Profiel

GEDRAGSCOMPETENTIES


Communiceren
- schriftelijk, mondeling, digitaal en non-verbaal zeer vlot communiceren
- communicatiestijl en -kanaal kunnen afstemmen op de doelgroep
- luisteren naar andermans standpunten en argumenten
- kunnen omgaan met verschillende types van mensen
- eigen standpunten en argumenten aangeven en loslaten indien nodig
- (negatieve) boodschappen duidelijk en bevattelijk overbrengen
- controleren of de boodschap begrepen is
- enthousiasme uitstralen
- …


Plannen en organiseren en resultaatsgericht werken
- het werk en de taken van de dienst organiseren, ordenen en structureren
- inzicht hebben in de doelen, taken en prioriteiten van de dienst
- een korte- en langetermijnplanning kunnen opmaken voor jezelf en voor de dienst
- de planning aanpassen indien veranderende omstandigheden dit eisen
- stressbestendig zijn
- kunnen omgaan met de combinatie van eigen prioriteiten en deze van andere diensten- …


Klantgerichtheid
- vriendelijk, tijdig en correct reageren op vragen van klanten of burgers
- beleefd en respectvol blijven bij klachten
- concrete acties ondernemen om een geschikte oplossing te bieden voor specifieke
vragen en problemen van de klant
- kritisch nagaan op welke punten je de eigen dienstverlening aan de klant kan
verbeteren
- concrete voorstellen formuleren om de dienstverlening te verbeteren en beter aan de
behoeften en verwachtingen van klanten te beantwoorden
- jezelf inleven in de situatie en gevoelswereld van de klant, meedenken met de klant en
hierop op een gepaste manier reageren
- …


Kwaliteitsvol werken
- hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de dienstverlening
- waarde hechten aan de behoeften van de burgers
- de werking van de dienst evalueren en bijsturen waar nodig
- zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het eigen werk en van de dienst
- denken in oplossingen in plaats van in problemen
- kwaliteitscontroles uitvoeren op het eigen werk en op dat van de medewerkers van de
dienst
- met realistische voorstellen komen om te verbeteren
- lessen leren uit fouten en de procedures aanpassen
- anticiperen om toekomstige problemen te vermijden
- …


Kennis overdragen
- de kennis overdragen en delen rekening houdend met verschillende niveaus in ervaring
en vaardigheden van collega’s
- duidelijkheid scheppen bij de collega’s omtrent verantwoordelijkheden van
bedrijfszekerheid en informatieveiligheid
- openstaan voor vragen van de diensten en collega’s
- respectvol handelen
- een coachende houding aannemen
- …


Overtuigen
- mensen kunnen aanspreken op basis van inhoudelijke argumenten en op basis van
persoonlijke uitstraling
- standpunten kunnen onderbouwen met rationele argumenten
- bereid zijn om eigen ideeën ter discussie te stellen
- je standpunten kunnen laten aanvaarden door anderen, met oog en begrip voor
tegenargumenten en weerstanden
- …


Adviseren
- op basis van eigen expertise en inzichten op maat advies verstrekken
- de belangen van de organisatie voorop stellen
- een objectieve houding weerspiegelen
- standpunten durven innemen
- naar anderen toe geloofwaardigheid genereren als persoon en als inhoudelijk expert
- …


TECHNISCHE COMPETENTIES
- sterk in schriftelijke, visuele en audiovisuele communicatietoepassingen
- vlot kunnen omgaan met verschillende digitale middelen en softwarepakketten
- grondige kennis van de gangbare en nieuwste onlinemedia
- kennis van grafische vormgeving, zowel om te beoordelen als om zelf iets op te maken
* Grafisch inzicht tonen
* Vertrouwd zijn met het Adobe-pakket of bereidheid tot het volgen van een
intensieve opleiding (aanvang binnen de 6 maanden na indiensttreding)
- goede kennis informatie-, communicatie- en publicrelationstechnieken voor interne en
externe communicatie
- kennis van participatietrajecten met inwoners binnen het kader van een lokaal bestuur
- voldoende kennis hebben van digitale dienstverlening binnen een lokaal bestuur-
- basiskennis van de werking van een lokaal bestuur (bevoegdheden en werking
bestuursorganen, overheidsopdrachten, BBC, organisatiebeheersing, RPR, openbaarheid
van bestuur, GDPR…)

Organisatie

gemeente Bierbeek

Werken voor Bierbeek: je talenten inzetten en elke dag het verschil maken voor de gemeente en haar inwoners!

Kandidaten moeten :

  1. een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie
  2. de burgerlijke en politieke rechten genieten
  3. medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
  4. voldoen aan de vereiste over de taalkennis (kennis van het Nederlands op minstens niveau C1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen vereist voor de vaardigheden lezen en luisteren en de kennis op minstens niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen voor de vaardigheden spreken en schrijven)
  5. in het bezit zijn van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
  6. slagen voor de selectieprocedure (schriftelijke en mondelinge proef

Aanbod

Een contractuele, voltijdse functie.
FUNCTIEWAARDERING : B1 – B3 (contractueel)

Functieomschrijving

De communicatieverantwoordelijke geeft vorm aan en voert het communicatiebeleid van het lokaal bestuur uit.
De communicatieverantwoordelijke rapporteert aan het diensthoofd Algemene Zaken.

Als communicatieverantwoordelijke sta je onder meer in voor de redactie van de gemeentelijke website, het maandblad In&Uit en de berichtvoering via sociale media. Je bent persverantwoordelijke en je ondersteunt de diensten van gemeente, OCMW en het cultuurcentrum. Je bouwt mee aan de verdere digitale dienstverlening van de gemeente. Je zet in samenwerking met de andere medewerkers participatieve projecten op. In het kader van de noodplanning ben je verantwoordelijk voor crisiscommunicatie.

Solliciteren

Gebruik hiervoor het online sollicitatieformulier

Meer info over sollicteren via website gemeente Bierbeek

Reageren voor: 31/07/2020
Categorie
Marketing & communicatie
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Vlaams-Brabant