Profiel

Op dinsdag 24 september 2019 voldoe je aan alle voorwaarden gesteld in het rechtspositiebesluit (inclusief de taalwetgeving):

- Je bent tot het wettig verblijf in België en tot de Belgische arbeidsmarkt toegelaten of leerplichtig in België (voor contractuele aanstelling)
- je bent onderdaan van een EU-lidstaat, van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) of van Zwitserland (voor statutaire aanstelling)
- je bent van onberispelijk gedrag
- je geniet de burgerlijke en politieke rechten
- je bent lichamelijk geschikt voor de functie (geneeskundig onderzoek -op moment van aanstelling- door de medische dienst verbonden aan het stadsbestuur).
- je bent in het bezit van een bachelor diploma of gelijkwaardig diploma
- je slaagt voor de selectieproeven

Overeenkomstig de bepalingen van de rechtspositieregeling is het selectieprogramma als volgt
a) een gestructureerd gedragsgericht interview waarin wordt gepeild naar de motivatie en specifieke interesse voor het werkterrein en waarin wordt nagegaan in hoeverre de vaardigheden en/of de ervaring van de kandidaat beantwoorden aan de vooropgestelde competenties en taken;
b) praktische proeven en/of schriftelijke proeven (eventueel aangevuld met gestandaardiseerde en/of geautomatiseerde selectietools). Deze testen kunnen uit 1 of meerdere onderdelen bestaan.


Voor elk onderdeel moeten de kandidaten 50 % van de punten behalen en moet ten minste de helft van de competenties uit het competentieprofiel worden getest. In totaal moeten de kandidaten gemiddeld 60 % van de punten behalen.

Aanbod

Je wordt aangesteld in contractueel dienstverband.
Je krijgt een contract voor 10 maanden. Na deze 10 maanden is het mogelijk dat je een contract van onbepaalde duur wordt aangeboden (behalve in geval van vervangingscontract).

 aantrekkelijk salaris, maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en terugbetaling abonnement openbaar vervoer
 aangepaste vorming en een functionele loopbaan
 boeiende job in een aangename werksfeer en in eigen regio
 interessante verlofregeling
 Relevante ervaring in een soortgelijke functie in de privésector of als zelfstandige kan voor maximum 12 jaar geldelijke anciënniteit worden meegenomen.
 minimum maandloon:
o met 0 jaar anciënniteit: 2.486,38 EUR bruto
o met 12 jaar anciënniteit: 2.887,51: EUR bruto
o loonsimulatie is mogelijk via wedden@sint-niklaas.be

Er wordt een wervingsreserve (voltijdse/deeltijdse statutair/contractueel ) aangelegd met een geldigheidsduur van 3 jaar en met een bindende rangschikking van de geslaagde kandidaten in volgorde van de behaalde punten of scores. Er is geen voorrangsregeling van kracht: de eerst gerangschikte kandidaat wordt aangesteld.

Functieomschrijving

Het museum SteM te Sint-Niklaas is op zoek naar een goed opgeleide collectiebeheerder – registrator (deskundige museum). Als wetenschappelijk medewerker heb je een gevarieerd takenpakket. Je bent verantwoordelijk voor het collectiebeleid en -beheer, registreert alle gegevens van de museumobjecten in een geautomatiseerd collectieregistratiesysteem, coördineert de werking van de museumdepots, geeft advies over behoud en beheer van kunst en erfgoed aan particulieren en organisaties,…
Categorie
Artistiek
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Oost-Vlaanderen