Organisatie

Departement Cultuur Jeugd en Media

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid wat betreft cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Het departement heeft als visie om als voortrekker te bouwen aan een creatief en inspirerend Vlaanderen, waar iedereen cultuur kan beleven, maken en delen.

Daarnaast is onze missie om als knooppunt tussen samenleving en beleid de ontwikkeling van culturele en sociale ruimtes te stimuleren, met de blik op de lange termijn.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media bestaat uit:

Vier afdelingen

1. Kennis en Beleid

2. Subsidiëren en Erkennen

3. Waarborgen en Beheren

4. Interne organisatie

en twee diensten

1. Communicatiedienst

2. Stafdienst

In deze functie werk je in het team Media en Film binnen de afdeling Waarborgen en Beheren.

De cluster Media binnen de afdeling Media en Film is een team dat beleidsondersteunend en

beleidsvoorbereidend werk uitvoert voor de Vlaamse Minister van media, Benjamin Dalle.

Functieomschrijving

Ben je een jurist geboeid door mediarecht? Ben je op zoek naar een interessante uitdaging en kijk je er naar uit samen te werken met verschillende (internationale) partners?

Grijp deze unieke kans en zet mee je schouders onder het EU-voorzitterschap in Vlaanderen.

Media is één van de domeinen waarin Vlaanderen een trekkersrol zal opnemen in het voorzitterschap van de Raad van de EU en mee haar stempel zal drukken op het EU-beleid. We zijn dan ook op zoek naar een collega om dit project voor het beleidsdomein Media mee te ondersteunen en vorm te geven.

Daarnaast draai je mee in de reguliere werking van de organisatie en doe je ervaring op als beleidsmedewerker-jurist binnen het departement. Je staat mee in voor de voorbereiding en opvolging van beleidsontwikkelingen en regelgeving over audiovisuele en auditieve mediadiensten en de hulp aan de geschreven pers.

Concreet zal je in deze functie instaan voor:

- Opbouwen, ontsluiten en delen van beleidsrelevante kennis in functie van beleidsadvisering en (beleids)relevante projecten;

- Juridische teksten schrijven en/of opvolgen en inschatten van juridische gevolgen van bepaalde beslissingen, opvolgen van lopende juridische dossiers, overheidsopdrachten initiëren en opvolgen.

- Analyseren van standpunten van EU-lidstaten en andere actoren aangaande de dossiers die tijdens het EU voorzitterschap op de agenda zullen staan en uitwerken van compromisvoorstellen.

- Mee inhoudelijk vorm geven van de expertenmeetings of conferenties die tijdens het EU voorzitterschap voor het beleidsveld media zullen worden opgezet.

- Schrijven van nieuwe regelgeving in functie van het mediadecreet en andere relevante regelgeving, opvolgen van (Vlaamse, nationale, Europese en internationale) beleidsontwikkelingen en ontwikkelen van relevante beleidsinitiatieven.

- Uitbouwen en onderhouden van (internationale, interdepartementale en intra-Belgische) sectorale contacten, zoals het als expert vertegenwoordigen van het departement op relevante internationale sectorale fora in het kader van het EU-voorzitterschap.

Ook studenten die huidig academiejaar hun diploma behalen kunnen deelnemen aan de selectie.

Profiel

Je kan deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde:

- Je hebt een Belgische master in de rechten

OF

- Je studeert in het academiejaar 2021-2022 af als master in de rechten. Je kan de functie alleen opnemen als je op het moment van de indiensttreding je diploma effectief behaald hebt.

Als je het vereiste diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald, moet je bij aanwerving aantonen dat je geslaagd bent voor een taalexamen “artikel 7” bij Selor (www.selor.be).

Je kan deelnemen via horizontale mobiliteit als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan de volgende voorwaarde:
Je werkt contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid in een betrekking met een salarisschaal of geldelijke loopbaan die
overeenstemt met dezelfde of een hogere rang als deze van de vacante functie.
Ook wie solliciteert via horizontale mobiliteit, moet beschikken over het hoger vermelde vereiste diploma.
Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste 3 maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen.
Voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden kun je contact opnemen met de
selectieverantwoordelijke Lore Dewit, lore.dewit@vlaanderen.be, 02 553 61 36.

Aanbod

• Je krijgt een contract van bepaalde duur t.e.m. 30 juni 2024.

• Je krijgt ruime mogelijkheden voor vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen.

• Je werkdruk kan hoog zijn, maar we proberen om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar (bij een tewerkstellingspercentage aan 100%), je hebt ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.

• Je kan 1 of meer dagen per week telewerken die bepaald worden door de concrete (team)agenda.

• Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets wordt vergoed door de werkgever.

• Je kunt gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die de werkgever voorziet. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.

• Je krijgt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag.

• Je loon valt in de salarisschaal van de graad van adjunct van de directeur (rang A, salarisschaal A111). De lijnmanager kan op basis van de functievereisten relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige erkennen. Je aanvangssalaris is minimaal 3.538,15 euro (brutomaandsalaris, aangepast aan de huidige index, bij een tewerkstellingspercentage van 100%), reglementaire toelagen niet inbegrepen. Op www.werkenvoorvlaanderen.be/salarissimulator kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
• Deze selectieprocedure verloopt via een objectief wervingssysteem. Als je slaagt, kun je later meedingen naar een bevorderingsfunctie of naar een functie via horizontale mobiliteit.

Solliciteren
Solliciteren
Categorie
Andere
Type
Tijdelijk
Tewerkstelling
Voltijds
Regio
Brussels Hoofdstedelijk Gewest