Voltijds Vast


Organisatie
Kaap vzw
KAAP is het eerste regionale kunstencentrum van Vlaanderen, ontstaan uit een versmelting van kunstencentrum Vrijstaat O. (Oostende) en kunstencentrum De Werf (Brugge). Sinds 1 januari 2017 werken beide kunstencentra samen onder één naam, in twee steden, rond vier disciplines en vanuit evenveel toon- en werkplekken, met een focus op KAAP-makers (onze huisartiesten) en creatiefestivals.

KAAP focust op vier disciplines, Podiumkunsten, Jazz, Literatuur & Debat en Beeldende Kunst.
Functie
Kunstencentrum KAAP wil nu het ambitieuze fusieverhaal afwerken.
Om de fusieorganisatie, haar artistieke plannen en een duurzame zakelijke onderbouw alle kansen te bieden, besliste het bestuur het team te versterken met een algemeen directeur.

KAAP kiest voor duidelijk leiderschap voor de organisatie in één persoon met een coachende stijl. De algemeen directeur coördineert en leidt het geheel van de werking. Hij/zij is eveneens teamcoach en bezieler. Hij/zij bouwt de organisatie uit, bereidt de eindbeslissingen voor in nauwe samenwerking met het team. Hij/zij stuurt, daarin ondersteund door een zakelijke verantwoordelijke, het financieel en personeelsbeleid aan. Hij/zij staat in voor de beleidsplanning, subsidiedossiers, sponsorwerving en aanvullende financiering. Hij/zij tekent het strategisch beleid uit, in overleg met de raad van bestuur.
Hij/zij is sterk gericht op de buitenwereld, op artistieke partners, op het publiek, maar evenzeer op de maatschappelijke processen in de steden waar KAAP actief is.

• Je bent de eindverantwoordelijke voor het strategisch, het financiële, als het dagelijkse beleid van KAAP, zoals zich dit vertaalt in de missie, het meerjarenbeleidsplan en de doelstellingen van de organisatie. Je staat in voor de beleidsontwikkeling en implementatie in samenspraak met de raad van bestuur. Je volgt van nabij de ontwikkelingen in de sector.
• Je stimuleert de ontwikkeling en de implementatie van een algemene en duurzame werking.
• Je ondersteunt, faciliteert, motiveert en strijdt voor een huis dat leeft van, voor en met kunst, kunstenaars en het KAAP-publiek.
• Je motiveert en coacht individuen en teams en bent klankbord voor de medewerkers.
• Je stimuleert overleg, bevordert interne communicatie, samenwerking en teamgeest, maar je neemt ook beslissingen en dwingt acties af.
• Je matcht de artistieke inzichten met de zakelijke mogelijkheden en hebt oog voor alternatieve inkomsten.
• Je hebt oog voor een diverse publiekswerking met aandacht voor verschillende doelgroepen.
• Je ontwikkelt een visie rond HR en implementeert het in een beleid, samen met de zakelijk verantwoordelijke.
• Je werft en beheert fondsen voor de artistieke werking, de exploitatie, investeringen, maakt hiervoor de nodige dossiers, maakt een masterplan infrastructuur, voert onderhandelingen, zorgt voor opvolging en nazorg, samen met de zakelijk verantwoordelijke.
• Je werkt aan de uitstraling naar de buitenwereld. Je bouwt een netwerk dat aansluit bij de missie van de organisatie en hebt aandacht voor het maatschappelijke draagvlak van KAAP.
• Je streeft naar een optimale samenwerking met de andere lokale en regionale actoren.
Profiel
• Je bent een beslisser, verbinder, visionair, coördinator en coach. Je kunt dus luisteren, kordaat handelen, beslissingen nemen, mensgericht handelen, kunt loslaten, constructief kritisch zijn en feedback geven.
• Je bent van nature enthousiast en hebt relevante managementervaring met oog voor goed bestuur en weloverwogen aanwending van middelen met een helikoptervisie, strategisch inzicht en realiteitszin.
• Je werkt georganiseerd, kan met stress om en bent flexibel.
• Je kunt inspireren, coachend leiderschap op maat aanbieden en en bent tegelijk dienend en besluitvaardig.
• Je staat open voor een participatieve werking op basis van een gedragen besluitvorming.
• Je hebt aanwijsbare ervaring in de noodzakelijke interactie van een organisatie met overheden, stakeholders en partners zonder daarin het profiel van de organisatie te verliezen.
• Je hebt ervaring in een artistieke context en/of in een non-profit organisatie.
• Je hebt ervaring in het uittekenen en implementeren van een competentiemanagement.
Aanbod
We bieden een uitdagende job in een bruisende artistieke en creatieve omgeving. Een voltijds contract van onbepaalde duur met passende verloning en voorwaarden.
Solliciteren
Contactpersoon: bart.caron@pandora.be
Reageren voor: 25/02/2018

Sollicitatie te richten aan bart.caron@pandora.be. Graag voor 25 februari 2018. Eerste gesprekken zijn voorzien in de week van 5 maart 2018. Volledige discretie wordt gewaarborgd. Indiensttreding zo snel mogelijk.