Voltijds Vast


Organisatie
Luca School of Arts
LUCA School of Arts biedt ruimte - fysiek en virtueel - om artistiek, technisch en ontwerptalent te laten groeien en te stimuleren. Ze is een ontmoetingsplaats voor vele culturen en nationaliteiten, een labo waar regionale en internationale kunst ontsloten wordt. Daartoe biedt LUCA eigentijds artistiek & ontwerpmatig praktijkgericht onderwijs aan met aandacht voor onderzoek. LUCA vormt studenten met een kritische blik en breed inzetbare kwaliteiten. Reflectie en theoretische onderbouwing zijn hierbij belangrijk, net als de afstemming met het werkveld en de alumni. Er is een heel divers aanbod geprofileerd rond speerpunten op de 5 campussen. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, Film-TV-Video, Fotografie, Interieurvormgeving en Bouw.

LUCA bundelt de gerenommeerde kunsthogescholen, Sint-Lucas Gent, Sint-Lukas Brussel, Narafi, Lemmensinstituut en campus C-Mine.

Functie
Opdracht

De opdracht van de docent bestaat uit het verstrekken van academisch kunstonderwijs, begeleidingsopdrachten, artistiek gericht wetenschappelijk onderzoek en maatschappelijke dienstverlening. Naast de academische taken zal de hogeschool de docent ook belasten met organisatorische, coördinerende of administratieve taken.

De onderwijsopdracht zal geheel of gedeeltelijk bestaan uit de begeleiding van studenten bij scripties of eindverhandelingen.

De onderzoeksopdracht bestaat uit het uitbouwen van een onderzoekscluster, geënt op de speerpunten van de campus. Voor campus C-Mine gaat het over Creatieve Technologie & Medium Exploratie, Toekomstscenario's & Ondernemingszin en Contextgericht Creëren. Hiervoor wordt ingezet op het begeleiden van doctoraatstrajecten, postdoctrajecten en het werven van externe projectfinanciering.

Verantwoordelijkheden:

Begeleiden op een kwaliteitsvolle wijze van doctoraten en postdocs
Verwerven van externe onderzoeksfinanciering
Ontwerpen van onderwijsactiviteiten, studiebegeleiding of onderwijsconcepten om onderwijs op maat van het studentenpubliek te kunnen aanbieden
Begeleiden van studenten in het concipiëren van zowel het artistieke als het reflectieve luik van eindproeven en tussentijdse onderzoeksopdrachten
Titularis zijn van een opleidingsonderdeel en coördinator van een groep opleidingsonderdelen.
Aansturen van assistenten binnen een opleidingsonderdeel of een cluster van opleidingsonderdelen
Actief zijn binnen de speerpunten van de campus, met name binnen het speerpunt Contextgericht Creëren
Actief meewerken aan artistiek onderzoek door verbanden te leggen tussen tendensen in design en kunst enerzijds en de bredere maatschappelijke context anderzijds. Het onderzoek focust op de menselijke en sociale aspecten van design en kunst en wil mensen stimuleren om "samen" te "handelen" in cross-disciplinaire en participatieve set-ups
Inzetten op de koppeling tussen onderwijs en onderzoek binnen de verschillende opleidingen op de campus en ook binnen de context van de educatieve master en daarnaast nieuwe onderzoekstopics naar voor schuiven die mee zorgen voor een duidelijke profilering van de educatieve master.
Het opnemen van onderwijsopdrachten, meer specifiek campusbrede vakken rond Media – Arts – Design in Context, onderwijsopdrachten in de domeinen Humane Wetenschappen en Ethiek, educatieve onderwijspraktijken, kansenbeleid en/of diversiteit
Het opnemen van een coördinerende rol binnen de nieuw op te starten educatieve master in Audiovisuele en Beeldende Kunst

Profiel
Profiel

In het bezit zijn van een doctoraat
Beschikken over een sterk onderzoeksdossier, internationale onderzoekservaring is daarbij een belangrijk pluspunt
Beschikken over leidinggevende, organisatorische en coöperatieve vaardigheden
Beschikken over sterke didactische vaardigheden
Aantoonbare relevante ervaring hebben in een lesopdracht in het hoger kunstonderwijs in één of meerdere van de volgende domeinen: Sociologie, Humane Wetenschappen, Lerarenopleiding
Zelfstandig kunnen werken, verantwoordelijkheidszin en stressbestendig
Enthousiaste, ondernemende trekker met inventieve ideeën die zoekt naar verbeteringen en experimenteert met nieuwe concepten
Communicatief in het Nederlands en het Engels overeenkomstig de taalvereisten die van kracht zijn in het hoger onderwijs
Loyaal ten aanzien van de opdracht, de missie, visie en het onderwijsbeleidsplan van de Hogeschool

Aanbod
Aanbod

Wij bieden een aanstelling van onbepaalde duur (100%) in het vacant ambt van docent (barema 528) waarbij benoeming in een latere fase mogelijk is volgens de bestaande regels en procedures. Meer informatie over de weddeschalen vind je terug op de website van het departement onderwijs (www.ond.vlaanderen.be).

Solliciteren
Contactpersoon: Meer informatie is te verkrijgen bij Bart Geerts, campusopleidingshoofd Audiovisuele Kunsten campus C-Mine: bart.geerts@luca-arts.be
Reageren voor: 27/05/2019

Solliciteren kan tot en met 26 mei 2019 t.a.v. LUCA School of Arts, personeelsdienst LUCA: via CV warehouse. https://ourjobs.cvwarehouse.com/Company/Job/172438?companyGuid=ec577b0a-f087-478d-b0c5-6c0b3fb5556c&lang=nl-BE&tags%25255B%25255D=18