Profiel

FUNCTIEPROFIEL


 • Je hebt een sterke interesse voor en affiniteit met fotografie.
 • Jij hebt een kritische en frisse blik op wat een extra muros tentoonstelling kan zijn en een heldere visie van hoe om te gaan met een archief.
 • Je hebt ervaring met het samenstellen van tentoonstellingen. Je kan minstens 2 relevante tentoonstellingsprojecten voorleggen.
 • Je bent een goede planner en organisator. Jij coördineert acties, tijd en middelen op korte, medium en lange termijn. Jij stelt de juiste prioriteiten.
 • Je bent sterk in projectmanagement, werkt zowel autonoom als in team en hebt zin voor verantwoordelijkheid.
 • Je kan zelfstandig een toegewezen projectbudget beheren.
 • Je schrijft vloeiend. Je bent in staat om complexe begrippen op een heldere manier (schriftelijk en mondeling) te verwoorden naar je collega's en naar het publiek.
 • Je bent in staat om onder strikte deadlines te werken en adequaat te reageren als er zich onvoorziene omstandigheden voordoen.
 • Je kent en begrijpt het unieke van het FOMU en brengt de missie en visie van het museum naar voren.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Engels en Frans, of bent bereid je niveau op korte termijn te verbeteren.

BESCHIKBAARHEID & TIJDSINSCHATTING


Je werkt als freelancemedewerker aan deze opdracht en bent beschikbaar in de periode van 1 maart 2021 tot voorjaar 2022 (start tentoonstelling, concrete datum nog nader te bepalen), afgestemd op de planning die je opmaakt voor het project en de tijdsinschatting.


Maak een inschatting van de uren die je nodig hebt voor het totale project, opgesplitst per fase: conceptfase om de tentoonstelling vast te leggen en de productiefase om de tentoonstelling uit te voeren. Houd er rekening mee dat deze uren gepresteerd moeten worden binnen het beschikbare budget ‘free freelance curator. (zie administratieve bepalingen).


Kwalitatieve selectiecriteria:


Je technische en beroepsbekwaamheid wordt beoordeeld aan de hand van je ingediende cv. De minimale eisen qua technische en beroepsbekwaamheid zijn:


 • Je cv toont aan dat je ervaring hebt in het opzetten van tentoonstellingsprojecten (conceptualisatie, uitvoering, tekstproductie, selectie kunstwerken, …), al dan niet met archiefmateriaal of met een focus op fotografie. Je kan minstens twee relevante tentoonstellingsprojecten voorleggen. De projecten mogen niet ouder zijn dan 5 jaar.

Gunningscriteria:


 • Inspiratienota (60%)

De inspiratienota (max. 2 A4’s) omvat een heldere visie op het oeuvre van Filip Tas, een motivatie voor de gekozen selectie of focus binnen dit oeuvre, een beschrijving van de voorgestelde presentatievorm in de publieke ruimte (incl. bemiddeling), en een beschrijving van de beoogde publieksrespons (zowel professioneel als breed publiek).


Dit criterium wordt beoordeeld aan de hand van in welke mate de nota aansluit op de missie en visie van het FOMU en in welke mate het aansluit bij het werk van Filip Tas.


 • Plan van aanpak (40%)

Het plan van aanpak bevat een tijdsinschatting per onderdeel van het project. Het wordt beoordeeld op basis van hoe realistisch en efficiënt de tijd wordt ingezet. Deze uren moeten gepresteerd worden binnen het beschikbare budget (zie administratieve bepalingen).

Organisatie

FOMU

Het Fotomuseum (FOMU) is het expertisecentrum in Vlaanderen voor actuele en historische fotografie in al haar vormen. Het FOMU draagt zijn collectie, tentoonstellingen en publieksaanbod uit tot buiten de landsgrenzen vanuit een kwalitatief, duurzaam en up-to-date museumbeleid. Het museum zet sterk in op publieksparticipatie en engageert bezoekers om actief te interageren met de tentoonstellingen en collectie.

Aanbod

Administratieve bepalingen:


 • Vergoeding freelance curator: 20 000 à 25 000 euro (incl. BTW), op basis van anciënniteit, per factuur te betalen. Dit is de totale vergoeding voor de uitvoering van bovengenoemde taken in de voorziene periode. De opgegeven eenheidsprijs of globale prijzen zijn ‘alles inbegrepen’, overeenkomstig het KB Plaatsing[1].
 • Productiebudget: nader te bepalen, in te vullen op basis van uiteindelijk tentoonstellingsvoorstel
 • o Contactpersoon: tamara.berghmans@fomu.be

Facturatie:


AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed werkt maximaal digitaal. Daarom aanvaarden wij alleen nog digitale documenten. Gelieve uw documenten te versturen naar CI_boekhouding@antwerpen.be, en volgende regels in achting te nemen:


Vermeld op alle correspondentie (leveringsbon, factuur, vorderingsstaat,…) steeds het bestelbonnummer.


Vermeld volgende gegevens altijd op uw factuur of creditnota:


 • het bestelbonnummer van AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed (zie voorzijde bestelbon);
 • het facturatie-adres, dit is ongeacht de bestellende afdeling of district steeds:
 • AG Culturele Instellingen Antwerpen/ Erfgoed,
 • Grote Markt 1,
 • 2000 Antwerpen
 • BE 0738.733.786
 • uw bedrijfsgegevens

Opmerking : Indien uw ondernemings- , registratie-, btw-nummer, uw bankrekeningnummer, uw firmanaam of uw maatschappelijke zetel gewijzigd zijn, geef deze wijzigingen dan door aan CI_boekhouding@antwerpen.be


Facturen en creditnota's moeten opgemaakt worden conform de regels uit het btw-wetboek en in overeenstemming met de betalingsmodaliteiten en -termijnen uit de wetgeving op de overheidsopdrachten.


BELANGRIJK


Een bestelling is pas geldig indien er een bestelbon werd uitgeschreven.


Deze bestelbon is een overheidsopdracht. Hierop zijn de algemene uitvoeringsregels inzake overheidsopdrachten van toepassing (Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten). Door de gehele of gedeeltelijke uitvoering van deze opdracht aanvaardt u dat deze voorwaarden primeren op eventuele afwijkende bepalingen die op uw orderbevestigingen, leveringsbons, vorderingsstaten, facturen, e.d. voorkomen. Dit houdt bijv. in dat de betalingstermijn voor facturen van leveringen 30 dagen bedraagt vanaf de factuurontvangst.


Door zijn levering van goederen of prestaties, zowel in geval van verkoop als verhuur van goederen, en/of door zijn bereidheid om bepaalde werken uit te voeren, verbindt iedere opdrachtnemer (en eventuele onderaannemer) zich tot de integrale naleving van de algemene en specifiek vermelde veiligheidseisen. U vindt de algemene veiligheidseisen onder http://www.ondernemeninantwerpen.be/advies-en-ondersteuning/zaken-doen-met-de-stad/overheidsopdrachten-uitvoeren.


AANSPRAKELIJKHEID


De Nationale Veiligheidsraad kondigde op 12 en 17 maart 2020 strikte maatregelen af om de verspreiding van het Coronavirus (ook gekend als het COVID-19-virus) tegen te gaan. De mogelijkheid dat bijkomende maatregelen, inclusief de verlenging van de termijn tijdens dewelke ze van kracht zijn, worden genomen is bestaande en bijgevolg voorzienbaar. In het licht van deze realiteit rust op de inschrijver en opdrachtnemer (en diens onderaannemers/partners) de verplichting om eventuele schade of bijkomende kosten ingevolge de voormelde maatregelen maximaal te ontwijken en te vermijden, alsook het nodige te doen om eventuele nadelige gevolgen tijdig en desgevallend in samenspraak met AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed te verhelpen. De opdrachtnemer zal geen absolute of automatische rechten kunnen putten uit de voornoemde omstandigheden teneinde een herziening van de prijzen, een vergoeding vanwege AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed, de verbreking van de opdracht of enige andere wijziging aan de opdracht te bekomen. De rechtbank van Antwerpen is bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voortspruitend uit onderhavige overeenkomst.
[1] Zie hier: https://www.ejustice.just.fgov...

Functieomschrijving

Het FOMU is op zoek naar een freelance curator die voor het FOMU een extra muros project – in de publieke ruimte – rond het archief van de Antwerpse fotograaf Filip Tas ontwikkelt. Iemand met een passie voor fotografie, een hart voor musea en die middenin de bredere maatschappelijke context staat. Als freelance curator werk je aan de inhoudelijke en praktische uitwerking van de extra muros tentoonstelling Filip Tas, die gepland is voorjaar 2022.


PROJECTDEFINITIE


Het FOMU wil een extra muros tentoonstellingsproject ontwikkelen in de stad Antwerpen rond het archief van de Antwerpse fotograaf Filip Tas (1918-1997). Het archief van Tas zit verspreid over 3 Antwerpse stadsmusea: FOMU, Middelheimmuseum en Letterenhuis.


Doel van dit project:


 • Ontsluiting van het archief Filip Tas op een atypische en frisse manier (Het FOMU wil geen typische traditionele/nostalgische foto’s in de stad tonen)
 • Inzetten op post-corona bestendige erfgoedwerking: een ‘buiten’-project in de stad Antwerpen
 • Verbinding/samenwerking tussen de Antwerpse stadsmusea

FILIP TAS


Binnen de naoorlogse fotografie in België nam de Antwerpse fotograaf Filip Tas een meer dan vooraanstaande plaats in. Zijn foto's geven perfect de tijdsgeest weer van de tweede helft van de 20ste eeuw. Hij behoorde tot een generatie fotografen die vernieuwende vakfotografie en artistiek vrij werk met elkaar wisten te verzoenen.


Tas fotografeerde de Belgische stedelijke ruimte, de opkomende verstedelijking (architectuur en landschap) en de veranderende maatschappij en de overgang naar de doorgedreven consumptiemaatschappij. Het fonds omvat beelden van de bevrijding van Antwerpen, belangrijke personen uit de jaren 1950-90, uit de culturele sector (schrijvers, kunstenaars, architecten, beeldhouwers, politici, uitgevers, dichters, dansers muzikanten, G 58), kunstwerken in de openbare ruimte (cfr Middelheim, 1950-1980), de veranderende stad (Antwerpen, Londen, …), historische en moderne architectuur (Leon Stijnen, Zurenborg, Marc Desauvage, Willy Van der Meeren, blokken Kiel), het contrast stad-platteland, het dagelijks leven/folklore (markten, kermissen, volk cafés, havenbuurt, manifestaties zoals Jazz Bilzen…), Expo 58, dorpen, historische wijken en hoogbouw, reclamepanelen en affiches, Brusselse en Leuvense monumenten en straatbeeld (historisch erfgoed), grafmonumenten (bekende Vlamingen) en steden als Gent, Brugge, Mechelen, Lier en Oudenaarde.


Archief Filip Tas:


 • Het FOMU bezit meer dan 10 000 negatieven en diapositieven en zo'n 7000 afdrukken.
 • Het Middelheimmuseum bezit afdrukken gemaakt in het kunstenpark Middelheim, uit de periode 1950-1980
 • Het Letterenhuis bezit zo’n 500 schrijversportretten

Werkgroep Project Filip Tas: Tamara Berghmans (FOMU), Veerle Meul (Middelheimmuseum), Samuel Saelemakers (Collectie Kunst in de Stad), Diane ‘s Heeren (Letterenhuis)


TAAKOMSCHRIJVING


 • Je doet onderzoek in het uitgebreide archief van de Antwerpse fotograaf Filip Tas en kijkt er met een frisse en actuele blik naar. Het FOMU is niet op zoek naar een nostalgische traditionele fototentoonstelling.
 • Je ontwikkelt de tentoonstelling, vanaf concept tot uitwerking.
 • Je bent organisatorisch sterk, stelt een projectplan op en werkt die resultaatsgericht af.
 • Je begeleidt en volgt de productie van het project op.
 • Je bent administratief sterk en volgt alles nauwgezet op.
 • Je werkt zowel autonoom als in team en hebt zin voor verantwoordelijkheid.
 • Je bent stressbestending en stelt je flexibel op.
 • Je bent in staat vlotte (publieksvriendelijke) teksten te schrijven.
 • Je werkt nauw samen met het FOMU-team en koppelt regelmatig terug met de contactpersoon in het FOMU over de stand van zaken van het project (inhoudelijk en financieel).
 • Je hebt oog voor detail, hebt geen schrik om te vernieuwen en je verliest nooit het overzicht van het volledige project.
 • Je maakt de tentoonstellingsbegroting op, managet het budget en houdt je aan de deadlines.
 • Je stelt je diplomatisch op tijdens soms complexe onderhandelingen/samenwerkingen.
 • Je dient aanvragen in voor toestemmingen bij stedelijke collega’s.
Solliciteren

Mail jouw inspiratienota (max. 2 A4’s), jouw plan van aanpak en jouw CV voor maandag 8 februari, 10u door naar Tamara Berghmans (tamara.berghmans@fomu.be).

Het digitale archief van Filip Tas inkijken is mogelijk, na afspraak in de leeszaal van de FOMU-bibliotheek. Voor een afspraak, neem tijdig contact op met: inneke.daghelet@fomu.be of tamara.berghmans@fomu.be.

Sollicitatiegesprekken gaan door op woensdag 10 februari. Enkel de inschrijvingen die voldoen aan de selectiecriteria en minstens 60% scoren op de gunningscriteria worden uitgenodigd.

Reageren voor: 08/02/2021
Solliciteren

Mail jouw inspiratienota (max. 2 A4’s), jouw plan van aanpak en jouw CV voor maandag 8 februari, 10u door naar Tamara Berghmans (tamara.berghmans@fomu.be).

Het digitale archief van Filip Tas inkijken is mogelijk, na afspraak in de leeszaal van de FOMU-bibliotheek. Voor een afspraak, neem tijdig contact op met: inneke.daghelet@fomu.be of tamara.berghmans@fomu.be.

Sollicitatiegesprekken gaan door op woensdag 10 februari. Enkel de inschrijvingen die voldoen aan de selectiecriteria en minstens 60% scoren op de gunningscriteria worden uitgenodigd.

Reageren voor: 08/02/2021
Categorie
Artistiek
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Freelance
Regio
Antwerpen