Organisatie

Kopa Limburg

KOPA begeleidt in heel Vlaanderen mensen naar een duurzame tewerkstelling. Dit realiseren we door opleiding, begeleiding naar werk en coaching op de werkvloer.

Functieomschrijving

In het KOPA-team sta je in voor job- en taalcoaching. Je biedt taalondersteuning aan werknemers op de werkvloer met het oog op duurzame tewerkstelling en je benadert werkgevers en organisaties pro actief om job- en taalcoaching voor te stellen. Je komt terecht in een klein maar heel gedreven team.

 • Je coacht - fysiek en online - werknemers op de werkvloer met oog op het verbeteren van de Nederlandse taal en/of biedt begeleiding met als doel een snelle inwerking op een nieuwe job met het oog op een duurzame tewerkstelling.
 • Je contacteert werkgevers en sectorfondsen proactief om het project job- en taalcoaching te promoten.
 • Je geeft modules op de werkvloer aan werknemers omtrent thema’s relevant voor de doelgroep.
 • Je voert administratieve taken uit die verband houden met je begeleidende opdracht.
 • Je geeft mee uitvoering aan de beleidsdoelstellingen van KOPA.
 • Je rapporteert aan je direct leidinggevende

Profiel

Scholing en/of competenties bij voorkeur in een sociale of pedagogische richting.


Jouw competenties

 • Je bent klantgericht en ondernemend: je onderneemt acties om voor de klant de meest geschikte oplossing te bieden bij specifieke vragen en problemen. Je luistert aandachtig naar de wensen en noden van de klant en vraagt verduidelijking indien nodig. Je biedt - rekening houdend met de bestaande procedures - de best mogelijke oplossing. Je geeft een helder beeld van de wederzijdse verwachtingen en maakt duidelijke afspraken met de klant en komt deze na. Je vraagt expliciet of de klant een oplossing heeft gekregen voor zijn vraag of probleem. Je bent ook in staat om in coachings een gepaste twee klantenbenadering te hanteren.
 • Je werkt betrouwbaar: Je brengt regels, afspraken, sociale en ethische normen in de praktijk. Je controleert je eigen werk op een correcte toepassing van regels en afspraken. Je komt op een respectvolle manier tussen wanneer een probleem opduikt dat de samenwerking met een collega bezwaart. Je handelt consequent, je neemt in soortgelijke situaties soortgelijke standpunten in. Je kunt inschatten of informatie al dan niet verder kan of mag worden verspreid.
 • Je werkt samen: je bouwt actief mee aan een goede samenwerking en pleegt overleg met collega’s met het oog op het behalen van de teamdoelstellingen. Je steunt de voorstellen van collega's en bouwt daarop voort om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Je stemt de eigen inbreng, prioriteiten en aanpak af op de behoeften van de groep. Je deelt ervaringen en expertise op een actieve manier met collega’s. Je helpt spontaan collega’s indien het werk dit vereist. Je overlegt met collega’s en maakt duidelijke afspraken als je samen een opdracht moet doen.
 • Je analyseert informatie en je baseert je hierbij op een aanpak en/of technieken die je kent vanuit je ervaring en/of expertisedomein. Je benadert een probleem of situatie vanuit verschillende invalshoeken en bronnen. Je brengt een geheel aan informatie op een inzichtelijke en methodische manier samen. Je ontleedt een vraag of probleem in verschillende onderdelen zodat je deelaspecten van het probleem of de situatie kan onderscheiden. Je legt logische verbanden tussen verschillende situaties en problemen.
 • Je bent pedagogisch vaardig: Je hanteert aangepaste en competentiegerichte leermethodieken. Je analyseert de opleidingsvraag en – nood. Je past de inhoud en de aanpak van de vorming aan in functie van het doelpubliek. Je reageert inhoudelijk op moeilijke vragen zonder het doel van de opleiding uit het oog te verliezen. Je past je stijl aan het publiek aan. Je evalueert je leermethodes en leerdoelen op een systematische manier.
 • Je coacht klanten: Je helpt en ondersteunt klanten bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Je begeleidt klanten naar zelfstandigheid door ze optimaal te ondersteunen en aan te moedigen. Je waardeert en stimuleert positieve evoluties in gedrag van klanten. Je geeft op een opbouwende manier feedback en komt samen met klanten tot verbetervoorstellen. Je schept de juiste sfeer om klanten in hun ontwikkeling te stimuleren.
 • Je leeft je in. Je onderkent de gevoelens en behoeften van de klanten en houdt daarmee rekening in je aanpak en handelen. Je houdt rekening met de geuite gevoelens of behoeften en speelt in op de omstandigheden waarin de ander zich bevindt. Je gaat adequaat in op persoonlijke en emotionele boodschappen. Je betrekt sociaalmenselijke aspecten in je analyse van een situatie.
 • Je plant en organiseert eigen doelen, taken en opdrachten op middellange termijn, rekening houdend met de impact die ze op anderen kunnen hebben. Je hebt een duidelijk beeld van het werkproces waarvan je deel uitmaakt. Je organiseert het eigen werk op een overzichtelijke en doelgerichte manier over tijd en middelen. Je past je werkschema aan in geval van een gewijzigde planning of bij veranderende omstandigheden. Je kunt prioriteiten stellen voor het eigen werkproces en je houdt daarbij rekening met de invloed die dit op het werk van anderen heeft. Je toetst de voortgang van je werkproces.
 • Je vernieuwt: Je staat open voor nieuwe werkwijzen en ideeën en je onderneemt verbeteracties. Je onderneemt acties om de eigen aanpak te verbeteren. Je geeft aan waar er zich problemen voordoen en denkt mee over oplossingen. Je staat open voor ideeën van anderen en neemt die mee.
 • Je overtuigt anderen door het geven van inhoudelijke argumenten en door je aanpak. Je denkt vooraf aan de impact die de eigen argumentatie kan hebben en anticipeert hierop. Je beklemtoont de voordelen en meerwaarde van je plan of visie. Je draagt er zorg voor dat je mening aanvaard wordt in een discussie of overleg door sterke argumenten aan te brengen. Je houdt rekening met de tegenwerpingen van anderen en neemt ze mee of countert ze indien nodig. Je anticipeert op mogelijke kritiek of weerstand en formuleert hierop een antwoord.
 • Je handelt met inzicht in de organisatie. Je past het eigen gedrag aan de waarden, de belangen en de doelstellingen van het ABVV, alsook KOPA vzw, aan en past deze waarden ook toe in je eigen werkomgeving. Je spreekt op een constructieve manier over de eigen organisatie ten aanzien van derden. Je bent bereid je extra in te zetten wanneer de noodwendigheden dit vereisen; het vervangen van een zieke collega, een onverwachte gebeurtenis, een lange wachttijd.

Jouw kennis

 • Je hebt een goede kennis van de methodische aanpak inzake job- en taalcoachen van volwassenen uit de kansengroepen.
 • Je beschikt over een gezonde dosis commerciële feeling die je kan aanwenden om contacten te leggen met werkgevers, partners, …
 • Je drukt je foutloos en begrijpbaar uit in het Nederlands, zowel in gesproken als geschreven vorm.
 • Je kunt een eenvoudig gesprek voeren in een andere relevante taal.
 • Je hebt een goede kennis van courante informaticatoepassingen, in het bijzonder tekstverwerking en presentatie. Je gebruikt het internet en e-mailtoepassingen zonder problemen. Goede kennis van online coachingsinstrumenten en digitale leermiddelen is een pluspunt.
 • Je hebt een goede kennis van pedagogische principes.

Rijbewijs B en een eigen wagen is een pluspunt.

Aanbod

Een boeiende job waarin je jezelf kan ontplooien met een prettige werksfeer, opleiding en een enthousiaste organisatie die je in je werk ondersteunt.

Het aangeboden contract is een contract van onbepaalde duur. We werven aan via Jobcreatie wat betekent dat je moet voldoen aan één van volgende leeftijdsvoorwaarden:

 • Min 26 jaar;
 • Of 55 plus zijn.

We bieden je een competitief loon met diverse extra- legale voorwaarden.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Limburg