Profiel

Gedragscompetenties


-Je kan toekomstgericht denken. Dit wil zeggen dat je een visie, een strategie en proactief doelen kan ontwikkelen en deze vertalen in een artistiek - pedagogisch project in overleg met het schoolbestuur, de collega’s van het directiecomité, de leraren en andere stakeholders;


- Je kan veranderingsprocessen sturen en begeleiden. Je initieert ze, coördineert ze, monitort weerstanden en tracht ze om te buigen in een positief gegeven;


- Je kan probleemoplossend denken door creatieve oplossingen te zoeken voor allerhande problemen;


- Je bent besluitvaardig door op het gepaste moment en op oordeelkundige wijze tot een beslissing te komen. Je communiceert deze aan al de betrokkenen.


- Je bent een echte teamleader. Je geeft richting en sturing aan een groep medewerkers. Je motiveert hen en brengt een goede samenwerking tot stand.


- Je bent een echte team player. Je werkt graag samen met de collega’s van de Academie en de Basisschool en neemt hiervoor ook zelf het initiatief;


- Je bent een organisatietalent. Je kan plannen en doeltreffend werken in functie van veranderende omstandigheden.


- Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert


vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid;


- Je bent relatiebekwaam, dit wil zeggen dat je :


  • vlot contacten legt en onderhoudt;
  • beschikt over een luisterend oor en een groot empathisch vermogen;
  • voor je mening durft uit te komen met respect voor de mening van anderen en het algemeen belang.

- Je kan voeling houden met de leerlingen via gesprekken, participatie en inspraak;


- Je kan omgaan met belangen, je maakt ze bespreekbaar en tracht tegengestelde belangen te verzoenen;


- Je kan efficiënt omgaan met werkdruk;


- Je bent in staat om kritisch te reflecteren over het eigen werk en hieruit de juiste conclusies te trekken om het eigen werk te verbeteren;


- Je benut nascholingsmogelijkheden en staat open voor andere HR-toepassingen om je professioneel functioneren te verbeteren;


- Je hebt geen probleem met het uitvoeren van avond- en weekendwerk;


- solidariteit, integriteit, diversiteit en kwaliteitsgerichtheid zijn basiswaarden voor jou.


Technische competenties


- Je hebt inzicht in en bent vertrouwd met de reglementering inzake het secundair kunstonderwijs: je weet waar je de belangrijkste bronnen met betrekking tot de onderwijsregelgeving en andere regelgeving kan terugvinden en je kan de onderwijsregelgeving en andere regelgeving op de juiste manier interpreteren;


- Je beschikt over de juiste pedagogisch-didactische kennis en hebt een grote artistieke interesse;


- Je beschikt over een basiskennis informatica (Office365, …) die je helpt in het actief ondersteunen van de digitalisering van het onderwijsaanbod en de onderwijsondersteunende processen;


- Je hebt kennis van functiebeschrijvingen, functioneringsgesprekken en beheerst een aantal


basistechnieken voor evaluatie;


- een ruime talenkennis (Frans, Engels, …) spreekt in je voordeel.

Organisatie

Sint-Lukas Kunsthumaniora Brussel

De Basisschool, Academie (DKO) en Kunsthumaniora van Sint-Lukas Kunstschool Brussel vzw bieden onderwijs aan, geïnspireerd door het pedagogisch project van het Vlaams Lasalliaans Perspectief, met bijzondere aandacht voor het muzische domein.

Ons Nederlandstalig onderwijs is gekenmerkt door een grote openheid, onder andere ten aanzien van de meertalige, internationale en grootstedelijke context.

De Kunsthumaniora van Sint-Lukas Kunstschool Brussel staat voor beeldend, audiovisueel en architecturaal onderwijs ingebed in een humaniora waarbij de vorming van open, kritische en creatieve mensen samen gaat met een goede voorbereiding op hoger onderwijs. De school wil zich in Brussel en de bredere regio op de kaart zetten als promotor van hedendaags en relevant kunstsecundair onderwijs. Onze school is hiervoor op zoek naar een directeur (m/v/x) die voor de Kunsthumaniora een specifieke verantwoordelijkheid opneemt, die samen met de collega-directie van de Basisschool en de Academie een collectief engagement opneemt in het directiecomité en die bovendien actief meewerkt aan een gezamenlijke pedagogische visie en de uitbouw van een vernieuwde organisatiestructuur.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden


Je wordt voltijds aangeworven in het ambt van directeur in een tijdelijke betrekking.


Loon


Afhankelijk van je diploma val je onder een bepaald barema. Hiervoor verwijzen we naar volgende


website:


http://www.ond.vlaanderen.be/w... 509, 525 of 549 afhankelijk van het diploma.


Voordelen


· Terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fietspremie;


. Je krijgt de beschikking over een gsm en een laptop en er is een tussenkomst in de gsm-kosten voor het werk;


. De werkplek is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer;


· Uitgebreid opleidingsaanbod.

Functieomschrijving

als directeur Kunsthumaniora


- Vormgeven, uitvoeren en voortdurend bijsturen van het pedagogisch project en dit in overleg met de bestuursorganen van de vzw (Raad van Bestuur en Algemene Vergadering), met de collega-directie van de Basisschool en de Academie en met andere belangrijke stakeholders (zoals de Brede School);


- Opvolgen van en waken over de kwaliteit van het geboden onderwijs;


- Regelmatig evalueren van de werking van de kunsthumaniora en bijsturen waar nodig;


- De werking van de Kunsthumaniora bekend maken en promoten bij (toekomstige) leerlingen en hun ouders;


- Leiden en begeleiden van het personeel om met een bekwaam en gemotiveerd team de


doelstellingen en het pedagogisch project van de Kunsthumaniora - binnen Kunstschool Sint Lukas Brussel - te realiseren;


- Verzekeren van een goede communicatie en samenwerking met de leerlingen en hun ouders rond de aanpak en de werking van de kunsthumaniora;


- Verzekeren van een goede communicatie en/of samenwerking met betrokken instanties en ondersteunende actoren om goede relaties op te bouwen, hen te informeren en optimaal bij de werking van de Kunsthumaniora te betrekken;


- De kwaliteit van het kunstsecundair onderwijs mee bewaken en er mee voor zorgen dat dit bij betrokken, externe maatschappelijke, onderwijskundige en politieke instanties op de agenda staat zodat de organisatie en regelgeving de leerlingen in de Kunsthumaniora te goede komt;


- Initiatief nemen om mee te werken aan relevante projecten van andere Kunsthumaniora’s, andere scholen, verenigingen en bedrijven, … om een constructieve actor te zijn in en voor de buurt en eventueel ook bijkomende fondsen te vergaren;


- De inspanningsverplichting nakomen bij het opvolgen van de begroting om de werkingsmiddelen optimaal en adequaat te besteden in de vzw;


- Verantwoordelijkheid dragen voor een tijdige en correcte verwerking van de documentenstroom,


voor de personeels- en leerlingenadministratie om te verzekeren dat aan alle (decretaal opgelegde en andere) administratieve verplichtingen/afspraken wordt voldaan, voor desgevallend mogelijke subsidies aan te vragen en een goede informatiedoorstroming naar alle participanten te waarborgen


als lid van het directiecomité


Het directiecomité bestaat uit de coördinator van de Basisschool, de directeur van de Academie en de directeur van de Kunsthumaniora.


- Het directiecomité overlegt collegiaal over het gezamenlijk pedagogisch project en beslist gezamenlijk over de aanwerving van het administratief personeel en onderhoudspersoneel en, indien relevant, van het pedagogisch personeel.


- Het directiecomité staat collegiaal in voor de coördinatie van het administratief personeel en het onderhoudspersoneel en voor het gebruik en het onderhoud van de infrastructuur.


- Het directiecomité woont de vergaderingen bij van de bestuursorganen, brengt daar verslag uit van zijn werking en doet voorstellen in verband met de actuele en toekomstige werking van de school.


- Het directiecomité staat collegiaal in voor het realiseren van de voorschriften omtrent de veiligheid, preventie, privacy en andere door de overheid opgelegde voorschriften. De directie maakt desgevallend deel uit van de betrokken interne comités.


- Het directiecomité staat collegiaal in voor het ontwikkelen van gezamenlijke projecten van de drie scholen en projecten met externe partners.
als lid van de vzw


Vanaf de start van het schooljaar 2020 – 2021 zal de Raad van Bestuur het initiatief nemen om de huidige overkoepelende organisatiestructuur van de drie scholen te analyseren en mogelijks aan te passen. Als directeur van de Kunsthumaniora werk je hier actief aan mee.


Formele aanwervingsvoorwaarden


Je voldoet aan de algemene decretale voorwaarden. Dat betekent dat je houder bent van het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs dat voor deze opdracht is vastgesteld.


Meer informatie hierover is te vinden via deze link : http://www.ond.vlaanderen.be/b...

Solliciteren

Arbeidsvoorwaarden

Je wordt voltijds aangeworven in het ambt van directeur in een tijdelijke betrekking.

Loon

Afhankelijk van je diploma val je onder een bepaald barema. Hiervoor verwijzen we naar volgende

website:

http://www.ond.vlaanderen.be/w... 509, 525 of 549 afhankelijk van het diploma.

Voordelen

· Terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of fietspremie;

. Je krijgt de beschikking over een gsm en een laptop en er is een tussenkomst in de gsm-kosten voor het werk;

. De werkplek is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer;

· Uitgebreid opleidingsaanbod.

Reageren voor: 19/07/2020
Categorie
Directie en management
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest