Voltijds Vast


Organisatie
muziekclub N9
Muziekclub N9 in Eeklo is een huis waar live muziek, kwaliteit en ontdekking centraal staan. Door een internationale en relevante programmering met aandacht voor diverse muziekstijlen, vele tussen- en mengvormen en een bijzondere focus op wereld- en rootsmuziek vervult N9 een unieke positie binnen het Vlaamse muzieklandschap.

N9 houdt de vinger aan de pols, vult leemtes op en speelt een actieve rol in het promoten van internationale en nationale muzikanten. Een gevarieerd educatief aanbod, samenwerking met diverse culturele en sociale actoren en een gemotiveerde vrijwilligersploeg die het professionele team ondersteunt, zorgen voor (boven)lokale verankering.

Passie voor muziek, jarenlange expertise, zin voor vernieuwing en verdieping, gekoppeld aan een sterke dynamiek zijn de ingrediënten waarmee N9 een gevarieerd publiek, tot over de landsgrenzen, aanspreekt. Een open en respectvolle context stimuleert de persoonlijke contacten tussen medewerkers, bezoekers en artiesten.
Functie
Doel van de functie:
• Opvolgen van de vrijwilligerswerking
• Opvolgen horecawerking
• Opvang artiesten
• Ondersteunende diensten administratie en boekhouding - concerten
• Ondersteunende diensten administratie en boekhouding - projecten
• Ondersteunende diensten administratie en boekhouding - educatieve werking
• Ondersteunende diensten administratie en boekhouding - promotie

Context / omgeving:
- Voeling met de muzieksector
- Rapporteert aan, overlegt met en werkt onder het gezag van de algemeen coördinator
- Rapporteert aan en overlegt met de deelverantwoordelijken
- Werkt zowel zelfstandig als in team
- Avond- en weekendwerk maken een wezenlijk onderdeel uit van het werk

Kernresultatengebied
- Opvolgen van de vrijwilligerswerking:
o onderhouden van contacten met de medewerkers
o bijhouden van werklijsten
o medewerkers ontvangen en hen wegwijs maken in de werking
- Opvolgen horecawerking:
o opmaken stocks
o doorgeven bestellen en controle leveringen
o barwerk, i.s.m. vrijwilligersteam
o inkomkassa
o opstarten en afsluiten
- Opvang artiesten
o verzorgen catering
o ontvangst artiesten
- Ondersteunende diensten administratie en boekhouding concerten
o opmaken startkassa’s
o afrekening kassa’s
o controle facturen
o boekingen (onder leiding van algemeen coördinator)
- Ondersteunende diensten administratie en boekhouding projecten
o voorbereiding: stocks, vrijwilligers
o uitvoering: bar, begeleiding vrijwilligers
o bijhouden kassa’s
o financiële en administratieve afrekeningen
o rapportering
- Ondersteunende diensten administratie en boekhouding educatieve werking
o voorbereiding: stocks, vrijwilligers
o uitvoering: bar, begeleiding vrijwilligers
o ontvangst leraars
o bijhouden kassa’s
o financiële en administratieve afrekeningen
o rapportering
- Ondersteunende diensten administratie en boekhouding promotie
o Verspreiding drukwerk (i.s.m. promotie en communicatie)
o Opvolging drukwerk
o Online agenda’s ingeven
o Rapportering
- Ondersteunende diensten algemene werking
o Input geven voor de concert- en cursuswerking
o Bijwonen personeelsoverleg
o Inbreng in opmaak meerjarige aanvraag, actieplan en activiteitenverslag (binnen het kunstendecreet) – in samenspraak met de coördinator
o Volgen van bijscholing, eigen aan de functie
o Volgen van overleg bij derden, eigen aan de functie
o Operationeel bijspringen waar nodig
o Hulp bij de concertreeks Helden in het Park en Herbakkersfestival
- Evoluties
o Opvolgen van evoluties en ontwikkelingen in het eigen vakdomein teneinde deze tijdig te incorporeren in de eigen werkzaamheden

Profiel
Profiel / Vaardigheden specifiek
1. De kandidaat heeft een open houding naar de bezoekers, de deelnemers, de artiesten en de leraars
2. Kennis van Nederlands en Engels is een must, kennis van Frans strekt tot aanbeveling
3. De kandidaat kan nauwgezet en accuraat werken
4. De kandidaat kan zorgvuldig plannen en organiseren
5. De kandidaat is flexibel en stressbestendig
6. De kandidaat neemt verantwoordelijkheid voor de toevertrouwde deelfacetten van de werking en voert de missie en visie van de organisatie uit (meerjarenplan, actieplan)
7. De kandidaat is creatief, ontwikkelt zelf ideeën en speelt creatief in op de input van de buitenwereld (voor zover die in overeenstemming zijn met de missie en visie van de organisatie), en koppelt plannen en resultaten regelmatig terug naar de coördinator


Profiel / Vaardigheden algemeen
De kandidaat
1. Kan zowel zelfstandig werken als in team functioneren
2. Is sociaal en communicatief
3. Heeft respect voor ieders eigenheid
4. Kan mondeling en schriftelijk rapporteren
5. Heeft respect voor de hiërarchie
6. Laat het algemeen belang primeren op het individueel belang
7. Kan discreet omgaan met informatie van bezoekers
8. Kan probleemoplossend denken en werken
9. Is open minded, multicultureel en ecologisch ingesteld
10. Genoot een hogere opleiding of gelijkwaardig door ervaring
11. Enige werkervaring in de sector is een pluspunt


Plaats in de organisatie
Je maakt deel uit van het team en werkt onder supervisie van de algemeen coördinator.

Wie komt in aanmerking?
Een uitkeringsgerechtigde volledige werkloze. Of gelijkgesteld met een uitkeringsgerechtigde volledige werkloze:
• een jonge werknemer die zijn studies beëindigd heeft en die zich in zijn beroepsinschakelingstijd bevindt;
• een deeltijdse werknemer die de inkomensgarantie-uitkering geniet (aanvullend stempelgeld naast het loon);
• een volledig werkloos geworden vrijwillig deeltijdse werknemer die als dusdanig uitkeringen geniet;
• een werkzoekende die het bestaansminimum geniet sedert minstens 6 maanden (attest OCMW nodig);
• een werkzoekende die als dusdanig ingeschreven is en die zich opnieuw beschikbaar stelt voor de arbeidsmarkt na een onderbreking van zijn beroepsloopbaan omwille van familiale redenen;
• een mindervalide werknemer tewerkgesteld in een beschutte werkplaats;
• een werkzoekende waarvan het recht op uitkeringen werd geschorst wegens langdurige werkloosheid en die gedurende minstens 24 maanden zonder onderbreking geen uitkeringen meer genoten heeft in het kader van de werkloosheidsreglementering.


Aanbod
Aanbod:
• Een voltijds contract van onbepaalde duur.
• Verloning volgens PC 304, CAO podiumkunsten
• Indiensttreding voorzien op 1 februari 2018.
Solliciteren
Contactpersoon: Jelle De Clerck
Reageren voor: 07/01/2018

Gelieve per mail een motivatiebrief en gedetailleerd CV te sturen naar vacature@n9.be. Solliciteren kan t.e.m. 07/01/2018.