Organisatie

Lokaal bestuur Herzele

Herzele is een boeiende gemeente van bijna 19.000 inwoners in de regio Vlaamse Ardennen. Het is er goed om te leven, te wonen en te werken. Meer dan 400 medewerkers zijn elke dag in de weer om de brede waaier van producten aan te bieden. De organisatie heeft zich in de voorbije jaren sterk ontwikkeld, zowel voor de kerntaken zoals bestuur en veiligheid, maar ook op het vlak van vrije tijd en sociale dienstverlening. Herzele heeft alles in huis om een goede woongemeente te zijn voor iedereen van jong tot oud, maar ook om een goede werkgever te zijn waar jij je talenten kunt ontwikkelen. Om de continuïteit van de dienstverlening te blijven waarborgen, is het lokaal bestuur op zoek naar een deskundige - jeugdconsulent (B1-B3) die voltijds (38/38u) aan de slag kan voor onbepaalde duur.

Functieomschrijving

Jeugd in het gemeentelijk beleid - visievorming, inspraak en ondersteuning

 • Instaan voor de visievorming (doelstellingen en acties) rond jeugd(werk)beleid in het kader van de gemeentelijke meerjarenplanning en jaarlijkse rapportages.
 • Voorzien van input voor de visievorming rond vrijetijdsbeleid met betrekking tot de doelgroep kinderen en jongeren.
 • Realiseren en coördineren van de concrete uitwerking van de doelstellingen geformuleerd in de gemeentelijke meerjarenplanning en dit vertalen in de jaarlijkse rapportages (indicatoren en metingen).
 • Verzorgen van het secretariaat van de Jeugdraad (bijwonen van de vergaderingen, toelichtingen verstrekken, verslagen opmaken en verzenden, opstellen agenda).
 • Ondersteuning van activiteiten georganiseerd door de Jeugdraad.
 • Voorbereiding dossiers voor te leggen aan het college van burgemeester en schepenen inzake vragen of adviezen van de Jeugdraad.
 • Begeleiden van visievorming rond jeugdhuis de Wattage en opvolging van de werking en de impact ervan.
 • Opvolging van het ‘contactpunt onderwijs’ en het overleg flankerend onderwijsbeleid.

Vrijetijdsbesteding van jongeren en kinderen - organisatie en ondersteuning

 • Het uitwerken en organiseren van een activiteitenaanbod binnen de Grabbelpas en het werven en coachen van vrijwilligers.
 • Organisatie en coördinatie van speelpleinwerking Pinokio (verzamelen gegevens, samenwerking met de animatoren, uitbetalingen coördineren, organisatie uitstappen) en het coachen, motiveren en werven van animatoren en de stuurgroep.
 • Organisatie en coördinatie van de Jeugdgemeenteraad (planning vergaderingen, organisatie Burchtfeest en andere activiteiten, opmaken en verzenden verslagen).
 • Organisatie van jaarlijks terugkerende evenementen als Buitenspeeldag, Skate & BMX contest en andere, al dan niet ism de Jeugdraad.
 • Organisatie en coördinatie van de Zomerschool, het taalbad voor anderstalige kinderen en jongeren (opvolgen inschrijvingen, werven medewerkers, organisatie uitstappen).
 • Opmaken van het online jongereninformatiemagazine De Tettergazet ism de dienst Communicatie.
 • Verzorgen van de uitleendienst, aankoop en opvolging materialen van de Jeugdraad ism de dienst huur en uitleen.
 • Ondersteuning van de dagelijkse werking van het Jeugdhuis.
 • Ondersteuning van de jeugdverenigingen bij het samenstellen en indienen van hun subsidiedossier.
 • Controle en adviezen verstrekken inzake subsidieregelingen.
 • Geven van advies aan en meewerken met andere vrijetijdsdiensten met betrekking tot hun aanbod voor kinderen, jongeren en gezinnen.

