Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een aanwervingsreserve samen voor de functie van adjunct van de directeur - deskundige duurzaamheid in patrimonium - Projectleider infrastructuur en beheer (niveau A) bij de directie Gebouwen en Patrimonium.


Ben je zowel conceptueel en strategisch aangelegd maar sta je graag met je beide voeten op de grond in de realiteit van de gelaagde bouwwereld? Hou je van complexe bouw- en/of technische dossiers in al hun facetten en schalen en dit in de gelaagde Brusselse context? Werk je graag in een participatieve omgeving en zet je je graag in voor een duurzamer, inclusiever en innovatiever Brussel? Heb je passie voor duurzaamheid in de brede zin van het woord, ben je technisch onderlegd en hou je van transitieprocessen? Dan is deze job misschien iets voor jou.


Om het nieuwe investeringsplan als onderdeel van het ambitieuze meerjarenplan van de VGC voor de periode 2021-2025 mee gestalte te geven en te realiseren, in het bijzonder op het vlak van de verduurzaming van het patrimonium, strategisch onderhoud en beheer, zoeken we een enthousiaste en competente medewerker die graag balanceert tussen beleid, implementatie en uitvoering.


Je bent adjunct van de directeur bij de directie Gebouwen en Patrimonium.


Als deskundige in duurzaamheid – projectleider infrastructuur en beheer werk je nauw samen met de energieverantwoordelijke (‘PLAGE-coördinator’), architect-projectleiders alsook met het team onderhoud en beheer. Je staat mee in voor de opmaak, implementatie en evaluatie, van het door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering verplichte, ‘Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie’. Je formuleert concrete aanbevelingen, zowel organisatorisch, procesmatig als financieel, op vlak van efficiënt, duurzaam en proactief onderhoud en beheer van het patrimonium (implementatie van monitoringssystemen, sensibiliseringstrajecten, kwaliteitsbewaking, …). Je coördineert en optimaliseert een aantal technische onderhoudscontracten in samenwerking met de PLAGE-coördinator en collega’s techniekers.


Je zet je actief in om de reeds geformuleerde acties in het kader van verduurzaming, onderhoudswerken en/of renovatieprojecten (op vlak van technische installaties, buitenschil …) voor de periode 2021-2025 verder te implementeren en waar mogelijk uit te breiden. Je zoekt actief mee naar bijkomende fondsen en financieringen (andere overheden, Europese subsidiekanalen …) in functie van de realisatie van gestelde ambitieniveaus.


Je schrijft mee aan het strategisch vastgoedplan voor de periode 2025-2030 gestoeld op strategische doelstellingen, actieplannen en acties (aanbevelingen i.h.k.v. de transitie naar intelligente, technische installaties met een laag energieverbruik, het aanwenden van alternatieve energiebronnen, het bouwen met duurzame/herbruikbare materialen, een efficiënt en proactief onderhoudsplan ...).


Je staat in voor visieontwikkeling, adviesverlening en uitvoering met betrekking tot optimalisatie van technische installaties (HVAC, elektriciteit ... ) en patrimoniumbeheer.


Je organiseert en coördineert de dagelijkse werkzaamheden, zodat de vooropgestelde doelstellingen bereikt worden, rekening houdend met de financiële richtlijnen en de geldende reglementering.


Jouw takenpakket kan zeer divers zijn, gaande van projectleiding, opvolging van technische dossiers, adviesvorming, beleidsondersteuning en visievorming.


Je rapporteert aan de directeur Gebouwen en Patrimonium.


− Je staat in voor het conceptueel ontwikkelen van duurzame beleidsthema’s.


− Je schrijft mee aan het ‘strategisch vastgoedplan’ 2025-2030 in het bijzonder op het vlak van verduurzaming van het patrimonium zowel op vlak van investeringen, onderhoud als beheer.


− Je initieert en implementeert trajecten en acties i.f.v. de vooropgestelde transities.


− Je werkt mee aan de implementatie van de reeds geformuleerde acties en zoekt actief naar bijkomende fondsen en financieringen.


− Je staat in voor het opstellen en opvolging van technische bestekken en raamcontracten.


− Je volgt de (recente) evoluties op binnen de bouwtechnische wereld (o.a. wetgeving, normeringen, installaties, beheersystemen, raamcontracten … ) en biedt hierbij ondersteuning aan anderen.


− Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie, het (mee)realiseren en ondersteunen van acties en projecten in functie van de implementatie, professionalisering en monitoring van patrimoniumbeheer:


o Technisch beheer: energie, duurzaamheid, veiligheid, stabiliteit, keuringen, toegangscontrole, milieuvergunningen, onderhoud installaties, technische screening van het patrimonium …


o Inventarisatie en rapportering: facilitair management informatiesysteem.


− Je maakt en implementeert het verplichte “PLAGE” i.s.m. collega’s en verschillende gebruikers.


− Je ontwikkelt en monitort een performante energieboekhouding.


− Je staat in voor dossiervoorbereiding, opvolging van de implementatie, kwaliteitsbewaking, administratieve en financiële afhandeling en rapportering van allerlei technische infrastructuurdossiers (behoefteanalyse, formuleren van visie en ambitie, opmaak van ramingen en technische bestekken, publiceren van opdrachten, aanstellen van uitvoerders/studiebureaus, opvolging werkzaamheden, nazorg …).


− Je doet werfopvolging.


− Je stuurt het participatie- en informatietraject om tot een gedragen eindresultaat te komen voor alle betrokkenen.


− Je staat in voor de monitoring en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het beleid.


− Je vertegenwoordigt de administratie bij interne en externe klanten.

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:


1. Dit is een selectie op niveau A. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:


− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type - architect of ingenieur- architect of industrieel ingenieur of burgerlijk ingenieur;


− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);


− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.


− Laatstejaarsstudenten 2021-2022 worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of getuigschrift hebben voorgelegd.


2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.


3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij de directie Gebouwen en Patrimonium kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.


Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan verlies je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie, en word je contractueel personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Deze functie wordt immers gefinancierd met specifieke middelen.


Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.


Verloningspakket


Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 3.331,10 EUR en een netto maandwedde van 2.135,52 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.


Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:


− Je ontvangt een eindejaarstoelage.


− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.


− Je krijgt een MIVB-abonnement.


− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.


− Je ontvangt maaltijdcheques.


− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.


− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.


− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.


− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.


− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.


− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest