Organisatie

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid wat betreft cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Het departement heeft als visie om als voortrekker te bouwen aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen cultuur kan beleven, maken en delen. Daarnaast is onze missie om als knooppunt tussen samenleving en beleid de ontwikkeling van culturele en sociale ruimtes te stimuleren, met de blik op de lange termijn.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media bestaat uit:

Vier afdelingen

1. Kennis en Beleid

2. Subsidiëren en Erkennen

3. Waarborgen en Beheren

4. Interne organisatie

en twee diensten

1. Communicatiedienst

2. Stafdienst

In deze functie werk je in de afdeling Waarborgen en Beheren, in het team Infrastructuur en Instellingen.

Functieomschrijving

Wij zoeken een enthousiaste collega met een interesse voor infrastructuur, milieu, klimaat en energie. Verdiep je je graag in infrastructuurdossiers en zet je je graag in voor een vlotte en klantgerichte communicatie? Dan is deze functie misschien iets voor jou.

In 2022 keurde de Vlaamse Regering een nieuw reglement voor het toekennen van sectorale investeringssubsidies goed waarmee ze inzet op kwaliteitsvolle, duurzame en veilige bovenlokale cultuur- en jeugdinfrastructuur.

Als dossierbehandelaar investeringssubsidies werk je mee aan de ondersteuning van bovenlokale cultuur- en jeugdinfrastructuur voor zowel organisaties met 1) eigen infrastructuur, als 2) organisaties die beschikken over een langdurig zakelijk of contractueel recht om er hun cultuur- of jeugdwerking te laten plaatsvinden.

Voorbeelden van grote gesubsidieerde bovenlokale infrastructuurdossiers zijn: het nieuwbouwproject BRUSK van Musea Brugge, de nieuwe vleugel DING van Design Museum Gent, de renovatie van de Bourla schouwburg in Antwerpen en het masterplan voor de jeugdsite Bautershof in Sint-Truiden.

Onze nieuwe collega is mee verantwoordelijk voor de correcte opvolging van de ingediende dossiers voor cultuur- en jeugdinfrastructuur:

- Je analyseert en verwerkt binnenkomende subsidieaanvragen op basis van de inhoudelijke, financiële, zakelijke en technische gegevens uit de projectaanvraag voor het bouwproject

- Je maakt een voorstel van beslissing op conform de procedures, regelgeving en budgetbeperkingen

- Je houdt rekening met de doelstellingen van het beleid en de budgettaire context

- Je communiceert met de aanvragers van de subsidies

- Je volgt het dossier na de toekenning van subsidies van nabij op, waarbij je nagaat of de werken voldoende overeenstemmen met het subsidiedossier en of de correcte verantwoordingsprocedure werd gevolgd bij het (openbaar) aanbesteden en uitvoeren van de werken.

Je werkt samen in een team en deelt expertise. Afhankelijk van de wekelijkse agenda, kan je een aantal dagen per week telewerken wanneer je fysieke aanwezigheid niet wordt verwacht.

Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarden:

- Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be....

Je kan ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen de 4 maanden na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kunt de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen.

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Kevin Gerits, kevin.gerits@vlaanderen.be, 02 553 05 05)

Aanbod

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur.

• Je krijgt ruime mogelijkheden voor vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen.

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar we proberen om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar (bij een tewerkstellingspercentage aan 100%), je hebt ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

• Je kan een aantal dagen per week telewerken bepaald door de teamagenda.

• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.

• Je kunt gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die de werkgever voorziet. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

• Je krijgt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.

• Je loon valt in de salarisschaal van de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). De lijnmanager kan op basis van de functievereisten relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige erkennen. Je aanvangssalaris is minimaal 3.538,15 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index, bij een tewerkstellingspercentage van 100 %), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Als je slaagt, kun je later meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via horizontale mobiliteit.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest