Voltijds Tijdelijk


Organisatie
Vlaamse Gemeenschapscommissie
De Vlaamse Gemeenschapscommissie voert een beleid inzake welzijn, gezondheid en gezin met het oog op de uitbouw van een toegankelijk en gedifferentieerd netwerk van voorzieningen, het bevorderen van de gezondheid, van de levenskwaliteit van het jonge kind en zijn zorgomgeving, van samenleven in diversiteit en het scheppen van kansen om maatschappelijke achterstelling en (kans)armoede op te lossen of te voorkomen.
In dit beleid wil de VGC enerzijds Vlaamse beleidsopties implementeren in Brussel en anderzijds een aanvullend beleid voeren, afgestemd op de specifieke Brusselse situatie.
De algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin draagt bij tot de beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie rond bovenstaande beleidsthema’s.
Functie
Wat doe je?
Als adjunct van de directeur lever je beleidsvoorbereidend, -uitvoerend en –evaluerend werk rond integratie en inburgering. Je gaat aan de slag in het team Etnisch-Culturele Minderheden en draagt bij tot de realisatie van het beleidsplan Integratie 2017-2020. Meer concreet werk je aan initiatieven en projecten rond:
- het werken aan toegankelijkheid van Nederlandstalige voorzieningen in Brussel en het wegwerken van drempels voor Brusselaars met een migratieachtergrond;
- het realiseren van actief burgerschap en van evenredige participatie;
- het bevorderen van het samenleven in diversiteit;
- het voeren van een onderbouwd, afgestemd en gecoördineerd integratiebeleid.

Je opdrachten zijn:
- Conceptueel ontwikkelen van beleidsthema's:
Opvolgen van het integratiebeleid en de maatschappelijke evoluties inzake integratie en samenleven en dit vertalen in beleidsvoorbereidend werk, formuleren van voorstellen om het beleidsplan Integratie 2017-2020 verder te realiseren;
- Coördineren, (mee)realiseren en ondersteunen van acties en projecten in functie van de implementatie van beleidsthema’s en beheerstaken o.a. verder uitbouwen van de samenwerking met het Agentschap Integratie en Inburgering, stimuleren en begeleiden van de samenwerking tussen het Agentschap en partners uit het Nederlandstalig werkveld in Brussel;
- Coördineren van de werkzaamheden en de processen o.a. monitoring van de voortgang van het beleidsplan, omgevings- en actoranalyse, ondersteunen van de werking van de ambtelijke werkgroep, de adviesraad en de Werkgroep Integratie Brussel (overleg met de strategische partners);
- Vertegenwoordigen van de administratie bij interne en externe partners o.a.
ter beschikking stellen van expertise, netwerk en goede praktijken m.b.t. toegankelijkheid, participatie en samenleven in diversiteit, afstemming met andere overheden.
Profiel
Wie zoeken we?
Je hebt een diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat). De VGC houdt rekening met elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in aanmerking.

Competentieprofiel
Waardegebonden competenties
- dienstbaar zijn
- integer handelen
- betrokken zijn

Niveaugebonden competenties
Interactief gedrag
- anderen overtuigen
- samenwerken
Omgaan met informatie
- problemen analyseren
- oordelen vormen
- een visie ontwikkelen
Probleemoplossend gedrag
- initiatief nemen
- organisatiesensitief handelen
Beheersmatig gedrag
- plannen en organiseren
- opvolgen van taken en processen

Functiegebonden competenties
- flexibel reageren
- creatief en innovatief handelen
- een netwerk kunnen uitbouwen
- actief omgaan met diversiteit
- inzicht hebben in de Brusselse grootstedelijke en institutionele context
- kennis van het integratiebeleid is een pluspunt
- ervaring binnen de integratiesector is een pluspunt
Aanbod
- Voltijds (100%) contract van bepaalde duur voor 2 jaar met ingang vanaf 15 maart 2018 (richtdatum).
- Loonschaal A111 – Adjunct van de directeur
- Een mooi loonpakket in overeenstemming met je niveau, 35 vakantiedagen op jaarbasis, gratis woon-werkverkeer (abonnement openbaar vervoer, fietsvergoeding), maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en ruime vormingsmogelijkheden.
Solliciteren
Contactpersoon: Wendy Vandervelde
Reageren voor: 28/02/2018

Stel je kandidaat en stuur ons je cv, motivatiebrief en een kopie van jouw diploma, ten laatste op 28/02/2018. Dat kan: -per post: Vlaamse Gemeenschapscommissie, Directie Personeel en HRM, Wendy Vandervelde, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel -of via e-mail: jobs.vgc@vgc.be met als onderwerp ‘Beleidsondersteuners Integratie en Inburgering’ De selectiegesprekken zijn gepland in de week van 5 maart 2018 in de Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel. Als je geselecteerd wordt voor het gesprek, krijg je nog een uitnodiging.