Organisatie

stadsbestuur Damme

Functieomschrijving

Voor de dienst Beleven werft het stadsbestuur een contractuele coördinator/lesgever muziekateliers aan.

Nadat een tewerkstellingsperiode van één jaar gunstig geëvalueerd wordt, wordt ze voor onbepaalde duur verlengd.

Er wordt een werfreserve aangelegd voor één jaar waaruit zowel voor voltijdse als voor deeltijdse vacatures kan worden geput.

In deze job organiseer je het muziekatelier Damme. Je staat ook zelf in voor een aantal muzieklessen.

toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

Toelatingsvoorwaarden

 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze solliciteren;

Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag de kandidaat daarover een schriftelijke toelichting voorleggen.

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van het personeelslid bij de uitvoering van zijn werk.

De medische geschiktheid van de kandidaat moet in overeenstemming met artikel 27 van het koninklijk besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op het personeelslid vaststaan voor de effectieve tewerkstelling. Medische controle van de kandidaat-personeelsleden kan alleen maar als de bevoegde preventieadviseur-arbeidsgeneesheer, na de voorgeschreven risicoanalyse, de functie heeft uitgeroepen tot hetzij een veiligheidsfunctie, een functie met verhoogde waakzaamheid, een activiteit met welbepaald risico of een activiteit verbonden aan voedingswaren.

Algemene aanwervingsvoorwaarden

 • voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;
 • slagen voor de selectieprocedure;

Specifieke aanwervingsvoorwaarden

 • houder zijn van een diploma van niveau bachelor in de Musicologie of in de Muziek, bij voorkeur met ervaring en/of vorming in de muziekeducatie. Diploma’s van niveau graduaat of kandidaatsdiploma’s in eenzelfde richting worden ook in aanmerking genomen;

Profiel

Uitwerken en uitvoeren van het beleid m.b.t. de creatieve ateliers

Het beleid m.b.t. de creatieve ateliers – in het bijzonder de muziekateliers - in de praktijk brengen.

Doel: zorgen voor een actueel en aantrekkelijk lesaanbod van het muziekatelier

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

 • pedagogische visie, organisatie en didactische methodiek van het gemeentelijk muziekatelier verder ontwikkelen, opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen
 • tijdens het schooljaar zelf instaan voor een aantal lesuren per week (minimaal 16 uur): 3 notenateliers, individueel instrument (vereist minimaal basiskennis piano en gitaar, aangevuld met evt. ander instrument) en eventueel ook bandcoaching voor beginners tot gevorderden. aanwerven, coachen en ondersteunen van alle lesgevers binnen het muziekatelier
 • praktische coördinatie van het muziekatelier: cursusmateriaal, opmaak kalender, uurroosters leerkrachten, aanwezigheden leerlingen, lokalenbeheer, promotie, aankoop instrumenten… in overleg met de cultuurdienst
 • organisatie van concerten met de leerlingen van het muziekatelier

Cultuurprogrammatie

Plannen, programmeren en promoten van culturele evenementen en initiatieven, in het bijzonder met betrekking tot muziek.

Doel: aanbieden van een gevarieerde cultuurbeleving en stimuleren van maximale participatie

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

 • verkennen van het cultuuraanbod, in bijzonder met betrekking tot muziek.
 • overleg met culturele actoren, scholen, stedelijke diensten,…
 • contracteren van gezelschappen en afrekenen van de contracten
 • opstellen en coördinatie van diverse projecten of evenementen, in het bijzonder met betrekking tot muziek.
 • bekend maken en instaan voor de promotie van het cultuuraanbod.

Externe communicatie

Instaan voor een open externe communicatie.

Doel: verzorgen van de communicatiestroom naar de burger en andere belanghebbenden

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

 • schrijven van persberichten
 • instaan voor een vlot contact met de burger
 • voeren van promotie
 • telefonische en schriftelijke contacten op een efficiënte en professionele manier afhandelen
 • afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen

Interne communicatie

Instaan voor een open interne communicatie naar de collega’s, het diensthoofd, de collega's van andere diensten en het bestuur.

Doel: zorgen dat iedereen toegang heeft tot de informatie die noodzakelijk is om zijn taak optimaal te kunnen realiseren

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

meewerken aan een optimale interne communicatie binnen de dienst

afhandelen van binnenkomende vragen en opmerkingen

signaleren van noden, behoeften en tekorten vastgesteld tijdens het werken met de diverse diensten en medewerkers

actief deelnemen aan intern overleg


Wetgeving en regelgeving

Zich op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de dienst.

Doel: de dienst voorzien van de nodige kennis voor het uitvoeren van de taken

Dit omvat onder meer de volgende concrete taken:

wetgeving en regelgeving correct kunnen toepassen

de nodige wetgeving en vakgerichte informatie raadplegen, vakkennis opdoen en de opgedane kennis integreren in de werking van de organisatie

Verruimende bepaling: op vraag van de direct leidinggevende verricht de medewerker ondersteunende taken van de eigen dienst of van andere diensten.

Plaats in de organisatiestructuur

De beleidscluster Leven & Beleven omvat alle mensgerichte en maatschappelijke dienstverlening van Stad en OCMW Damme. De cluster Leven is onderverdeeld in de dienst burgerzaken en het sociaal huis. De cluster Beleven bestaat uit de diensten sport & jeugd, cultuur en toerisme.

De cluster beleven wil de kwaliteit van leven vergroten door tijd te geven om te ontmoeten, ontdekken en ontplooien aan zij die in Damme wonen en zij die er komen. We doen dat door zelf initiatief te nemen (organisatie evenement, attractie, werking, vorming…) dan wel door anderen te ondersteunen (informatie, zaalverhuur, uitleendienst, toelatingen, promotie...). Steeds met respect voor de waarden in het DNA van onze organisatie: authentiek, gastvrij, zorgzaam, duurzaam en dichtbij.

De dienst cultuur heeft tot doel cultuur en erfgoed in al zijn vormen (participatie, creatie, educatie...) te ontwikkelen, te bevorderen, aan te moedigen en te ondersteunen.

Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator leven en beleven

Thuiswerk in deze functie is mogelijk in overeenstemming met het diensthoofd voor wie voltijds of minstens 4/5e werkt.


Aanbod

 • Minimumjaarwedde, weddeschaal B1 trap 0: 17 300 euro (aanvangsschaal) = 34.598,28 euro (aan de huidige index)
 • Maximumjaarwedde, weddenschaal B3, trap 23 : 29 150 euro = 58.297,08 euro aan de huidige index (wordt bereikt na 23 jaar geldelijke schaalanciënniteit en maximale doorstroming naar de derde schaal).

Minimale aanvangsmaandwedde*: salarisschaal B1, trap 0 (een aantal voorbeelden)

Ongehuwd

gehuwd of samenwonend en partner heeft beroepsinkomsten

0 kinderen ten laste

1 kind ten laste

2 kinderen ten laste

a) bruto: 2.883,19

2.883,19

2.883,19

2.883,19

b) netto: 2.086,73

2.077,93

2.122,93

2.200,93

netto vakantietoelage (mei/juni):

1.428,74

1.443,45

1.443,45

1.443,45

netto eindejaarspremie (november/december):

1.241,59

1.256,10

1.256,10

1.256,10

De weddeberekening gebeurt op basis van de aanvangsweddeschaal die verbonden is aan de graad van de vacante functie. De wedde verhoogt na één jaar dienst en daarna elke twee jaar. Tevens krijgt de ambtenaar de mogelijkheid om tijdens de loopbaan te evolueren naar een hogere weddenschaal waaraan een hogere bezoldiging is gekoppeld.

* Prestaties geleverd bij een andere openbare dienst tellen als dienstactiviteit. Kandidaten die dergelijke prestaties kunnen inbrengen zullen bij een aanstelling een hogere wedde dan de hier vermelde aanvangsbedragen toegekend krijgen. Relevante prestaties geleverd in de privésector of als zelfstandige tellen maximaal mee.

Deze dienstjaren tellen bovendien mee als schaalanciënniteit voor het bepalen in welke schaal je start. Met voldoende anciënniteit kun je al in de 2e of 3e salarisschaal gekoppeld aan je functie starten.

Bovenvermelde weddeberekening is louter informatief en richtinggevend en wordt gegeven onder voorbehoud van de definitieve berekening door de weddencentrale waarbij het stadsbestuur is aangesloten. De berekening van het nettoloon varieert soms sterk naargelang de situatie van elk personeelslid.

Vakantietoelage & eindejaarspremie

Je krijgt elk jaar ook een vakantietoelage en een eindejaarspremie (de geraamde nettobedragen staan hierboven vermeld).

Maaltijdcheques

Daarnaast per volledige werkdag een maaltijdcheque van 8,00 euro per dag (met een werknemersaandeel van 1,09 euro).

Ecocheques

Als je een jaar voltijds werkt ontvang je voor 200 euro ecocheques per jaar. Wie slechts een deel van het jaar werkt of deeltijds werkt krijgt een bedrag dat in evenredigheid wordt verminderd.

Hospitalisatieverzekering

Verder krijgt elk personeelslid samen met zijn of haar partner en kinderen ten laste, die op hetzelfde domicilie zijn ingeschreven, van het bestuur een gratis hospitalisatieverzekering.

Groepsverzekering

Contractanten die minstens één jaar bij de stad tewerkgesteld zijn, hebben recht hebben op een aanvullend pensioen. Het kapitaal voor deze groepsverzekering wordt opgebouwd door een jaarlijkse storting van de werkgever ter waarde van (momenteel) 3 procent van het brutoloon.

Sociale Dienst

Via de overkoepelende Sociale Dienst GSD-V kunnen bij bepaalde gebeurtenissen premies worden verkregen of tussenkomst in medische kosten.

De sociale dienst heeft ook een vakantiedienst die voordelige vakanties aanbiedt via gekende en erkende reisagentschappen.

Ook biedt de sociale dienst aan elke werknemer een Pluspas aan Dit is een voordeelplatform met diverse kortingen en speciale aanbiedingen bij verscheidene aanbieders (zoals winkelketens, e-commerce, culturele activiteiten, pretparken of dierentuinen).

Woon-werk verkeer

Volledige terugbetaling van kosten openbaar vervoer.

Fietsvergoeding tegen het maximale tarief: 0,27 euro/kilometer.

Je krijgt een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur die bij een gunstige evaluatie voor onbepaalde duur wordt verlengd.

Solliciteren

Je kandidaatstelling moet ten laatste op 8 juni 2023 worden verstuurd.

Dat kan door een sollicitatieformulier in te vullen op www.damme.be

Link: https://www.damme.be/eloketdetail/288/personeel---sollicitatieformulier-cordinatorlesgever-muziekatelier

Reageren voor: 08/06/2023
Solliciteren

Je kandidaatstelling moet ten laatste op 8 juni 2023 worden verstuurd.

Dat kan door een sollicitatieformulier in te vullen op www.damme.be

Link: https://www.damme.be/eloketdetail/288/personeel---sollicitatieformulier-cordinatorlesgever-muziekatelier

Reageren voor: 08/06/2023
Categorie
Vorming en onderwijs
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
West-Vlaanderen