht, onafhankelijkheid.

Aanbod

 • Een verrijkende en essentiële functie binnen de projecten van Dokters van de Wereld België.
 • Een voltijds contract van bepaalde duur tot eind December 2021.
 • Maaltijdcheques - Volledige terugbetaling van het openbaar vervoer – Hospitalisatieverzekering.
 • Een brutosalaris van 3.490,42 € voor 0 jaar ervaring - een brutosalaris van 3.809,46 € voor 10 jaar ervaring. Enkel relevante ervaring wordt erkend.

Functieomschrijving

DE ESSENTIE


Dokters van de Wereld België voert een reeks projecten uit die samen een 0,5 of tussenliggende lijn vormen, waaronder outreach projecten (mobiele teams), consultaties, synergieën met andere sociale en gezondheidsstructuren en zelfs "gezondheids"-projecten die verder gaan dan de loutere dimensie van de zorg.


Deze 0,5de lijn is bedoeld om een 0,5 functie te integreren die door alle reguliere actoren wordt gedeeld, omdat de fundamentele doelstelling, naast de curatieve functie, in wezen van sociale aard is om onze doelgroepen te (her)plaatsen in de daartoe geplande en gefinancierde circuits, in dit geval de eerste lijn voor gezondheidszorg, de eerstelijnsgezondheidszorg.


Gezien de opgedane expertise in theorie en op het terrein, beheren DvdW en haar partners op het terrein een groot aantal projecten die betrekking hebben op deze 0,5 functie met de altijd onderliggende dimensie van herbevestiging van de burger, van een (her)inclusieve aanpak voor deze mensen in de samenleving, een pluralistische, tolerante en solidaire samenleving voor iedereen.


De doelstellingen :


 1. Teams of mobiele apparatuur ter beschikking zetten van veldwerkers die daarom vragen: huisartsen, maatschappelijk werkers, medische centra, opvang- of verzorgingscentra voor specifieke bevolkingsgroepen, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, apotheken, enz. Het gaat in wezen om een overdracht van deskundigheid, een psycho-medisch-sociale ondersteuning van beperkte duur, om gemotiveerde werknemers die zich inzetten voor een sociale richting van integratie, in staat te stellen zich te ontplooien door hun tijdelijk de instrumenten en operationele methodologieën voor interventie en follow-up aan te reiken.
 2. De vorming van netwerken die bereid zijn de overdracht van de 0,5 functie te aanvaarden om deze in hun midden op zich te nemen. Zoals voor de eerstelijnsgezondheidszorg in het algemeen, is de aanpak territoriaal: dat elke wijk, elke stedelijke of landelijke geografische entiteit een structuur of een antenne heeft voor de opvang van kwetsbare personen in een situatie van uitsluiting, a priori een medisch centrum voor zover deze functie in overeenstemming is met de beginselen van universaliteit en toegankelijkheid voor het merendeel van hen. Het mobiele team kan dan fungeren als een referentie-operator binnen het netwerk met de garantie van de actoren die er deel van uitmaken. De referenties moeten gestructureerd zijn en vergezeld gaan van een eventuele ondersteuning zoals in het eerste project.

De operationalisering van deze projecten zou worden opgebouwd met een onderliggende actie-onderzoeksaanpak die enerzijds gericht is op de haalbaarheid ervan en anderzijds op een nauwkeurige evaluatie van de kosten en baten ervan, met inbegrip van het verzamelen en verwerken van gegevens.


Onder toezicht van de Directeur Operaties België ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en de efficiëntie van de interventie en het medische aspect ervan op het project functie 0,5.


TAKEN


Als Verantwoordelijke van de medische activiteiten:


Voorbeelden van taken:


 • Technische ondersteuning bieden aan de programmacoördinatoren bij de uitvoering van medische activiteiten, in nauwe samenwerking met de partners en de persoon die verantwoordelijk is voor het onderzoeksonderdeel.
 • Ontwikkelen en/of implementeren van procedures en protocollen, zorgen voor cross-functionaliteit tussen regio's
 • Operationele en technische contacten onderhouden met partners op medisch-psychosociaal gebied.
 • Optreden als medisch contactpunt voor het project en deelnemen aan vergaderingen in verband met gezondheid.
 • Ondersteuning van het MEAL-proces: bijdragen aan toezicht en evaluatie (opzetten van een toezichtsysteem, zorgen voor de controle en follow-up van indicatoren, zorgen voor de kapitalisatie en follow-up van aanbevelingen, valideren van de keuze van medische indicatoren).
 • Zijn medische deskundigheid in te brengen om na te gaan of de middelen toereikend zijn ten opzichte van de doelstellingen, indien nodig, de middelen te mobiliseren en te waarschuwen voor arbitrage, rekening houdend met de oriëntaties van het departement Volksgezondheid en de beperkingen op het terrein.
 • Waarborgen van de naleving en follow-up van medisch beleid, processen, protocollen en instrumenten
 • Vaststellen en coördineren van de opleidingsbehoeften van de teams, workshops voor de uitwisseling van praktijken tussen projecten

Als Specialist in de eerstelijnszorg en toegang tot de zorg:


Voorbeelden van taken:


 • Reageren op technische verzoeken, en de verschillende medewerkers begeleiden op het gebied van medisch beleid, protocollen en hulpmiddelen.
 • Deelnemen, samen met de programmacoördinatoren, aan de ontwikkeling van de operationele strategie van het proefproject.
 • Actief bijdragen aan ht onderzoekscomponent, in nauwe samenwerking met het departement gezondheid en de onderzoeker/ster
 • Netwerken: teams ondersteunen bij het bepalen en opbouwen van hun netwerk, zorgen voor regionale samenhang
 • Organiseren en voorzitten van vergaderingen met lokale autoriteiten, actoren, enz...
 • Overdracht van expertise
 • Ontwikkelen en uitvoeren van opleidingscursussen met mobiele teams
 • Bijdragen tot de valorisatie en kapitalisatie van projecten, met inbegrip van deelname aan studies, werkgroepen, vergelijkende gegevensanalyse, publicaties, enz.
 • DvdW en het project vertegenwoordigen, voor gezondheidsgerelateerde aspecten en pleitbezorgingsinitiatieven, bij lokale en nationale besluitvormingsorganen.
 • Opstellen van thematische verslagen; formuleren van conclusies die als basis zullen dienen voor pleitbezorging
 • Af en toe deelnemen aan werkgroepen over sectoroverschrijdende onderwerpen
 • Ontwikkeling ook van de medische toolbox
Solliciteren

INTERESSE ?

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 15/03/2021
Solliciteren

INTERESSE ?

Stel je zo snel mogelijk kandidaat door het formulier in te vullen en ons te bezorgen.

Wij behouden ons het recht om de aanwerving voor deze vacature af te sluiten vóór de aangegeven deadline waarop alle kandidaturen in ontvangst moeten zijn. We beantwoorden alle kandidaturen.

Ontzettend bedankt voor je interesse in Dokters van de Wereld. Wij wensen je heel veel succes in je verdere zoektocht.

Geen enkele financiële compensatie in het kader van een aanwervingsprocedure wordt gevraagd door Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld zet zich in voor mensen met een beperking en komt actief op tegen elke vorm van discriminatie. De gegevens die je ons via dit contactformulier bezorgt, zijn louter informatief en worden strikt vertrouwelijk behandeld. Je gegevens worden in een veilige database bewaard gedurende maximaal 6 maanden. Enkel bevoegde personen hebben toegang tot je gegevens, en dit voor strikt voor interne doeleinden.

Reageren voor: 15/03/2021
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest