Organisatie

Departement Cultuur, Jeugd en Media

FUNCTIECONTEXT

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid wat betreft cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Het departement heeft als visie om als voortrekker te bouwen aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen cultuur kan beleven, maken en delen. Daarnaast is onze missie om als knooppunt tussen samenleving en beleid de ontwikkeling van culturele en sociale ruimtes te stimuleren, met de blik op de lange termijn.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media bestaat uit:

Vier afdelingen

1. Kennis en Beleid

2. Subsidiëren en Erkennen

3. Waarborgen en Beheren

4. Interne organisatie

en twee diensten

1. Communicatiedienst

2. Stafdienst

In deze functie werk je in het Team Transversaal en internationaal.

Functieomschrijving

We zijn op zoek naar een beleidsmedewerker die vanuit een brede maatschappelijke kijk en met een uitgesproken interesse zich wil verdiepen in transversale beleidsthema’s. Je doet dit vanuit een visie op het cultuurbeleid en ook aspecten van het jeugd- en mediabeleid,.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media ondersteunt de minister(s) bevoegd voor cultuur, jeugd en media bij de beleidscyclus.

Als beleidsmedewerker participatie en gelijke kansen behartig je transversale beleidsthema’s voor het departement. Je werkt op diverse thema’s: gelijke kansen en integratiebeleid, ouderenbeleid, armoedebeleid, beleid tegen grensoverschrijdend gedrag,.. Je werkt in constante verbinding met anderen aan een duurzaam en kwaliteitsvol participatie- en gelijke kansenbeleid.

Je bent iemand die zich snel kan inwerken. Je kan je op korte termijn nieuwe beleidsthema’s eigen maken en stakeholders identificeren.

Meer concreet zal je je bezig houden met volgende zaken:

- Een van de beleidsthema’s waar je beleidsvoorstellen zal rond formuleren is de problematiek van grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

- Je bent verantwoordelijk voor de verschillende Vlaamse actieplannen. Je zorgt in samenwerking met interne collega’s voor de opvolging en rapportage ervan.

- Je zorgt voor draagvlak en zichtbaarheid door je werk ook af te stemmen met externe partners.

- Je neemt deel aan projecten of neemt de coördinatie op van opdrachten die verschillende beleidslijnen met elkaar verbinden of overstijgen.

- Je zal ook aan visie- en strategiebepaling doen in samenwerking met partners binnen de Vlaamse overheid.

Je bent onmiddellijk of op korte termijn beschikbaar. Je krijgt een contract t.e.m. 30 juni 2024.

Profiel

Je kunt deelnemen als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan onderstaande voorwaarde:

- Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. De volledige lijst vind je hier: https://overheid.vlaanderen.be....

Je kan ook deelnemen aan de selectie als je binnenkort afstudeert en binnen een maand na de uiterste inschrijvingsdatum het gevraagde diploma behaalt. Je kan de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je je diploma buiten de Benelux behaalde, moet je bij aanwerving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat je diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste niveau. Je kunt dat aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: http://naricvlaanderen.be/

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald of je hebt geen diploma behaald dat overeenstemt met het niveau van de functie (bijvoorbeeld omdat je in aanmerking komt op basis van een toegangsbewijs), moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Aanbod

• Je krijgt een contract van bepaalde duur t.e.m. 30 juni 2024.

• Je krijgt ruime mogelijkheden voor vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen.

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar we proberen om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar (bij een tewerkstellingspercentage aan 100%), je hebt ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

• Je kan afhankelijk van de teamagenda 1 of meer dagen per week telewerken.

• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.

• Je kunt gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die de werkgever voorziet. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

• Je krijgt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.

• Je loon valt in de salarisschaal van de graad van adjunct van de directeur (rang A1, salarisschaal A111). De lijnmanager kan op basis van de functievereisten relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige erkennen. Je aanvangssalaris is minimaal 3.608,93 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index, bij een tewerkstellingspercentage van 100%), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?

www.werkenvoorvlaanderen.be

Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest