Organisatie

Departement Cultuur, Jeugd en Media

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid betreffende cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft als missie: Als Vlaamse overheidsorganisatie werken wij aan een creatief en open Vlaanderen waar iedereen, op zijn manier, cultuur kan beleven.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media bestaat uit drie afdelingen:

1. Kennis en Beleid

2. Subsidiëren en erkennen

3. Waarborgen en beheren

Als directeur word je tewerkgesteld in het Kasteel van Gaasbeek, dat deel uitmaakt van de afdeling Waarborgen en beheren, meer specifiek het team Infrastructuur en instellingen. Het Kasteel van Gaasbeek is gelegen in een domein van 49 hectare groot en heeft de voorbije eeuwen grote veranderingen ondergaan. Alhoewel het domein vlak bij Brussel is gelegen, is het een oase van rust. De eerste burcht werd rond 1240 gebouwd, maar door de woelige geschiedenis van de streek werd het gebouw zowel verwoest en geplunderd als heropgebouwd en gerestaureerd. Het huidige kasteel dankt zijn romantische, middeleeuwse uitzicht aan de restauratie van 1887-1898, uitgevoerd in opdracht van de laatste bewoonster. Dat was Marie, markiezin Arconati Visconti (1840-1923), een intrigerende vrouw die het kasteeldomein op het einde van haar leven aan de Belgische staat schonk. Sinds 1980 is het kasteel eigendom van de Vlaamse Gemeenschap. In de museumvleugel prijken onder andere historische meubels,
kostbare wandtapijten, schilderijen, keramiek, gebruiksvoorwerpen, ... die samen met het interieur een echte tijdmachine vormen. Het museum evolueerde naar een dynamische erfgoedplek waar op een creatieve manier wordt nagedacht over hoe je een eerbiedwaardig stuk patrimonium nieuw leven kan inblazen. Het profileert zich als een ‘work in progress’, een historisch huis dat telkens nieuwe facetten van zijn rijk gelaagde identiteit exploreert en daarbij steeds aansluiting zoekt bij thema’s die ons vandaag bezig houden en boeien.

Functieomschrijving

Als directeur werk je aan het profiel van het Kasteel van Gaasbeek als uniek historisch huis en museum van de Vlaamse overheid. Dit doe je binnen de krijtlijnen van de beleidsprioriteiten van de bevoegde minister en de visie die wordt uitgewerkt in samenspraak met het Departement Cultuur, Jeugd en Media en in overleg met de collega’s in het kasteel. Je onderhoudt proactief contacten met (mogelijke) partners en klanten en voert prospectie met bijzondere aandacht voor het verkrijgen van aanvullende financiering. Je bent eindverantwoordelijk voor een evenwichtige totaalprogrammatie in het kasteel, die door een inhoudelijk team van interne en externe medewerkers wordt uitgewerkt.

We zijn op zoek naar een echte peoplemanager die aan de slag gaat met een gemotiveerde ploeg van medewerkers en instaat voor de zakelijke en inhoudelijke aansturing van de werking van het kasteel. Je bent verantwoordelijk voor de operationele werking van het Kasteel van Gaasbeek en geeft een eigentijdse, kwalitatieve en artistiek hoogstaande invulling aan de opdrachten van het Kasteel van Gaasbeek.


Profiel

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande twee voorwaarden(1):

1) Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid of je bent reeds contractueel tewerkgesteld in niveau A bij de diensten van de Vlaamse overheid. De volledige lijst van toeganggevende diploma’s vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be/bijlage02

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

(1)Kandidaten die eerder ontslagen werden in dezelfde functie als de vacante functie kunnen gedurende een periode van 5 jaar niet opnieuw kandideren.

2) Je hebt minimaal 6 jaar functierelevante beroepservaring(2) in het beheren en aansturen van een vergelijkbare organisatie in de culturele-,toeristische- of erfgoedsector. Bijkomend heb je minimaal 6 jaar relevante hiërarchisch leidinggevende ervaring

Je kunt deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:

Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie. Ook wie solliciteert via de horizontale mobiliteit, moet beschikken over de vereiste relevante werkervaring

Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de selectieverantwoordelijke (Louise Vandenberghe, louise.vandenberghe@vlaanderen.be en 0475 64 03 18).

(2) Enkel werkervaringen onderhevig aan het RSZ stelsel worden meegenomen bij het bepalen van de beroepservaring. Onbetaalde stages beantwoorden hier niet aan.

Aanbod

• Je krijgt een contract van onbepaalde duur.

• Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.

• Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar , bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

• Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.

• Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

• Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.

• Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.

• Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van directeur (rang A2, salarisschaal A211 (bij 0 jaar anciënniteit). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

• Je eerste 12 maanden vormen een inwerkperiode.

Solliciteren

Solliciteer ten laatste op 4 oktober 2022 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke je diploma in de LED-databank na.

Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je sollicitatie een kopie.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je diploma). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

Reageren voor: 05/10/2022
Solliciteren

Solliciteer ten laatste op 4 oktober 2022 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.

Je sollicitatie moet in het Nederlands gebeuren om geldig te zijn en beoordeeld te kunnen worden.

Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke je diploma in de LED-databank na.

Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je sollicitatie een kopie.

Kan je niet online solliciteren? Vraag dan een sollicitatieformulier op via werkenvoor@vlaanderen.be of telefonisch op T 02 553 01 08. Je stuurt het ingevulde sollicitatieformulier dan via mail naar werkenvoor@vlaanderen.be of per post naar: Agentschap Overheidspersoneel - Selectiecentrum, Havenlaan 88 bus 42, 1000 Brussel.

Je kandidatuur wordt alleen in aanmerking genomen als je het online sollicitatieformulier ten laatste op de uiterste sollicitatiedatum hebt ingediend (zo nodig met een kopie van je diploma). Voor papieren sollicitaties geldt de datum van de poststempel als bewijs.

Reageren voor: 05/10/2022
Categorie
Directie en management
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant