Organisatie

Iriscare

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION) en verantwoordelijk voor het beheer van een reeks bevoegdheden die overgedragen zijn bij de zesde staatshervorming. Sinds 1 januari 2019 is Iriscare het contactpunt bij uitstek voor burgers en professionals voor alles in verband met sociale bescherming in het Brussels Gewest.

De bevoegdheden die Iriscare beheert zijn divers:

• Zorgen voor het beleid en de financiering van de gezondheidssector in Brussel. Concreet is Iriscare niet alleen verantwoordelijk voor de erkenning en de financiering van rusthuizen, instellingen voor personen met een handicap en revalidatieovereenkomsten, maar ook voor de financiering van initiatieven voor beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen.

• Het beleid ontwikkelen en zorgen voor de financiering op het vlak van bijstand aan personen, en meer bepaald bijstand aan ouderen of personen met een handicap. Dit kan gaan van thuiszorg, kinderbijslag en instellingen voor personen met een handicap tot mobiliteitshulpmiddelen en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

• De Brusselse ziekenfondsen en kinderbijslagfondsen beheren en financieren.

• Famiris overkoepelen, het Brusselse publieke kinderbijslagfonds dat kinderbijslag uitbetaalt aan 56.000 Brusselse gezinnen.

• Meldingen over niet-vergunde bicommunautaire kinderdagverblijven controleren en vergunningen afgeven.

• De Brusselse bicommunautaire centra voor gezinsplanning subsidiëren, erkennen en opvolgen.

• Ondersteuning bieden in het kader van de COVID-19-crisis, vooral door een strategische voorraad beschermingsmiddelen aan te leggen en de overheidsopdrachtencentrale eCat te organiseren.

• In 2022: de daadwerkelijke opstart van de multidisciplinaire-evaluatiedienst, die als doel zal hebben om aan de hand van verschillende criteria de graad van de handicap of zelfredzaamheidsverlies van een persoon vast te stellen en welke sociale, medische of psychologische gevolgen dit heeft.

Wil jij ook graag de burgers helpen?

Komt een openbaar ambt overeen met jouw waarden?

Iriscare heeft je nodig!

Functieomschrijving

1. Als boekhouder: financiële verslagen van de kinderbijslagfondsen voorbereiden en
opstellen op basis van de behoeften van de dienst en meewerken aan het toekenningssysteem van de jaarlijkse subsidie aan de kinderbijslagfondsen op basis van hun werklast en de kwaliteit van hun beheer.
Voorbeelden van taken:
- Een gegevensnetwerk regelmatig of op verzoek beheren en behandelen;
- Bijdragen aan de verwerking en het gebruik van de financiële verslagen;
- Bijdragen aan het opstellen van het financieel auditverslag per kinderbijslagfonds via de gemaakte vaststellingen en aanbevelingen;
- De geconsolideerde financiële gegevens van de hele kinderbijslagregeling kwalitatief en kwantitatief opvolgen;
- De controledossiers van de kinderbijslagfondsen voorbereiden en bijwerken aan de hand van een samenvatting van alle essentiële gegevens;
- De toegelichte gegevens doorsturen naar de financiële controledienst;
- Bijdragen aan en toezien op de werking van het informatica-instrument opdat de doelstellingen van dat instrument zonder problemen behaald worden.
2. Als analist: voorafgaand aan de controles analyses maken voor meer doelgerichte controles op het terrein en een beter zicht op de kritieke punten.
Voorbeelden van taken:
- De verschillen meten en analyseren via statistieken, toegelichte boordtabellen en activiteitenverslagen;
- Bijdragen aan de risicoanalyses en de duidelijke verschillen tussen de verwezenlijkingen en de ramingen vaststellen;
- Essentiële informatie detecteren en samenvatten;
- Diverse (boekhoudkundige, technische, statistische ...) gegevens integreren die de activiteit van de kinderbijslagfondsen kenmerken.
3. Als adviseur: adviezen uitbrengen om bij te dragen tot het goede begrip van de geconsolideerde financiële gegevens van de hele kinderbijslagregeling.
Voorbeelden van taken:
- De verworven ervaring als financieel controleur aanwenden om de aandacht te vestigen op fouten of afwijkingen bij de financiële gegevens en correctievoorstellen formuleren;
- Mondeling en schriftelijk informeren, uitleg geven en adviezen verstrekken over boekhoudkundige zaken aan de financiële controledienst.
4. Als kennisbeheerder: voortdurend op de hoogte blijven van wijzigingen in de regelgeving en zijn kennis met de anderen delen om up-to-date adviezen uit te brengen.
Voorbeelden van taken:
- Kennis van de wetgeving (op het vlak van boekhouding, kinderbijslag ...) opdoen;
- Kennis van de werkprocessen opdoen;
- Gevraagde informatie opzoeken.
5. Als administratief medewerker: de administratieve dossierbehandeling beheren als bijdrage aan de goede orde en werking van de dienst.
Voorbeelden van taken:
- Deelnemen aan werkvergaderingen, projecten ...;
- Zich houden aan methodische acties en richtlijnen;
- De bestanden van de dienst up-to-date houden.
6. Als coach: een beperkte groep controleurs ondersteunen om hen te motiveren bij de uitvoering van hun taken.
Voorbeelden van taken:
- Nieuwe medewerkers inwijden en opleiden.
Meer informatie over de functie?
Yacine Wright - Attaché
Tel: 02-435 61 34

Profiel

Vereiste diploma : Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 3 jaar studie in het domein economie. Het diploma en de eventuele gelijkwaardigheid van diploma moeten uiterlijk op de datum van de afsluiting van de kandidaturen overgemaakt zijn.
Een goede kennis van Algemene boekhouding;
Een goede kennis van Financiële analyse.
Een goede motivatie is eveneens belangrijk.
Kennis van het Frans is een pluspunt.
Alleen kandidaturen die voldoen aan de in de vacature gestelde voorwaarden (diploma's, ervaring, bijzondere vaardigheden,...) worden in aanmerking genomen met het oog op een eventuele uitnodiging voor een interview.

Aanbod

Je wordt aangeworven als B (weddenschaal B101) met een aanvangswedde van 29.240,32 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index).
Voordelen :
- mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen
- talrijke mogelijkheden voor opleidingen tijdens de werkuren
- hospitalisatieverzekering
- maaltijdcheques
- gratis openbaar woonwerkvervoer
- gemakkelijk bereikbaar met openbaar vervoer
- mogelijkheid om een premie te krijgen voor verplaatsingen per fiets
- flexibele uurregeling van 38 uur per week
- 35 verlofdagen per jaar en 5 flexdagen (voltijds)
- telewerk
- eindejaarspremie
- vakantiegeld

Solliciteren

CV en motivatiebrief naar vorming-formation.hrm@iriscare.brussels

Reageren voor: 31/10/2021
Solliciteren

CV en motivatiebrief naar vorming-formation.hrm@iriscare.brussels

Reageren voor: 31/10/2021
Categorie
Financieel
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest