Voltijds Vast


Organisatie
OCMW van Sint-Jans-Molenbeek
In België heeft iedere gemeente een OCMW. Die OCMW's hebben als opdracht aan personen en gezinnen de dienstverlening te verzekeren waartoe de gemeenschap gehouden is. De dienstverlening die de OCMW's aanbieden kan er dus op gericht zijn te verzorgen, te genezen of te voorkomen, en kan van materiële, sociale, medische of psychologische aard zijn.

De dienstverlening gaat van financiële bijstand over tewerkstelling, thuiszorg, opname in rusthuizen of onthaaltehuizen tot schuldbemiddeling en psychologische en juridische bijstand. Het OCMW onderzoekt elke vraag voor maatschappelijke bijstand en stelt de meest gepaste middelen voor om hieraan te voldoen.
Functie
Het OCMW van Sint-Jans-Molenbeek organiseert een vergelijkend statutair aanwervingsexamen voor de functie van directeur van de sociale departementen (m/v/x).

BELANGRIJKSTE OPDRACHTEN

Als integraal onderdeel van het directiecomité stimuleert en ontwikkelt u het sociale beleid van de autoriteiten van het OCMW.

In overeenstemming met de ordonnantie van 14 maart 2019, die de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn heeft gewijzigd, staat u in voor de vertaling van de strategische doelstellingen van het bestuur in een operationeel plan en de uitvoering daarvan. Hiervoor stelt u beheers- en rapporteringsinstrumenten in.

U leidt de sociale departementen (+ -270 werknemers) en waakt tegelijkertijd over de naleving van de wetten en de kwaliteit van de openbare dienstverlening. Als motor van verandering, verenigt u de teams rond de doelstellingen die gedefinieerd zijn in het programma van het mandaat en coördineert u de acties.

U vertegenwoordigt het bestuur bij de verschillende bijzondere comités en bij de externe partners van het bestuur.

Voor meer informatie, nodigen wij u uit om de functiebeschrijving te raadplegen op de website van het OCMW.
Profiel
De toelatingsvoorwaarden en het examenprogramma worden uitvoerig beschreven in het examenreglement, beschikbaar op de website van het OCMW.
Aanbod
Een functie met verantwoordelijkheid in een stimulerende omgeving, een statutaire benoeming, doorlopende professionele vormingen, gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer, een vervoersbewijs van de MIVB via het systeem van de derdebetaler en/of de terugbetaling van het woon-werkverkeer met andere vormen van openbaar vervoer en/of een fietspremie, mogelijkheid tot telewerk, de mogelijkheid om een hospitalisatieverzekering af te sluiten tegen een gunstig tarief, de erkenning van opgedane ervaring (alle ervaringen in de publieke sector en maximum 6 jaar in de privésector), aantrekkelijk verlofkapitaal, verloning met taalpremie inbegrepen: € 5.586,86 bruto voor 6 jaar ervaring en € 6.018,50 bruto voor 9 jaar ervaring.
Solliciteren
Contactpersoon: Laurence MAGOTTEAUX
Reageren voor: 10/07/2019

De kandidaturen, met vermelding “Vergelijkend statutair aanwervingsexamen voor Directeur van de sociale departementen”, dienen per briefwisseling gericht te worden aan mevrouw Gérardine BASTIN, Voorzitster van het OCMW, A. Vandenpeereboomstraat 14, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, per aangetekend schrijven of bij afgifte tegen ontvangstbewijs en dit ten laatste tegen 10/07/2019 (datum van de ontvangstbevestiging of van de poststempel als bewijs). De kandidaturen moeten vergezeld zijn van volgende documenten: motivatiebrief - curriculum vitae - kopie van het diploma of in voorkomend geval de gelijkwaardigheid van het diploma die door de Federatie Wallonië-Brussel, de Vlaamse Gemeenschap of de Duitstalige Gemeenschap word uitgegeven - recent uittreksel uit het strafregister (minder dan 3 maanden oud) – telefoonnummer - e-mailadres - in voorkomend geval het taalbrevet (uitgegeven door de Selor). Alle bijkomende informatie betreffende het examen zijn beschikbaar via de volgende link: http://www.cpas-molenbeek.be/nl/werken-bij-het-ocmw/aanwervingsexamens/vergelijkend-statutair-aanwervingsexamen-voor-de-functie-van-directeur-van-de-sociale-departementen-m-v-x?set_language=nl. Enkel de kandidaturen die tijdig worden ingediend en waarvan de bijlagen volledig zijn, komen in aanmerking.