Resultaatgerichte werking en klantgerichte dienstverlening

 • Verzekeren van permanentie.
 • Behandelen inkomende vragen voor informatie en doorverwijzen naar andere diensten.
 • Bijhouden klassement en archief.
 • Uitwisselen van relevante informatie met andere diensten voor de wederzijdse functievervulling.
 • Uitwisselen van relevante informatie met jeugddiensten van de buurgemeenten.

Administratie en dagelijkse werkzaamheden

 • Voorbereiding dossiers inzake jeugd voor de gemeenteraad en/of het college.
 • Nauwe samenwerking met collega's vrije tijd en schepen van Jeugd.
 • Relevante gemeentelijke regelgeving kennen, toepassen, evalueren en bijsturen.

Profiel

Kennis en ervaring:

 • Kennis hebben van de structuur en de werking van de gemeentelijke overheid.
 • Kennis hebben van en ervaring hebben met de werking van jeugd(werk)initiatieven.
 • Elementaire kennis van wetgeving inzake jeugd en jeugdbeleid en andere relevante domeinen (vrijwilligers, verenigingen, ...).
 • Kennis hebben van informaticagebruik en actuele digitale mogelijkheden.

Vereiste vaardigheden:

 • Positief-creatieve (werk)houding vanuit inhoudelijke en persoonlijke motivatie en visie.
 • Goede communicatieve uitdrukkingsvaardigheid, naar jongeren, ouders, collega's en beleidsverantwoordelijke, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Groepsdynamische vaardigheden: algemeen naar groepswerk, specifiek naar vergadertechnieken en vormingswerk.
 • De vaardigheid tot werken en leiding geven in teamverband, met zowel vrijwilligers als collega's.
 • Eigen werkzaamheden en die van de dienst kunnen organiseren, plannen en systematisch aanpakken.
 • Taken zelfstandig, snel en juist kunnen afwerken.
 • Geldende wetten, reglementen en voorschriften en relevante vakliteratuur opvolgen en vlot en correct kunnen verwerken en toepassen.
 • Snel, doeltreffend en accuraat kunnen rapporteren.
 • Bereid zijn ook buiten de normale diensturen prestaties te leveren.
 • Verzorgd en toegankelijk voorkomen hebben.

Aanbod

 • Vakantiegeld;
 • Eindejaarstoelage;
 • Maaltijdcheques;
 • Fietsvergoeding;
 • Hospitalisatieverzekering.
Solliciteren

De kandidaturen moeten ingediend worden, ten laatste op zondag 29 oktober 2023, via het online sollicitatieformulier via de Herzeelse website.

Documenten toe te voegen bij de motivatiebrief:

 • CV;
 • Een uittreksel uit het strafregister model 596-2 (maximum 3 maanden oud);
 • Een afschrift van het diploma;
 • Een afschrift van het rijbewijs (voor- én achterkant).

De selectieproeven zullen plaatsvinden op maandag 20 november en dinsdag 28 november. Er zal geen uitzondering gemaakt worden op deze data. De kandidaten moeten dus op beide data beschikbaar zijn. De kandidaten worden ten vroegste op donderdag 9 november op de hoogte gebracht of men kan deelnemen aan de selectieproef.

Reageren voor: 29/10/2023
Solliciteren

De kandidaturen moeten ingediend worden, ten laatste op zondag 29 oktober 2023, via het online sollicitatieformulier via de Herzeelse website.

Documenten toe te voegen bij de motivatiebrief:

 • CV;
 • Een uittreksel uit het strafregister model 596-2 (maximum 3 maanden oud);
 • Een afschrift van het diploma;
 • Een afschrift van het rijbewijs (voor- én achterkant).

De selectieproeven zullen plaatsvinden op maandag 20 november en dinsdag 28 november. Er zal geen uitzondering gemaakt worden op deze data. De kandidaten moeten dus op beide data beschikbaar zijn. De kandidaten worden ten vroegste op donderdag 9 november op de hoogte gebracht of men kan deelnemen aan de selectieproef.

Reageren voor: 29/10/2023
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen