Organisatie

BelExpo

U staat de commissaris-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen bij in de uitoefening van zijn taken als verantwoordelijke voor het dagelijks beheer van BelExpo.

Functieomschrijving

Specifieke competenties voor de functie

- U heeft een goede kennis van de wetgeving rond overheidsopdrachten, of bent eventueel bereid hiervoor reeds voor het opnemen van het mandaat, de nodige opleidingen te volgen.
- U bezit een goede kennis van personeelsbeheer, financieel en administratief beheer.
- U bent vertrouwd met de moderne informatie- en communicatiemiddelen.
- U communiceert vlot met verschillende doelgroepen, ook over complexe onderwerpen.
- U bent zich bewust van het voorbeeldgedrag, conform de Belgische waarden en cultuur, dat van u verwacht wordt; u kiest voor duurzame oplossingen wanneer interne of externe uitdagingen zich stellen.
- U bent in staat een duidelijke en precieze visie voor de functie te ontwikkelen, evenals een lange termijn visie op de planning en organisatie van BelExpo in zijn brede maatschappelijke en economische context.
- U beschikt over aantoonbare taalvaardigheid in het Engels, het Nederlands en het Frans.

Generieke competenties

- manier van denken: analytische denken, beoordelen en adviseren, flexibel en innovatief denken, een visie en integratievermogen hebben, weloverwogen beslissingen kunnen nemen;
- managementstijl : coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel, aansturen van groepen;
- interactie met de omgeving: samenwerken en netwerken uitbouwen, zich inzetten in en voor de organisatie, gericht zijn op burgers, interne klanten en de samenleving;
- doelstellingen: verantwoordelijkheid opnemen, doelstellingen bereiken binnen een vastgestelde structuur, overtuigen en onderhandelen;
- loyaliteit en integriteit.

Pluspunten

- U heeft een globale visie op de Aziatische wereld en bent in staat daarin de troeven van België en zijn entiteiten te belichten.
- U heeft kennis van de organisatie van internationale evenementen.
- U bent bereid om op korte termijn uw kennis over het kader van het Bureau International des Expositions (BIE) uit te breiden.
- U bent vertrouwd met de politieke en administratieve structuur van België en zijn beleidsdoelstellingen in het buitenland.
- U bent bereid een duidelijke visie te ontwikkelen op de hedendaagse belevingssector en goede kennis van huidige inzichten en uitdagingen wat betreft (internationale) bezoekersstromen, bezoekersmanagement en de zogenaamde visitor journey.
- U heeft professionele ervaring in het buitenland, bij voorkeur in een niet-Westerse cultuur.

Vereist diploma

- U bent ten minste in het bezit van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type of van een basisdiploma van de 2e cyclus (bv. licentiaat/master) van universitair onderwijs.

Ervaringsvereisten voor de adjunct-commissaris-generaal

- Ten minste 6 jaar relevante beroepservaring hebben, waarvan:
- ten minste 4 jaar in een functie waarin u verantwoordelijk was voor ten minste 1 van deze domeinen: personeelsbeheer, strategie en budgetbeheer van een instelling (zowel privaat als publiek);
EN
- ten minste 2 jaar ervaring in een nationale of internationale omgeving op de volgende gebieden: ontwikkeling en uitvoering van nationale of internationale tentoonstellingen of evenementen, vertegenwoordiging van private of publieke economische of handelsorganisaties in een nationale of internationale context.

Aanbod

In deze functie:

- bent u belast met het budgettair, administratief en personeelsbeheer van BelExpo.
- staat u onder toezicht van een beheerscomité en geeft u hen onder meer de nodige input voor:

- het opstellen van het financieel plan op basis van de verwachte inkomsten en uitgaven per tentoonstelling;
- het opstellen van het jaarlijkse investeringsprogramma, onder meer op basis van het financieel meerjarenplan;
- de tussentijdse follow-up van de uitvoering van het investeringsprogramma en het financieel plan;
- het opstellen van een jaarlijkse begroting voor het begin van het begrotingsjaar en, indien nodig, het aanpassen van die begroting in de loop van het begrotingsjaar;
- de afsluiting van de rekeningen van het afgelopen begrotingsjaar;
- het opstellen van een jaarverslag over de activiteiten en de financiële ontwikkelingen;
- het algemene personeelsbeleid, met name de vaststelling van de procedures voor aanwerving en selectie en de vergoeding van de prestaties en kosten van de personeelsleden, onverminderd de toepassing van de desbetreffende reglementaire bepalingen.
- neemt u specifiek de nodige ondersteunende initiatieven voor de inhoudelijke oriëntatie, uitwerking en organisatie van de Belgische deelname aan de Expo 2025 Osaka Kansai en alle tussentijdse tentoonstellingen van het BIE waaraan België zal deelnemen tijdens uw mandaat.
- ondersteunt u de commissaris-generaal bij de ontwikkeling van een visie en strategie, en een aanpak, vertaald in prioriteiten, mijlpalen, middelen en benodigde hulpmiddelen. In dat verband bent u bereid een beroep te doen op uw eigen netwerk om de nodige sponsoring te verzamelen.
- vertegenwoordigt u, samen met de commissaris-generaal, België en de Belgische overheden op internationaal vlak binnen de context van BelExpo’s activiteiten.
- verwerft u expertise in internationale betrekkingen en stelt u die ter beschikking. U beschikt over een netwerk bij de overheid en bij Belgische bedrijfswereld.

Type
Tijdelijk
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest