Organisatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

Functieomschrijving

Je komt terecht bij GC De Markten, het gemeenschapscentrum in het centrum van Brussel. De Markten ligt in hartje Brussel en is een open huis voor iedereen, voor jong en oud, groot en klein, zowel voor de nabije buren als voor wie van verder komt. In De Markten staan ontmoeting, ontplooiing en creativiteit centraal. De Markten heeft oog voor nieuw talent en stimuleert artistieke en creatieve bedrijvigheid. Het GC vindt de leefkwaliteit van de stad belangrijk en wil samen met de Brusselaars werken aan een verdraagzame stad, waar thema’s als mobiliteit, huisvesting en schone lucht belangrijk zijn.

Als centrumverantwoordelijke van GC De Markten ben je actief bezig met het ondersteunen en coachen van de personeelsploeg om zich te vervolmaken en te groeien in hun rol en opdracht voor het gemeenschapscentrum.

Als centrumverantwoordelijke heb je de dagelijkse leiding over deze gehele organisatie. Je draagt de eindverantwoordelijkheid, zodat de doelstellingen van het gemeenschapscentrum en van het netwerk bereikt worden.

Je werkt met een diverse personeelsploeg op een coachende en sturende manier.

Samen met het bestuursorgaan werk je aan een meerjarenplan en de uitwerking ervan.

Je hebt een brede interesse in cultuur en het stimuleren van samenwerkingen met (lokale) partners.

Je rapporteert aan de entiteitsverantwoordelijke.

• Je organiseert de dagelijkse werking van het gemeenschapscentrum.

− Je voert een personeelsbeleid.

− Je organiseert, begeleidt en/of ondersteunt teamvergaderingen, werk- en stuurgroepen (lokaal en/of bovenlokaal).

• Je screent de lokale noden en ontwikkelt op basis daarvan de inhoudelijke en gemeenschapsvormende werking. Je evalueert ze en stuurt ze bij.

− Je netwerkt met lokale en bovenlokale diensten, verenigingen, informele groepen, sleutelfiguren en stakeholders.

− Je neemt deel aan overlegfora, werk- en stuurgroepen binnen en buiten de VGC. Je overlegt met de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.

− Je stelt het beleidsplan van het gemeenschapscentrum en het lokaal cultuurbeleidsplan mee op, volgt ze op en voert ze uit.

− Je ontwikkelt de sociaal-culturele werking en het vrijwilligersbeleid van het gemeenschapscentrum, je evalueert ze en stuurt ze bij, in overleg met alle betrokkenen binnen en buiten de VGC.

− Je neemt een actieve bovenlokale rol op in het netwerk: je maakt deel uit van en werkt mee aan het overkoepelende N22-verhaal.

• Je staat in voor de zakelijke en financiële werking.

− Je beheert de vzw. Je organiseert bestuursvergaderingen en woont ze bij. Je verzorgt de verslaggeving en de statutaire verplichtingen.

− Je ontwikkelt het financieel beleid van de vzw en staat in voor het financieel beheer (o.a. opmaak begroting, opvolgen subsidies).

− Je neemt de verantwoordelijkheid op voor welzijn op het werk (o.a. veiligheidsrondgang).

Profiel

We verwelkomen je graag in deze selectie als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet:

1. Dit is een selectie op niveau A. Daarom vragen we je om één van de volgende documenten toe te voegen aan je sollicitatie:

− een masterdiploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type;

− een attest waaruit blijkt dat je de niveaugebonden competenties van niveau A buiten een diploma hebt verworven (overeenkomstig artikel 2.2.27 rechtspositiebesluit);

− een academische gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs.

2. Verder moet je al je burgerlijke en politieke rechten kunnen uitoefenen. Dit bewijs je op het moment van je aanwerving door een blanco uittreksel uit het strafregister voor te leggen. Het uittreksel kan je aanvragen in de gemeente waar je woont.

3. Ten slotte moet je medisch in staat zijn om deze functie uit te oefenen.

Aanbod

Met deze voltijdse contractuele functie als adjunct van de directeur bij GC De Markten kom je terecht in een dynamische overheidsorganisatie. Wat wij doen en waar wij voor staan, vind je verder in deze informatiebundel.

Neem je deel als statutair VGC-personeelslid? Dan verlies je je statuut als je wordt aangesteld in deze functie, en word je contractueel personeelslid met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Deze functie behoort immers tot een entiteit.

Als organisatie investeren wij volop in onze medewerkers. Je krijgt heel wat ontwikkelingskansen en kan dus volop je competenties verder verdiepen en uitbreiden. Hiermee start je al volop tijdens je inwerktijd, die 12 maanden duurt. Tijdens deze periode evalueren we je driemaandelijks.

Verloningspakket

Als adjunct van de directeur (met salarisschaal A111) verdien je een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen 22 510 EUR en 37 760 EUR. Dit komt neer op een bruto maandwedde van 3.605 EUR en een netto maandwedde van 2.306 EUR. Dit is de berekening als je ongehuwd bent, geen personen ten laste hebt en nog geen anciënniteit in je loopbaan hebt opgebouwd.

Daarnaast bieden we je de volgende voordelen:

− Je ontvangt een eindejaarstoelage.

− We vergoeden je woon-werkverkeer als je met de fiets of met het openbaar vervoer (via een abonnement) komt.

− Je krijgt een MIVB-abonnement.

− We bieden een uitstekende hospitalisatieverzekering voor jou. Je gezinsleden kan je voordelig laten aansluiten.

− Je ontvangt maaltijdcheques.

− Verhuis je voor deze job naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan helpen we je met een verhuispremie.

− Je krijgt een stadspremie als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

− Elk jaar heb je 35 vakantiedagen als je voltijds werkt.

− Tussen Kerstmis en Nieuwjaar krijg je ook vrijaf.

− We hebben oog voor work-in-life balans via allerlei uurroosters en telewerkmogelijkheden voor heel wat jobs.

− Als contractueel personeelslid krijg je een aanvullend pensioen via een tweede pensioenpijler. Je bouwt een extra pensioenkapitaal op omdat de VGC jaarlijks een premie van 4% van je jaarloon in het Vlaams Pensioenfonds stort.

− Je kan bovendien genieten van een verzekering gewaarborgd inkomen waardoor je een premie krijgt bovenop je ziekte-uitkering vanaf je 31ste dag ziekte.

Categorie
Andere
Type
Vast
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest